27 މެއި

May 27, 2019
މައިކްރޮސޮފްޓުން ވާވޭ ލެޕްޓޮޕް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭއާ ޖައްސާލައި، ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ. މި ފަހަރު މައިކްރޮސޮފްޓުންނެވެ.

May 27, 2019 2
ގިޓައެއްގެ ބައްޓަމަށް ހެދި ހޮޓާ އޮކްޓޫބަރުގައި ހުޅުވަނީ

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކާ އެކު، ތަރައްގީވެފައިވާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސިފަ އާއި ބައްޓަމަށް ވެސް އަންނަނީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ބޮޑެތި...

26 މެއި

May 26, 2019 1
އަމިއްލަ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓްކުރުމުން އެރިއާނާއަށް ދައުވާއެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރިއާނާ ގްރަންޑޭ މިދިޔަ އަހަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކުރި މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ފޮޓޯގްރާފަރަކު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 1
އެމެރިކާ އިން ދަނީ ނުރައްކާ ގޭމެއް ކުޅެމުން: އީރާން

ތެހެރާން (މެއި 22) - ހަނގުރާމަ މަތީ މަނަވަރުތައް ގަލްފަށް ޖަމާކޮށް އެމެރިކާ އިން ދަނީ "ނުރައްކާތެރި ގޭމެއް" ކުޅެމުން ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދު ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 1
ހިކުނީ ބުލީކުރާތީ ލިބުނު ހިތްވަރުން

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު 18 އަހަރު ފުރުނު މައިކަލް ވަޓްސަން އަކީ ފަލަކަމުން ސްކޫލް ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބުލީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ޒުވާނެކެވެ. އިސްކޮޅުގައި 6 ފޫޓް 4 އިންޗި ހުންނަ...

May 21, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ "ސައިލެންޓް ކެފޭ" ޗައިނާގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސް އިން، އަޑުއިވުމުން މަހޫރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކާ އެކު ޗައިނާގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 12
ހަމަލާ ދީފި ނަމަ އެއީ އީރާނުގެ ނިމުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 20) - އީރާނުން އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ އެއީ އީރާނުގެ ނިމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

May 20, 2019 5
މަހުޖަނަކު 400 ދަރިވަރެއްގެ ލޯނާ ހަވާލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ އެޓްލާންޓާގައި ހިންގާ މޯހައުސް ކޮލެޖުން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓުވާ 400 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ނެގި ލޯނު ދައްކައިދޭނެކަން، އެ ދަރިވަރުންގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާގައި...

May 20, 2019 1
ދެބަފައިން ގްރެޖްއޭޓްވީ އެކީގައި

އެންޓޯނިއާ ގެދާޒް، 49، އަކީ މާސްޓާއެއް ހަދަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ކައިވެނިކޮށް ދަރިއަކު ލިބުމާއި ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނު މީހެކެވެ....

19 މެއި

May 19, 2019 7
އީރާނާ ކުރިމަތިލާން ކެރޭނެ ގައުމެއް ނޯންނާނެ: ޒަރީފް

ތެހެރާން (މެއި 19) - މެދުއިރުމަތީގައި ހަނގުރާމައެއް ނުފެށޭނެ ކަމަށާއި އީރާނާ ކުރިމަތިލާން ކެރޭނެ ގައުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 19, 2019
ކިމްގެ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ ސާމް ވެސްޓް

އެމެރިކާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން އަށް ލިބުނު ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 6
އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ގުދަނަކަށް ވެއްޓިއްޖެ

ލޮސް އެންޖަލްސް (މެއި 18) - އެމެރިކާގެ އެފް-16 ގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ލޮސް އެންޖަލްސްގެ ބޭރުގައިވާ ވައިގެ މަރުކަޒެއްގެ ކައިރީގައިވާ ގުދަނެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

May 18, 2019 4
އީރާނާ ހަނގުރާމަ ކުރަން ޓްރަމްޕް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 18) - އީރާނާ އެކު ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
އުމުރުން 100: ފިޓްކަމުގެ ސިއްރަކީ ޔޯގާ

ޔޯގާއަކީ މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލު ކަސްރަތުގެ ބާވަތެކެވެ. ޔޯގާ ހަދާ މީހުންގެ ފިޓްކަމުގެ ވާހަކަ އާއި އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަތައް މި ފަހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފި ނަމަވެސް މިއީ އެތައް ޒަމާނެއް ކުރިން ޕްރެޓިކްސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 9
އެމެރިކާއާ އެކު އީރާނުން ހަނގުރާމައެއް ނުކުރާނެ: ޚާމަނާއީ

ތެހެރާން (މެއި 15) - މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަހު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހޫނުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެމެރިކާއާ އެކު އީރާނުން ހަނގުރާމައެއް ނުފަށާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 4
"އެމެރިކާގެ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލުމަށް އެއްބައިވާން ޖެހޭ"

ތެހެރާން (މެއި 12) - އެމެރިކާގެ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލުމަށް އީރާނުގެ ސިޔާސީ ހުރިހާ ފެކްޝަންތަކެއް އެކަތިގަނޑަކަށްވުމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 12, 2019
"ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ޖޯނަސް ބްރަދާޒް" ގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް ގެނެސް ދޭން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 12
އިތުރު މަނަވަރަކާއި ޕެޓްރިއޮޓް މިސައިލް ގަލްފަށް ފޮނުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 11) - އީރާނާއި އެމެރިކާގެ މަޝްރަހް ހޫނުވަމުންދާ އިރު ގަލްފަށް އެމެރިކާގެ މަނަވަރަކާއި ޕެޓްރިއޮޓް މިސައިލް ފޮނުވަން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ނޯތު ކޮރެއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ނޯތު ކޮރެއާގެ ކާގޯ ބޯޓެއް އެމެރިކާ އިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

May 10, 2019 1
ވޮލްމާޓުން 21 އަހަރުން ދަށަށް ދުންފަތް ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ދަށުގެ މީހުންނަށް ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް، އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ވިއްކުން ހުއްޓައިލަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިޓެއިލް ކުންފުނި އެމެރިކާގެ...

08 މެއި

May 08, 2019 2
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކުއްލި ގޮތަކަށް އިރާގަށް

ބަޣުދާދު (މެއި 8) - އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ކުއްލި ގޮތަކަށް އިރާގަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 2
އީރާނަށް އިންޒާރު ދޭން އެމެރިކާ އިން މަނަވަރު ފޮނުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 7) - އީރާނަށް އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރެއް މެދުއިރުމައްޗަށް އެމެރިކާ އިން ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019
ކިމް ކާޑޭޝަންގެ އިންސްޓަ ޕޯސްޓަކުން 1 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރާ ސްޕޮންސަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޕޯސްޓަކުން އޭނާ އަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަށް ޓީއެމްޒީން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 18
އަލީ ނަސީރުގެ ސަފީރުކަން ނިމުމަކަށް

ރާއްޖެ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު އަދި އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދު އެ މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލައްވައިފި އެވެ.

May 03, 2019 1
ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޑްރޯންގައި ކިޑްނީއެއް އުފުލައިފި

ބޯލްޓިމޯ (މެއި 3) - އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އޮތް ކިޑްނީ ބަލި މީހެއްގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ޑްރޯނެއްގެ އެހީގައި ކިޑްނީއެއް ގެންގޮސްފި އެވެ.

May 03, 2019 1
މޫޑާ ގުޅޭ ކެއުންތަކެއް ބާގަ ކިންގަށް

އެމެރިކާގެ މަގުބޫލު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން ބާގަ ކިންގުން ކަސްޓަމަރުންގެ މޫޑާ ގުޅޭ ކެއުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 18
އެމެރިކާގެ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީގައި ނުބައި މައުލޫމާތު!

ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓުން ހަމަލާ ދީފާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިއަދު ނެރުނު ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީގައި ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު އެބަހުރި ކަމަށް އެމެރިކާ އިން...

May 02, 2019
"އައިކޮސް" އަށް އެމެރިކާ އިން ހުއްދަ ދީފި

ސިނގިރެޓްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަން، ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ފިލިޕް މޮރިސް ކުންފުނިން އުފެއްދި "އައިކޮސް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ޑިވައިސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް...

01 މެއި

May 01, 2019 6
މެދުއިރުމަތީގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން

ތެހެރާން (މެއި 1) - މެދުއިރުމަތީގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އީރާނުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އިއްޔެ ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 01, 2019 12
"އައިއެސްގެ ސަލާމަތުން ތިބި ލީޑަރުން ބަލިކުރާނަން"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ސަލާމަތުން ތިބި ލީޑަރުން ހޯދާ އެ މީހުން ވެސް ބަލިކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

May 01, 2019
ރިޝީ ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރަށްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށްކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ވަޒީފާ ދެނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދޭން ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ އެކި ސިޓީތަކުގައި މީގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަން...

April 29, 2019
ކުލަ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއް

ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ކުލަތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކުލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބެހެރް އިން ވަނީ "ކަލަ އެކްސްޕްލޯރާ"...