17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 4
ނާކާމިޔާބުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވި: ހިލަރީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވި ކަމަށާއި އެހެންވެ ގެއިން ވެސް ނުކުންނަހިތް ނުވި ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 6
އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ސިސްޓަމް އުވާލަން ހުށަހަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް މީހަކު ހޮވާ އިލެކްޓޯރަލް ކޮލެޖް ވޯޓުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމަށް ސެނެޓަރަކު ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 16, 2016 2
ކެބިނެޓް އެކުލަވާލުމުގައި މައްސަލައެއް ނޫޅޭ: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 16) - ވެރިކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެބިނެޓަށް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބައެއް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 2
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅުހަދަން ކިޔަވާ ކުދިން ކްލާހުން ނުކުމެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގެ ކިޔަވާ ކުދިން ކްލާސްތަކުން އިއްްޔެ ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

November 15, 2016 7
ޓްރަމްޕާމެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ...

November 15, 2016 2
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ހިންގަން މުސްލިމަކު އިސް ނަގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން މިހާރު މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ހަމައަކަށް އަޅުވާ އެ ޕާޓީ ހިންގުމަށް...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 2
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ދައުރު ބޮޑު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނު ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 14, 2016 9
ހިލަރީއަށް އަދި ވެރިކަމަށް އާދެވިދާނެ، ހަނި ފުރުސަތެއް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - އެމެރިކާގެ ފޯރިގަދަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކާމިޔާބުވެފައިވާކަން މިހާރު މިިވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ....

November 14, 2016 3
ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 1
ބާލުސްކޯނީ ވިދާޅުވަނީ ޓްރަމްޕާ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް

މިލާން (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާއާ އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އިޓަލީގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސިލްވިއޯ...

November 13, 2016 2
ބިލް ކްލިންޓަނުގެ ލަފާ ހޯއްދަވަން ޓްރަމްޕް ވިސްނަވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 13) - ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަނުގެ ލަފާ ހޯއްދަވަން ވިސްނާ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 11
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ ދުވަހަކަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 11) އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމުން އެކަން ގަބޫލް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތައް ދެ ވަނަ އަށް ދުވަހަކަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

November 11, 2016 2
ކިޓްކެޓް ވަގަށް ނެގުމުން ބަދަލުގައި 6500 ކިޓްކެޓް

އެމެރިކާގެ ކޮލެޖެއްގައި އުޅޭ ދަރިވަރަކު ކާރުގައި ކިޓްކެޓް ޗޮކްލެޓެއް ބާއްވާފައި އޮއްވައި ވަގަށް ނެގުމުން، ކިޓްކެޓް ކުންފުނިން އެ ދަރިވަރަށް 6500 ކިޓްކެޓް ހަދިޔާއަކަށް ދީފި އެވެ.

November 11, 2016 1
އޮބާމާއާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 10) - ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާއާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 5
ޓްރަމްޕަށް ފާޑުވިދާޅުވި ސައުދީ ބިލިއަނަރު އެންމެ ފަހުން ތަހުނިޔާ ފޮނުވައިފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 10) - އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ އޭނާގެ ނަން ރިޔާސީ ރޭހުން ނެގުމަށް ގޮވާލި ސައުދީ ޕްރިންސް، ބިލިއަނަރު އަލް ވަލީދު ބިން ތަލާލް އެންމެ...

November 10, 2016 1
ޓްރަމްޕަށް ވޯޓު ދިން އަންހެނުން ވެސް މަދެއް ނޫން

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ފޯރިގަދަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް އެތައް އަންހެނުންނެއް ވާހަކަ ދެއްކި ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގައި...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 5
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދަނީ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - މުޅި ދުނިޔެ ވެސް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ ސްޓޭޓްތަކުގެ ގަޑިން ހެނދުނު 6 ޖެހުމާ އެކު (ރާއްޖޭ ގަޑިން...

November 08, 2016 1
އެމެރިކާ މި ފަހަރު ވެސް ތާރީޚް ބަދަލު ކޮށްފާނެބާ؟

މިހާރު އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބަރަކް އޮބާމާ ވެރިކަމަށް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ އެ ގައުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުކޮށްލި އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016
ތުރުކީ-އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ވެރިން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިރާގާއި ސީރިޔާގައި މިހާރު ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ޖަމާއަތާ ދެކޮޅަށް ގުޅިގެން ހަނގުރާމަ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި ތުރުކީ ވިލާތުގެ އަސްކަރީ ވެރިން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ނިއު ޔޯކުގެ ކުރީގެ މޭޔަރުގެ ވާހަކަ ބަދަލުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 6) - ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ އީމެއިލްގެ މައްސަލައިގެ އާ ތަހުގީގެއް ކުރަމުންދާކަން ކޮންގްރެސް އަށް އެންގުމުގެ ކުރިން އެކަން ނިއު ޔޯކުގެ ކުރީގެ މޭޔަރު ރޫޑީ ޖިއުލިއާނީ އަށް އެންގި ކަމަށް ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާގެ ވާހަކަ ބަދަލުކޮށްލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 3
ހިލަރީ އާއި ޓްރަމްޕުގެ ވެސް ސަމާލުކަން ފްލޮރިޑާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާއި ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް...

November 05, 2016 5
އިންތިޚާބުވެއްޖެ ނަމަ 25 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފައްދާނަން

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 5) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ 25 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 5
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގައި 27 މިލިއަން މީހުން ވޯޓުދީފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް 27 މިިލިއަން މީހުން ވޯޓުދީފައިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

November 03, 2016 3
އެފްބީއައިގެ ވެރިޔާ އަށް އޮބާމާ ވެސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 3) - މުޅިން ސާފު ނުވާ މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެމެރިކާ އިން ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓާ ޖޭމްސް ކޯމޭ...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 4
ޚިޔާލު ހޯދުންތަކުން ޓްރަމްޕް ތަފާތު ކުޑަކުރަން ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި ހިލަރީ ކްލިންޓަން ކުރީގައި އުޅުއްވި ނަމަވެސް ފަހުގެ ޚިޔާލު ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންނަނީ އަރާ...

November 01, 2016 2
އެމެރިކާއަށް އެޗްއައިވީ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މީހާ

އެމެރިކާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެޗްއައިވީ ގެނައި ކަމުގެ ތުހުމަތު މި ހުރިހާ ދުވަހު ކޮށްފައި ވަނީ ރަނގަޅު މީހާއަށް ނޫންކަން ޔަގީން ވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016
ކޮންގްރެސް އަށް ރިޕޯޓްކުރީ އޭޖީގެ ރުހުން ނެތި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ އީމެއިލް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަން އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓާ ޖޭމްސް ކޯމޭ ކޮންގްރެސް އަށް އެންގީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ލޮރެއްޓާ ލިންޗާއި ޑިޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ސެލީ ޔޭޓްސްގެ ރުހުން ނެތި ކަމަށް ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އެޖެންސީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

October 31, 2016
"އެފްބީއައިގެ ވެރިޔާ ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިންތިޚާބެއް ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށް ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ އީމެއިލްގެ އާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރާކަން ހާމަކުރުމަކީ އެފްބީއައިގެ ޑިރެކްޓާ ޖޭމްސް ކޯމޭ ގާނޫނާ...

October 31, 2016
ފުށުން "ކެންސަރު ޖެހިގެން" 70 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެކި ބާވަތްތައް އުފައްދާ ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންސް އިން އުފައްދާ ފުށް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޯވަރީ އަށް ކެންސަރު ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ ކެލިފޯނިއާ އަންހެނަކު ކުރި...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2016
ނައްޓާލަން އުޅެނިކޮށް ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ޝިކާގޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - އެމެރިކަން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ޝިކާގޯގެ އޯ ހާރޭ އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލަން ރަންވޭމަތިން ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

October 29, 2016 5
ވޯޓުލާން 10 ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް ހިލަރީއަށް ބޮމެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން 10 ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް، ރޭހުގެ ކުރީގައި އުޅުއްވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ އީމޭއިލްގެ އާ...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 5
މިއީ ބޮޑެތިވާން ބޭނުން ނުވާ ބައެއް

ތުއްތު ކުދިންގެ އުޅުން ކޮޕީކޮށްގެން އެކުދިން އުޅޭ ދިރިއުޅުން އުޅެން ބޭނުންވާ ބަޔަކުވެސް ދުނިޔޭގައި އެބައުޅެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
އަމިއްލަ ޖީބުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރާނަން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އިންތިޚާބުގެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކެމްޕޭނަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރަައްވާނެ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

October 27, 2016
އާލީ ވޯޓިންގައި ވާދަވެރި ސްޓޭޓްތަކުގައި ހިލަރީ ކުރީގައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ އާލީ ވޯޓިން (ވޯޓުލާ ދުވަހު އެކި ސަބަބާ ހުރެ ވޯޓުނުލެވޭ މީހުންގެ ވޯޓުލުން) ގައި ސްވިން...