03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 3
އެމެރިކާއިން ކަނޑާލި ފައިސާ ޕާކިސްތާނަށް ދޭން ޖެހޭނެ

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އެމެރިކާ އިން ކަނޑާލާފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ޕާކިސްތާނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް އިސްލާމްއާބާދުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 5
އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އެމެރިކާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ދޭ 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ނިންމައިފި ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 6
ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ އެހީ އެމެރިކާ އިން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީ އެޖެންސީ އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ ހުރިހާ އެހީއެއް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 7
ރަޝިޔާގެ ހަތިޔާރު ގަންނާތީ އިންޑިއާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރާއި ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތައް ގަންނަ ނަމަ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އިންޑިއާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018
ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުވައިދޭން އީރާނުން ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ

ދަ ހޭގު (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާ އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) ގައި އީރާނުން އެދިއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018
އެމެރިކާއިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އދ.ގެ ކޯޓަށް

ހޭގު (އޮގަސްޓް 27) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެންމެ ފަހުން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް އީރާނުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
އެމެެރިކާ އިން އެހީ ކަނޑާލީ ބިރުދައްކަން: ފަލަސްތީން

ވެސްޓް ބޭންކް (އޮގަސްޓް 26) - ގާޒާ އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އެހީން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ބިރުދެއްކުން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު...

August 26, 2018
އެމެރިކާގެ ސެނޭޓާ ޖޯން މެކޭން އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 27) - ވިއެޓްނާމް ހަނގުރާމައިގެ ބަތަލް އަދި އެމެރިކާގެ ސެނޭޓަރު ޖޯން މެކޭން އުމުރުފުޅުން 81 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 4
ކޭއެފްސީއަކުން މެކްސިކޯގެ އެނދެއްގެ ދަށަށް ކޮނެފައިވާ ޑްރަގު މަގެއް

އެރިޒޯނާ (އޮގަސްޓް 24) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގައި ކުރިން ހިންގި ކޭއެފްސީ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ފެށިގެން މެކްސިކޯގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރީގެ އެނދެއްގެ ދަށާ ހަމައަށް ކޮނެފައިވާ ޑްރަގު...

August 24, 2018 2
ސިޔާސީ ޕްރެޝަރަށް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓް ބޯނުލަނބާނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 24) - ސިޔާސީ ޕްރެޝަރަށް އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓް ބޯނުލަނބާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 2
މުސްލިމް ގައުމުތައް އެއްބައިވާން އިޒްރޭލާއި އެމެރިކާ ނޭދޭނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 23) - މުސްލިމް ގައުމުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން އުޅުމަކީ އެމެރިކާ އާއި ޒަޔަނިސްޓް އިޒްރޭލް ބޭނުންވާނެ ގޮތް ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާމިރު ހާތަމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
އައިސީޔޫގެ 16 ނަރުހަކު ބަލިވެއިނުމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބުރޫ

އެރިޒޯނާ (އޮގަސްޓް 19) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ 16 ނަރުހުން އެއް ފަހަރާ ބަލިވެ އިނުމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތަށް ކުޑަ ބުރުލެއް އަރައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 5
ޗައިނާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަމުން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ޕެންޓަގަންގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވެސް ގަވަރުނަރު ކަމަށް

ވާމަންޓް (އޮގަސްޓް 15) - އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އެމެރިކާ ކުދިންނާ ޚިލާފަށް އީތަން ސޮނެބޯން އިޚްތިޔާރު ކުރީ އެހެން މަސައްކަތެކެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 6
އެމެރިކާގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ތުރުކީން ބޮއިކޮޓް ކުރަނީ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް މުދަލެއް ތުރުކީން ބޮއިކޮޓް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 5
އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ފަހަތަށްނުޖެހޭނެ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 12) - ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ފާދިރީއެއްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 2
ވަގަށް ނެގި މަތިންދާ ބޯޓެއް ވޮޝިންޓަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 11) - އެލަސްކާ އެއާލައިންސްގެ ސްޓާފަކު ވަގަށް ނެގި މަތިންދާ ބޯޓެއް އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
އީރާނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ބޭއްވީ އެމެރިކާ އަށް މެސެޖެއް ދޭން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅީގައި ތެހެރާނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބޭއްވީ އެމެރިކާ އަށް މެސެޖެއް ދޭން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖެނެރަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 09, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނެއް

މިޝިގަން (އޮގަސްޓް 9) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރުގެ ޝަރަފް ފަލަސްތީނުން ހިޖުރަކުރި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާޝިދާ...

August 09, 2018
އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް އެމެރިކާ އަށް ނުހުއްޓުވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވުމަކީ އެމެރިކާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 6
"އީރާނާ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ނުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އަޅާފައި ވަނީ އެންމެ ވޭންދެނިވި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އެމެރިކާގެ...

August 07, 2018 2
ޓްރަމްޕް، ނަތަންޔާހޫ، ބިން ސަލްމާން ބާކީވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އަދި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިން ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެއްޖެ ކަމަށް އީރާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 1
ޝޮޕިން މޯލަކަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މަރު

ކެލިފޯނިއާ (އޮގަސްޓް 6) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސެންޓަ އަނާގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ކާރު ޕާކިން އަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް، މަޝްވަރާ ކުރުން ބޭކާރު: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 1) - އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު ކުރާ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް އަގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގެ ވެރިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދަނީ މިސައިލް އުފައްދަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރާ ގުޅުން ބަދަހިވަމުން އައި ނަމަވެސް ނޯތު ކޮރެއާ އިން އާ މިސައިލް ނިޒާމެއް އުފައްދަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން...

July 31, 2018 5
އީރާންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާނުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.