08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 5
ޕާލް ހާބަރަށް ދިން ހަމަލާގެ ހަނދާން އަދިވެސް ނުފިލާ

ލޮސް އެންޖަލިސް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ޕާލް ހާބަރަށް ޖަޕާނުން ހަމަލާ ދިންތާ 75 އަހަރު ފުރުން އިއްޔެ ފާހަގަކުރި ނަމަވެސް އެ ހަމަލާގެ ހަނދާންތައް ބައެއް މީހުންގެ ހިތްތަކުން...

December 08, 2016
މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޮވަން އޮބާމާގެ ލަފާ ޓްރަމްޕް ހޯދާ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ ކަމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 2
އީރާނުގެ ރައީސް، ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 7) - ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ވީދާލުމުގެ ފުރުސަތު އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އީރާނުގެ ރައީސް...

December 07, 2016 1
ރައީސްގެ އާ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު

ނިއު ޔޯކް(ޑިސެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޯއިންގެ އާ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އޯޑަރު ދީފައި ވަނިކޮށް އެ އޯޑަރު ކެންސަލް ކުރަން،...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 3
އޮބާމާ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހާ އަށް 30 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައި ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު އޮހާޔޯގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓޮފާ ލީ ކޯނެލް އަށް 30 އަހަރުގެ ޖަލު...

December 06, 2016 6
ޓްރަމްޕް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް މައި ސަރުކާރުގައި...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 2
އިޒްރޭލުން ދަަނީ ސުލްހަ އަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 5) - ފަލަސްތީނާ އެކު ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ އޮފިޝަލުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2016 4
އައިއެސް ބަލިކުރިއަސް އެމެރިކާއިން އިރާގުގައި ތިބެންޖެހޭ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 5) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކުރި ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއި ކޯލީޝަނުގެ ސިފައިން އިރާގުގައި ތިބުން މުހިންމު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އޭޝް ކާޓާ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ އަށް ޓްރަމްޕް ތާއީދު: ޑުޓާޓެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 4) - ޑްރަގާ ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ވިދާޅުވި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 3
ވޯޓު އަލުން ގުނަން ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ދެކޮޅު

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 3) - ވޯޓުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ވިސްކޮންސިން އާއި ޕެންސިލްވޭނިއާ އަދި މިޝިގަންގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ދެކޮޅު ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 2
އޮބާމާ އަށް ވުރެ މިޝޭލްގެ މަގްބޫލްކަން ބޮޑު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަށް ވުރެ އަނބިކަނބަލުން މިޝޭލް އޮބާމާގެ މަގްބޫލްކަން މިދުވަސްރު އެމެރިކާގައި ބޮޑެވެ.

December 02, 2016 12
ޓްރަމްޕާއެކު ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މުއްސަނދި ސަޕޯޓަރުންނަށް މި ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. އުއްބައްތި އަލީގައި...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
ވެރިކަމަށް އިސްކަން ދޭން ވިޔަފާރިން ޓްރަމްޕް ދުރުވަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 1) - ގައުމުގެ ވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކޮށްދިނުމަށާއި މަސްލަހަތު ފުށުއެރުމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކުން ދުރުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާނުލުމަށް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އީރާނާ އެކު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖޯން ބްރެނަން އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

November 30, 2016 2
އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީގައި ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސް އިން

އޮހާޔޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - އެމެރިކާގެ އޮހާޔާ ސްޓޭޓް ޔުނިވާސިޓީގައި ކާރުން ޖައްސާ އަދި އޭގެ ފަހުން ވަޅިން ހަމަލާ ދިނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

November 30, 2016 4
ސީރިއާ ސިފައިންނަށް ހަމަލާ ދެވުނީ އޮޅުމަކުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ދެކޮޅަށް ސީރިއާގެ އިރުމަތީގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންތަކަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 3
މިޝިގަންގެ ވޯޓާ އެކު ޓްރަމްޕް އިތުރަށް ކުރިއަށް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 29) - މިޝިގަންގެ 16 އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓާ އެކު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިތުރަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

November 29, 2016
ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތުތަކަށް ވައިޓްހައުސް އިން ރައްދު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮޅުވާލައިގެން އެތައް ބަޔަކު ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމުން ވައިޓް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 5
ކެލިފޯނިއާގެ މިސްކިތްތަކަށް އިންޒާރުގެ ސިޓީތަކެއް ފޮނުވައިފި

ކެލިފޯނިއާ (ނޮވެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ މިސްކިތްތަކަށް އިންޒާރުދީ ސިޓީތަކެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

November 28, 2016 5
އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ ވަގަށް ވޯޓު ދީފައި

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ގަވާއިދާޚިލާފަށް ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ވޯޓުތައް ބާތިލްކޮށްފި ނަމަ މުޅި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ވެސް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 3
ކެންސަރަށް ބޭސްކުރާ ކުއްޖެއްގެ އައިވީއަށް މަންމަ ނަޖިސް އަޅައިފި

އެމެރިކާގެ އިންޑިއާނާޕޮލިސްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 15 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އައިވީ ކޮތަޅަށް އެ ކުއްޖާގެ މަންމަ ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިސް އިންޖެކްޓްކޮށްފި...

November 27, 2016 6
ދެމަފިރިން އެއް ދުވަހެއްގައި މަރުވެއްޖެ

އެކުގައި 74 އަހަރު ހޭދަކުރި ފަހުން ދެމަފިރިއަކު އެއް ދުވަހެއްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ، އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ލިއޮނާޑޯ ޗެރީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހޭޒަލް އަކީ ސްކޫލް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 2
ވިސްކޮންސިންގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން ހުށަހަޅައިފި

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 26) - މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އެމެރިކާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ކުޑަ ތަފާތަކުން ކުރި ހޯއްދެވި ވިސްކޮންސިންގެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
ހިލަރީގެ ވޯޓު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 24) - އެމެރިކާގައި މި މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުގައި އޮޅުންތަކެއް ކުރި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ ވޯޓު އަލުން ގުނުމަށް ކޮމްޕިއުޓާ ސައެންސްވެރިން ހިލަރީ އަށް ލަފާ ދެއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
އދ.ގެ ސަފީރު ކަމަށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅު މީހަކު

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 23) - އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އިންޑިއާ ދަރިކޮޅުގެ މީހަކު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 23, 2016 4
ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން ހިލަރީ ޖަލަކަށް ނުލާނެ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 23) - ހިލަރީ ކްލިންޓަން ޖަލަށް ލާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން ހިލަރީގެ އީމެއިލް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
ގިނަ މީހުން ބުނަނީ ޓްރަމްޕް ވެރިކަން ގޯސްނުވާނެ ކަމަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 22 ) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންތިޚާބުު ކުރިތާ ދެ ހަފުތާ ފަހުން ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުންތަކުން ދައްކަނީ ޓްރަމްޕް ވެރިކަން ކުރައްވާނެ ގޮތް ގޯސް...

November 22, 2016 8
ޓްރަމްޕް ސެކިއުރިޓީ އަށް ދުވާލަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 22) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އާއިލާގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ނިއު ޔޯކް ސިޓީ ފުލުހުން ދުވާލަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016
ޓްރަމްޕް ގޯސް މަގުން ދާނަމަ ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނަން

ލީމާ (ނޮވެމްބަރު 21) - އެމެރިކާ އިން ގަބޫލް ކުރާ މައިގަނޑު އުސޫލްތަކާ، ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޚިލާފުވެވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނެ ކަމަށް...

November 21, 2016 7
ހުތުރު އަންހެނާއެއް ނޫން، އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނާ

ނާދިރު ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ސިފަ އައިބުވެފައިވާ ލިޒީ ވެލަސްކުއެޒް އަކީ ހިތްވަރުގަދަ މީހެކެވެ. ކިތަންމެ ބައްޔަސް އޭނާ ވެފައި ވަނީ އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނާއަކަށެވެ. އެހެން މީހުންނަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަން ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ނުބެލުން އެދެން

ލީމާ (ނޮވެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ވެރިކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޓްރަމްޕަށް ވެސް ވެރިކަން ކުރަން ފުރުސަތު...

November 20, 2016 1
ވައުދު ފުއްދައިފި ނަމަ 50 އަހަރު ވެރިކަން ކުރާނެ: މުޝީރު

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރިޔާސީ ދައުރުގައި ފުއްދަވައިފި ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް 50 އަހަރު ވެސް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 4
ނާކާމިޔާބުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވި: ހިލަރީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވި ކަމަށާއި އެހެންވެ ގެއިން ވެސް ނުކުންނަހިތް ނުވި ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.