18 މެއި

May 18, 2020
އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ދިދަ ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައި، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސްގެ ދިދަ ދައްކާލައިފި އެެވެ.

May 18, 2020 47
އިހުސާންގެ ފަހުރުވެރި މާޒީ އާއި މިއަދު

ޖެނުއަރީ 1، 2017 ގެ ފަތިހެވެ. އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް އޮތެވެ. އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި...

17 މެއި

May 17, 2020 1
ފިޓްބިޓުން ވެސް ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ސިއްހަތާ ގުޅުން ހުރި ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް އުފައްދާ ކުންފުނި ފިޓްބިޓުން ވެންޓިލޭޓަރު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
އެޕަލް އަށް ނެކްސްޓް ވީއާރް ވިއްކާލައިފި

ބޮޑެތި ކޮންސަޓްތަކާއި ކުޅިވަރު މެޗްތަކުގެ ލައިވް ރިކޯޑިން ހެދުމަށް އަރާހުރި ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ (އޭއާރް) ކުންފުނި ނެކްސްޓް ވީއާރް، މަޝްހޫރު އެޕަލް އިން ކުންފުނިން ގަނެފި އެވެ.

May 16, 2020 4
ފުރަތަމަ ޓްރިލިނިއަރަކަށް ޖެފް ބެޒޯސް ވެދާނެ

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޓްރިލިނިއަރަކަށް، މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 16, 2020 3
މާސްކް ގަންނަން ނުކުތް ޕައިލެޓަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރުގައި ކަރަންޓީނުކޮށްފައި ހުރި އެމެރިކާގެ ޕައިލެޓަކު ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވުމުން ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ޖަލަށް ލާން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 6
ބޮޑު އުއްމީދެއް: ވެކްސިން ތަހުލީލުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް ތަރައްގީކުރި ވެކްސިނެއް، ރާމާމަކުނަށް ދީގެން އުއްމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ޓްވިޓާގެ ސްޓާފުންނަށް އަބަދު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ޓްރެންޑާ އެކު ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަބަދު ވެސް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020
ޑިޒްނީން އީދު ތީމަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދެނީ

ރޯދަ މަސް ނިންމާލައި މުސްލިމުން ކުރިމަތިލާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޑިޒްނީމް އީދު ތީމަކަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 7
ވެކްސިން ރިސާޗް ޗައިނާއިން ދަނީ ހެކްކުރަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިން (މެއި 12) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ތައްޔާރު ކުރާ ވެކްސިންއާ ބެހޭ ރިސާޗް ޗައިނާ އިން ހެކްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއެސް ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން އަދި ސައިބަސެކިއުރިޓީ ތަޖްރިބާކާރުން ގަބޫލްކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2020 3
މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ތާރީހީ ބޫޓެއް ނީލަމެއްގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ލެޖެންޑް މައިކަލް ޖޯޑަންގެ ކެރިއަރުގައި ބޭނުންކުރި ތާރީހީ ބޫޓެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

May 12, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުން އިޓަލީ އަށް 1.5 ބިލިއަންގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގެ ދާއިރާ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޅާކުރުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އިޓަލީގައި 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް...

11 މެއި

May 11, 2020 13
އާރޮން ކާޓާ އަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ: ވަކީލުން

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމެއް އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަނެއް ކަމަށްވާ އާރޮން ކާޓާ ވަގަށް ނަގައި ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޝިމްހާގްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

May 11, 2020 14
އާރޮން ގޮވައިގެން ދިވެހި ކުރެހުންތެރިޔާ އެމެރިކާ ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިޔާ އަލީ ޝިމްހާގް ކުރެހުމެއް ވަގަށް ނަގައި، ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ މިއުޒިޝަން އާރޮން ކާޓާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކަށް ހުށަޅައިފި...

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ....

10 މެއި

May 10, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ވައިޓްހައުސްގެ ޓާސްކް ފޯސް އައިސޮލޭޝަނަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނާ ދިމާވެފައިވާނެ ކަމަށް ބަލައި ވައިޓް ހައުސްގެ ޓާސްކް ފޯހުގެ ތިން މެންބަރަކު އަމިއްލަ އަށް އައިސޮލޭޝަނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 10, 2020
އެޕަލްގެ އެމެރިކާގެ ފިހާރަތައް އަލުން ހުޅުވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މާޗް މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ބަންދުކުރަން ޖެހުނު އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެމެރިކާގެ ފިހާރަތައް އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އަލުން ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރުވަމުން...

09 މެއި

May 09, 2020 8
މާސްކް އަޅަން ބުނުމުން މޫނަށް ޖެހީ ކުޅު

ބަހަކަށް އެރި އަންހެނަކު އެހެން ފަސިންޖަރާ ދިމާލަށް ކެއްސާތީ މާސްކް އަޅަން ޑްރައިވަރު އެދުމުން އޭނާގެ މޫނަށް ކުޅު ޖަހާފައި ބަހުން ފޭބި މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުން...

May 09, 2020 1
ގޫގުލް އާއި އެފްބީގެ މުވައްޒަފުން މި އަހަރު ގޭގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، އަހަރުގެ ބާކީ މިއޮތް މުއްދަތުގެ...

08 މެއި

May 08, 2020 16
ކޮރޯނާވައިރަސް: އެމެރިކާ އަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޗައިނާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 08, 2020 18
ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ނުނެރެވޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މާލީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ބޭރު ނުކޮށްލެވޭ މުއްދަތު އަންނަ އޮގަސްޓް 20 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ...

May 08, 2020 1
ލޮކްޑައުންގައި ސެލޫނެއް ހުޅުވުމުން ހަފުތާއަކަށް ޖަލަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އެމެރިކާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ސެލޫނެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދިން މައްސަލައެއްގައި ޓެކްސަސްގެ އަންހެނަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ހަފުތާއެއްގެ...

07 މެއި

May 07, 2020 2
އީލޮން މަސްކްގެ ދަރިއަށް ދިން ނަން ކިޔާކަށް ނޭނގެ!

ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިޔާ އަދި މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކަށް މި ހަފުތާގައި ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ނަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު، އެ ނަން ކިޔާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ގިނަ ބަޔަކު އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

May 07, 2020 1
ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އެމެރިކާގެ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު އެ ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އިނުމުން ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 07, 2020 1
ނައިކީން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 30،000 ބޫޓް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 30،000 ބޫޓް...

06 މެއި

May 06, 2020 4
ވެކްސިން އުފައްދަން އެމެރިކާ އިން އެހީއެއް ނުވި

ޖެނީވާ (މެއި 6) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭއްވި ފަންޑް ހޯދުމުގެ އިވެންޓުގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނާއި ޖަމާއަތްތަކުން އަދި ވަކިވަކި ފަރުދުން ބައިވެރިވެ 8 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަކުރި އިރު އެކަމަށް އެހީތެރިވާން އެމެރިކާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

May 06, 2020 4
ވައިރަހަކީ ލެބުގައި އުފެއްދި އެއްޗެއްކަމުގެ ހެއްކެއްނެތް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 6) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއެއްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއްކަމުގެ ސައެންޓިފިކް އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް...

May 06, 2020
"ޓްވައިލައިޓް" ގެ އާ ވާހަކަ އޮގަސްޓް 4 ގައި

ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ވާހަކަ "ޓްވައިލައިޓް" އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމުތަކެއް ވެސް ހަދައިގެން ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، މި ސިލްސިލާގެ އިތުރު ވާހަކައެއް...

05 މެއި

May 05, 2020 1
ވައިރަހާ ގުޅޭ ހެކި އެމެރިކާ އިން ދައްކައިފައެއް ނުވޭ

ޖެނީވާ (މެއި 5) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ލެބްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވައި ތުހުމަތަށް ވޮޝިންޓަނުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

May 05, 2020 2
ނާސާ އިން އުފެއްދި ވެންޓިލޭރަށް ހުއްދަ ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ދާދި ފަހުން އުފެއްދި ވެންޓިލޭޓަރު "ވައިޓަލް" އަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް...

May 05, 2020
ޑިޒްނީން މާސްކް ވިއްކައިގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ އެކި ކެރެކްޓާތަކުގެ މޫނު ސިފަވާ ގޮތަށް ފޮތި މާސްކް ތައްޔާރުކޮށް، އެ އެއްޗެހި ވިއްކައިގެން ލިބޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކުރަން...

04 މެއި

May 04, 2020
މަހުޖަނު ބުފެޓް، އެއާލައިންތަކުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓި ބައެއް ކުންފުނިތައް "ބަނގޫރުޓްވުމުގެ" މަގުމަތީގައި އޮއްވައި، އެމެރިކާގެ ބޮޑު ހަތަރު އެއާލައިނެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ މަހުޖަނު ވޮރެން ބުފެޓް އެ ކުންފުނިތަކުގައި އޮތް އޭނާގެ ހިއްސާތައް ވިއްކާލއިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އެބޯލާ ބޭސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް އެބޯލާ އަށް ދޭ ބޭސް ކަމަށްވާ ރެމްޑެސެވިއާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް...

May 03, 2020 5
ހިއްސާ އިން ލިބުނު 1.6 މިލިއަން މުވައްޒަފުންނަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު 1.6 މިލިއަން ޑޮލަރު އެމެރިކާގެ ރިއަލްއެސްޓޭޓް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 3
ގޫގުލް މީޓް އެންމެންނަށް ހިލޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު، މިހާރު އެންމެ ބިޑަށް ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ އެކައްޗަކީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން އެޕްތަކެވެ. މިފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، ބައެއް ފްލެޓްފޯމްތަކަށް އަންނަނީ ކޮންފަރަންސްގައި ބައިވެރިވެވޭ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް...

April 30, 2020 1
ފަޓުލޫނު ނުލައި އިންކަން އެނގުނީ ލައިވް ޝޯއެއްގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ނެޓްވޯކް އޭބީސީގެ ޝޯ ގުޑް މޯނިން އެމެރިކާ (ޖީއެމްއޭ) ގައި އެ ޝޯގެ އެންކަރެއް ގޭގައި އިނދެ ޝޯ ހުށަހަޅަމުން ދަނިކޮށް ބޮޑު ލަނޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

April 30, 2020
ކްލިންޓަނާއި ލުވިންސްކީ "އެމެރިކަން ކްރައިމް ސްޓޯރީ" އަށް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ދައުރުގައި އޭނާ އާއި ވައިޓްސް ހައުސްގެ އިންޓާންއެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު މޮނިކާ ލުވިންސްކީގެ ސިއްރު ލޯބީގެ ކުޅިގަނޑަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރުވި...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 7
އެމެރިކާއިން ދަނީ "ލަދެއް ނެތި" އޮޅުވާލަމުން: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އެމެރިކާ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވިކަން އޮއްބާލުމުން އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ފާޅުގައި، އެއްވެސް ލަދެއް ނެތި އޮޅުވާލަމުން ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ،

April 29, 2020
އެމެޒޯނުން ގަތް ބެޓެރިއެއް ގޮވި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ

އެމެޒޯނުން ވިއްކި ޗައިނާގައި އުފެއްދި ބެޓެރިއެއް ގޮވައި، ގަރާޖެއްގައި ރޯވި މައްސަލައެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

April 29, 2020 3
ޔޫއެފްއޯގެ ވީޑިއޯތައް ޕެންޓަގަން އިން އާންމުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ލީކުވެފައިވާ ޔޫއެފްއޯ ވީޑިއޯތަކެއް، އާންމުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ ޕެންޓަގަން އިން ރަސްމީކޮށް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
ޕްރެސްފްރީޑަމްގައި ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް މަރުހަބާކިޔައިފި

ނޫސްވެރި ކަމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެއިން ހޯދި ކުރިއެރުމަށް އެމެރިކާއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

April 28, 2020 1
ކޮވިޑް-19:އެމެރިކާއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މިލިއަނަކަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 28) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް އެމެރިކާ އިން އެކަނި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.