02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 3
ސްޕޭސް އެކްސް ރޮކެޓެއް އުދުއްސާލަން އުޅެނިކޮށް ގޮވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް އެކްސް ކުންފުނީގެ ރޮކެޓެއް ކޭޕް ކެނެވާރަލް އިން އުދުއްސާލަން އުޅެނިކޮށް ގޮވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ސީރިއާ އިން އައި މުސްލިމް ނޫސްވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ނޫސްވެރިއަކު އަސްކަރީ ޒޯނަކަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން...

September 01, 2016
ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް 464 ގެ އަޅައިދެނީ

ގުދުސް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހިފައިފައިވާ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް 464 ގެ އަޅައިދިނުމަށް އިޒްރޭލުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ޕީސް ނައު ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 2
ނިއުކްލިއަ ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރު އުތުރު ކޮރެއާއިން ދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 23) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން އެ ދެ ގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދީފި އެވެ.

August 23, 2016 7
ކްލިންޓަން ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަން ޓްރަމްޕް ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 23) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ފިރިކަލުން އަދި ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަން ހިންގަވާ "ކްލިންޓަން ފައުންޑޭޝަން" ބަންދު...

August 23, 2016 4
ބައި ޑޮލަރު ނާރާ ބިލަކަށް 500 ޑޮލަރުގެ ޓިޕެއް

އެމެރިކާގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ހަމައެކަނި ފެން ބުއި ކަސްޓަމަރަކު އޭނާގެ ބިލަށް އެރި 37 ސެންޓުގެ ބިލް އަދާކުރި އިރު ހިދުމަތް ދިން ވެއިޓަރަށް ޓިޕްގެ ގޮތުގައި 500 ޑޮލަރު ދީފި އެވެ. ކުޑަކުޑަ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ހިލަރީގެ ކެމްޕޭން ޚަރަދު މާ ބޮޑު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 21) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި އަހަރު ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވުރެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ...

August 21, 2016
ބުނެވުނު ބައެއް ބަސްތަކާ މެދު މިހާރު ދެރަވޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 21) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ބުނެވުނު ބައެއް ބަސްތަކާ މެދު ދެރަވާ ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 3
ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ޗެއާމަން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 19) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ޗެއާމަން ޕޯލް މަނަފޯޓް އިސްތިއުފާ...

August 19, 2016 2
ފެތުންތެރިން އޮޅުވާލުމުން އެމެރިކާ އިން މައާފަށް އެދެފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 19) - ބަޑި ޖައްސައިގެން ބިރު ދައްކައި އެމެރިކާގެ ހަތަރު ފެތުންތެރިން އަތުން ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަނެއް ކައިިރިން ފޭރުނު ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 2
ގުއަންޓަނާމޯ ބޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައިދީން ޔޫއޭއީ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 16) - ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ތެރޭން 15 މީހަކު ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 1
28 އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލަން އަންގައިފި

ކެރޮލީނާ (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ނޯތު ކެރޮލީނާގެ މީހަކު 28 އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރި ފަހުން، އޭނާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ނިންމުމާ...

August 14, 2016 6
ނިއު ޔޯކުގެ މަގެއްގެ މަތިން އިމާމަކު މަރާލައިފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގެ ކްއީންސް އަވަށުގެ މަގެއްގެ މަތިން އިމާމަކާއި އޭނާގެ އެހީތެރިޔާ ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 2
އައިއެސްގެ ބާނީއަކީ އޮބާމާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 12) - ސީރިއާ އާއި އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ބާނީ އަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 1
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ހިތްވަރު ލިބެނީ އަނިޔާވެރިކަމަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާގައި ބަޑި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮތް މީހުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް...

August 11, 2016 1
ޓްރަމްޕް ޓަވަރަށް އަރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (އޮގަސްޓް 11) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގެ ބޭރުން އެ އިމާރާތަށް...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016
ގަޑިހެދި މުސްލިމް ދަރިވަރު ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ޑަލަސް (އޮގަސްޓް 10) - ގަޑިއެއް ހަދައިގެން ސްކޫލަށް ގެންދިއުމުން އެއީ ބޮމެއް ކަމަށް ބަލާ ގަޑި ހެދި މުސްލިމް ދަރިވަރު ޕޮލިހާ ހަވާލުކުރި ޓެކްސަސްގެ ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް އެ ދަރިވަރުގެ އާއިލާ އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 3
އައިއެސްގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރުތަކަކަށް ވައިގެ ހަމަލާދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ބޭނުންކުރާ 83 ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ކޯލީޝަނުގެ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

August 09, 2016 1
އިންސާނީ ހައްގަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

August 09, 2016 7
ސަލާމަތީ އޮފިޝަލުންތަކެއް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ދެތުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވާނީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ރައީސްކަން ލިބޭ އެންމެ ފަރުވާ ކުޑަ އަދި މަގާމަށް އެކަށީގެން ނުވާ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ހިލަރީ ލީޑު ފުޅާކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ލީޑު ފުޅާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓާއި އޭބީސީ ނިއުސްގެ ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 15
އޮބާމާގެ ދަރިކަނބަލުން ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ކޭޝިއަރަކަށް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ފެށިފައި ވާއިރު އާއިލާގެ ވިސްނުން ހުރީ ވީހާވެސް އާދައިގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަކަށެވެ. ހޫނު މޫސުމުގެ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި އޮބާމާގެ ހަގު ދަރިކަނބަލުން ސާޝާ، ސީފުޑް ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ކޭޝިއަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާކަން މީޑިއާ އަށް އެނގުމާ އެކު މިހާރު ދަނީ ތައުރީފުގެ ބަސްތައް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 4
އައިއެސް ދަނީ ބަލިކަށިވަމުން، އެކަމަކު އެއީ ބިރެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 5) - ސީރިއާ އާއި އިރާގުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިކަށިވަމުން ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދިވެސް އެއީ ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިރެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016
އީރާނަށް ފައިސާދިނީ ކުށްވެރިން ދޫކުރުމުގެ ބަދަލަކު ނޫން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 4) - އެމެރިކާގެ ފަސް ގައިދީއަކު މިނިވަން ކުރުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ފައިސާގެ ބޮޑު އަދަދެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ވައިޓްހައުސް...

August 04, 2016
އައިއެސް އަށް އެހީވި އެމެރިކާ ފުލުހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 4) - ވޮޝިންޓަނުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމުގައި މަސައްކަތް ކުރި އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް އެހީވެދީފައިވާތީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 2
ޓްރަމްޕަކީ ރައީސް ކަމަށް ފިޓް މީހެއް ނޫން: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 3) - ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފިޓް މީހެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 7
ހިލަރީ ކްލިންޓަނަކީ ޝައިތޯނެއް: ޓްރަމްޕް

ޕެންސިލްވޭނިއާ (އޮގަސްޓް 2) - ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ހިލަރީ ކްލިންޓަނަކީ ޝައިތޯނެއް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 02, 2016 2
ލީބިއާގައި އުޅޭ އައިއެސް އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފި

ޓްރިޕޮލީ (އޮގަސްޓް 2) - ލީބިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ހަރަކާތްތެރިވާ ތަންތަނަށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

August 02, 2016 2
މުސްލިމް އާއިލާ އަށް ޓްރަމްޕް ދިމާކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 1) - އިރާގު ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ސިފައިންގެ މީހާގެ އާއިލާއާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދިމާކޮށްލައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ސެނޭޓާ ޖޯން މެކޭން އާއި...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
25،000 ފޫޓު މަތިން ފުންމާލީ ވައިކުޑައެއް ނެތި!

ވޮޝިންޓަން (އޮސްޓް 1) - ވައިކުޑައަކާ ނުލައި އެމެރިކާގެ ސްކައިޑައިވަރެއް ކަމަށްވާ ލޫކް އައިކިންސް 25،000 ފޫޓު (7،620 މީޓަރު) މަތިން ފުއްމާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 48
"ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރުޖޫއަވާން އެދެން"

ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއުވާން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ގައުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 31, 2016
ބެލޫންގައި ރޯވެ ގޮވުމުން އޭގައި ތިބި 16 މީހުން މަރު

ޓެކްސަސް (ޖުލައި 31) - ސޯޅަ މީހުންނާ އެކު، ހޫނު ވައިން ދުއްވަމުން ދިޔަ ބެލޫނެއް އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް އަށް ވެއްޓި އޭގައި ތިބި އެންމެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 4
ހިލަރީ ކްލިންޓަނުގެ ކެމްޕޭން ހެކްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 30) - ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ އެކި މުވައްސަސާތަކަށް ސައިބާ ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ފަހު ހިލަރީ ކްލިންޓަންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭން ހެކްކޮށްފި އެވެ.