23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016
ސަމާލުކަން ދެނީ ޓްރަމްޕަކަށް ނޫން، މައްސަލަތަކަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ސަމާލުކަން ދެނީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދޭން ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ...

October 23, 2016
ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނި މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރާނަން

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 23) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ މުހިންމު މަރުހަލާ އަށް އެޅިފައި ވަނިކޮށް ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނެ މުޅި ކެމްޕޭން ހަރާބުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 2
ކުޅި މިރުހުން ކާހޮޅީގައި ލޯވަޅެއް އެޅިއްޖެ

އެމެރިކާގައި ބޭއްވި ކެއުމުގެ މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު، އެންމެ ކުޅި މިރުހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިރުސްތަކެއް ކެއުމުގެ ސަބަބުން ކާހޮޅީގައި ލޯވަޅެއް އެޅި ހާލު ސީރިއަސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 3
މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

އޮހާޔޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - އަންނަ މަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުން ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2016 1
އެންމެ ހަގު ގުރެޖުއޭޓް ބޭނުމީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން

އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގެ ތަނިޝްގް އިބްރާހިމް އަކީ ކެލިފޯނިޔާގެ ސެކްރަމެންޓޯގައި ދިރިއުޅޭ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ މައިންބަފައިންނަކީ އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުން އެމެރިކާއަށް...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބައްޕަ ގަބޫލް ކުރާނެ: އިވާންކާ

ލަސް ވެގާސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އެކަން ބައްޕަ ގަބޫލް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އިވާންކާ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 20, 2016
ބަހުސަށް ޓްރަމްޕުގެ ޚާއްސަ ދައުވަތު އޮބާމާގެ ބޭބެ އަށް

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަހު ބަހުސްގައި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް ރައީސް...

October 20, 2016 2
ބަލިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ގަބޫލްކުރަން ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - އަންނަ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ ނަތީޖާ ގަބޫލް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 8
އައިއެސް އިން އައްޑަނައަކަށް އާއްމުން ބޭނުން ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - އިރާގުގެ މޫސަލްއާ ސިފައިން ކައިރިވަމުންދާ ވަރަކަށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ދަނީ އާއްމުން އައްޑަނައަކަށް ބޭނުން ކުރަމުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 1
ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި، ހިލަރީ ކުރީގައި

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 18) - އަންނަ މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފޯރިގަދަވެފައިވާ އިރު ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ބަހުގެ ހަމަލާތައް...

October 18, 2016
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކި އަންހެނުން ހަދަނީ ދޮގު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - ފިރިމީހާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޖިންސީ ވާހަކަތައް ދެއްކި ހުރިހާ އަންހެނުން ވެސް ހަދާފައި ވަނީ ދޮގު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016
ދެން އޮންނަ ބަހުސެއް ކުރިން ޑްރަގު ޓެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 16) - އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ހިލަރީ ކްލިންޓަން ހުންނެވީ "ވަރަށް މަތީގައި" ކަމަށާއި އެހެންވެ ދެން އޮންނަ ރިޔާސީ ބަހުސެއްގެ ކުރިން ދެ މީހުންގެ ވެސް...

October 16, 2016 4
ހިލަރީ ގެންދަނީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒްފޯރުވަމުން: ޓްރަމްޕް

ނިއު ހެމްޝަޔާ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބަށް އެމެރިކާގެ ކޮރަޕްޓް މީޑިއާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވަމުންދާ...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 2
ބޮލުން ގުޅިފައިވާ ދެކުދިން އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ވަކިކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ވިހޭ އިރު ބޮލުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން އޮޕަރޭޝަން ކޮށްގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި ވަކިކޮށްފި އެވެ.

October 15, 2016
ސިޔާސީ ކަންކަމާ ހެދި ބޯގޮވަނީ

އެެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ސިޔާސީ ވާހަކަތަކުގެ އަޑު އިވޭތީ ރުޅި ގަދަވެފަ އެވެ. އެ ކަންކަމާ ހެދި ސިކުނޑި އަށް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 2
އީރާނުގެ މަނަވަރުތަކެއް ވެސް ޔަމަނަށް ފޮނުވައިފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޔަމަނުގެ ހޫތީންނަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް ގަލްފު އޮފް އަދަނަށް އީރާނުން ދެ މަނަވަރު ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016
އިންތިޚާބުން ބަލިވުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ދެރަ

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 13) - މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހިލަރީ ކްލިންޓަން އަތުން ބަލިވުމަކީ ވަގުތާއި ފައިސާގެ ގޮތުން ބެލި ނަމަވެސް ހަޔާތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ދެރަ ކަމަށް ފްލޮރިޑާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 13, 2016 3
އަޅުގަނޑުގެ ޝަހުސިއްޔަތު ދަނީ ކަތިލަމުން: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 13) - އެކި އަންހެނުންނާއި ޖިންސީ ގޮތުން ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އޭނާގެ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލަމުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ...

October 13, 2016
ހޫތީންގެ އަމާޒުތަކަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 13) - ޔަމަނުގެ ހޫތީންގެ ތިން ރާޑަރު ސައިޓަކަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 1
ރިޕަބްލިކަނުން ޓްރަމްޕް ދޫކޮށްލުމަށް އޮބާމާ އެދިއްޖެ

ނޯތު ކެރޮލީނާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ރިޕަބްލިން ޕާޓީގެ ސީނިއާ މެންބަރުންގެ ތެރޭން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެންޑޯޒް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދެވުމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 15
އިންތިޚާބު ވެއްޖެ ނަމަ ހިލަރީ ޖަލަށްލާނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން މަހަކަށް ވުރެ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ދިފާއުގައި ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 3
ސައުދީ ކޯލީޝަނަށް އެމެރިކާގެ އެއްބާރުލުން ކުޑަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 9) - ޔަމަނުގައި ޖަނާޒާރެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީ 140 މީހުން މަރާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސައުދީ ކޯލީޝަނަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އަސްކަރީ އެއްބާރުލުން...

October 09, 2016
އިސްތަށި ކަމުން ގޮސް ގޮހޮރު ބެދިއްޖެ

މިއީ ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއް އޮންނަ ރެޕަންޒެލް އުޅޭ ހިޔާލީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު "ރެޕަންޒެލް ސިންޑްރޯމް" ގެ ސަބަބުން އަންހެނަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ބޮލުން އިސްތަށި ނައްޓައިގެން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 2
އިންތިޚާބުން ވަކިވުން އެއީ ނެތް ގޮތެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ވަކިވުމުގެ އޮތީ ސުން ޕަސެންޓް ފުރުސަތެއް ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 08, 2016 3
102 އަހަރުގެ މީހަކު އަމިއްލަ އަށް ހައްޔަރުވެއްޖެ

މަރުވުމުގެ ކުރިން އެކި މީހުން އެދޭނީ އެކި ކަންކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ މިސޫރީގައި ދިރިއުޅޭ އެޑީ ސިމްސް މަރުވުމުގެ ކުރިން ކުރަން ބޭނުންވި އެއް ކަމަކީ ފުލުހުން ގޮސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
ބާރުގަދަ ތޫފާން އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާ އަށް އަރަނީ

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 6) - ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރާތީ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ރައްޔިތުން ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު ރިކް ސްކޮޓް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
އޮބާމާގެ ހަލާކަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މެނީލާ (އޮކްޓޯބަރު 5) - މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނަށް ފާޑުކިޔަމުންދާތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ހަލާކަށް ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

October 05, 2016
އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރިޕޯޓަރު ދައުވާ ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ތެހެރާނުގައި ހުންނަ ވޮޝިންޓަން ބިއުރޯގެ އިސް ނޫސްވެރިޔާ ޖޭސަން ރެޒައިން އީރާން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

October 05, 2016
ރަނިން މޭޓުންގެ ބަހުސް ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް މައްސަލަ އަށް

ވާޖީނިއާ (އޮކްޓޯބަރު 5) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނައިބުންގެ ބަހުސްގައި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސްގެ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 1
ފިލިޕީންސާއި އެމެރިކާއިން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ފަށައިފި

މެނީލާ (އޮކްޓޯބަރު 4) - އެމެރިކާ އާއި ފިލިޕީންސް އިން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބާއްވާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 1
ޓްރަމްޕް ޓެކްސް ނުދައްކާ މައްސަލަ ދިފާއުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 18 އަހަރު ވަންދެން ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްގައި ޖެހި ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕުގެ ދިފާއުގައި އޭނާގެ ގާތް ބައެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016
ހިލަރީގެ ކެމްޕޭނަށް މިދިޔަ މަހު 154 މިލިއަން ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (އޮކްޓޯބަރު 2) - ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 154 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައި ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 3
އެމެރިކާ އިން ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދޭ

މޮސްކޯ (އޮކްޓޯބަރު 1) - ސީރިއާގެ ވެރިކަމުން ބައްޝާރުލް އަސަދު ދުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެމެރިކާ އިން ދަނީ އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެހީވަމުން ކަމަށް ރަޝިޔާ އިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.