28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
ސީއައިއޭ ވެސް އިންސްޓަގްރާމަށް

މިހާރު އެއްވެސް ކަމެއް ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ނުލައި ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކާ ހަމައަށް ފޯރަން އޮތް އެންމެ ކުރު އަދި އެންމެ ފަސޭހަ އެއް މަގަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
އެޕަލް އެއާޕޮޑްގެ އާ ދެ މޮޑެލެއް މި އަހަރު ނެރޭނެ

ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެޕަލް އިން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނެރުނު އެއާޕޮޑްގެ އިތުރު އާ ދެ މޮޑެލެއް މި އަހަރު ނެރެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 7
މައްސަލަތަކުގެ އަސްލަކީ އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 19) - މެދުއިރުމަތީގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަސްލަކީ އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 12
ފަރަހްނާޒާއި ތިލްމީޒާ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަންކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ފަރަހްނާޒް ފައިސަލް އަދި އެމެރިކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ތިލްމީޒާ ހުސެއިން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 8
ޓްރަމްޕުގެ ޓްވީޓުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެއްޖެ: މުސްލިމް މެމްބަރު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއަކާ އެކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން މަރުގެ އިންޒާރު ލިބެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކޮންގްރެސްގައި ހިމެނޭ މުސްލިމް މެމްބަރު އިލްހާން އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
"މީޓްލެސް" ބާގާ ނެރެން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން މީޓްލެސް ނުވަތަ އެއްގަމު މަސް ނުހިމެނޭ ބާގާގެ ވައްތަރުތައް ނެރެން ގޮވާލައި އޮންލައިން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 12
8 މިލިއަނަށް ރަށެއް ގަތް މީހަކު ވައްކަންކޮށްގެން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަށް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޕްރައިވެޓް ރަށެއް ގަތްތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން، އެމެރިކާގެ ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ފިހާރައަކުން ވައްކަންކޮށްގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 1
ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ކިޔަވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ވާން ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 3
ޓެރަރިޒަމްގެ ލީޑަރަކީ އެމެރިކާ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 10) - ދުނިޔޭގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ލީޑަރަކީ އެމެރިކާ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 8
އެމެރިކާގެ ލަޝްކަރަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް: އީރާން

ތެހެރާން (އެޕްރީލް 9) - މެދުއިރުމަތީގައި އޮތް އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަކީ ވެސް ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

April 09, 2019
ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅުންހުރި 16 މީހަކު އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރިލް 9) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅުން ހުރި 16 މީހަކު އެމެރިކާ އަށް ވަނުން ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

April 09, 2019
އެންޓޯނިއޯ: އެންމެ ގިނަ ވީޑިއޯ ގޭމް ގެންގުޅޭ މީހާ

ބައެއް މީހުންނަކީ އަމިއްލަ އުފަލަކަށް އެކި އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވީޑިއޯ ގޭމްތައް އެއްކުރަން ލޯބިކުރާ މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 5
އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ހަދަނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 7) - އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑްސް ކޮޕްސް އަކީ "ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް"ގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އިން އިއުލާން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން...

April 07, 2019 1
މެކެންޒީ ބެޒޯސް އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނުންގެ ލިސްޓަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ އަންހެނުންނަށް ނުވުމަކުން މެކެންޒީ ބެޒޯސް އަށް މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019
ޓްރަމްޕުގެ ބޯޑަރު ފާރާ 20 ސްޓޭޓުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 6) - މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ފައިސާ ހޯއްދަވަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންގުޅުއްވާ މެތަޑް ހުއްޓުވަން 20 ސްޓޭޓަޓަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ނިއު ޔޯކުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
ޓުއާ ކެންސަލްކޮށް، މިކް ޖެގާ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް

މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރޭވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ދަ ރޯލިން ސްޓޯން" ގެ ޓުއާ ކެންސަލްކޮށްލައި، އެ ބޭންޑްގެ މައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކް ޖެގާ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ބައިޑަންއާ ދެކޮޅަށް އިތުރު އަންހެނަކު ތެދުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 2) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު އިތުރު އަންހެނަކު ކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 1
ޖޯ ބައިޑަންއަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 1) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019
އެޗްއައިވީ ހުރި މީހެއްގެ ކިޑްނީން ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދައިފި

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްގެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކިޑްނީ އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އެހެން މީހަކަށް ހަދިޔާކޮށް މިފަދަ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އެމެރިކާގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
ބޯއިން 737 ގެ ބޯޓެއް ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖައްސައިފި

ފްލޮރިޑާ (މާޗް 27) - އެމެރިކާގެ ސައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން 737 މެކްސް މަރުކާގެ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުއްލި ހާލަތުގައި ފްލޮރިޑާގެ އޯލެންޑޯ އެއާޕޯޓަށް އަނބުރާ ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ފެޑެރަލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 2
މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގެ ފާރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 26) - މެކްސިކޯ އާއި އެމެރިކާ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު އާމީ އިންޖިނިއާސް އަށް ދިނުމަށް ޕެންޓަގަން އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
ލައިބްރަރީން ގެންދިޔަ ފޮތް ލިބުނީ ބައި ގަރުނު ފަހުން

އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީ ސްކޫލަކުން ގެންދިޔަ ފޮތަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން އުޅޭތާ ބައި ގަރުނު ފަހުން އެ ފޮތް ސްކޫލާ ހަމައަށް ފޯރައިފި އެވެ.