02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
އާ އުސޫލާ އެކު ބިލް ގޭޓްސް ޓެރާޕަވާއަށް ހުރަސްތަކެއް

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އާ ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ބިލްގޭޓްސްގެ ނިއުކްލިއާ އެނާޖީ ކުންފުންޏަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019
ޓައިގާ ވުޑްސް ގޯލްފް ކޯސްތަކެއް ތަރައްގީކުރަނީ

ގޮލްފް ކުޅެން ޝައުގުވެރިވާ އެންމެންނަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ޝިކާކޯގައި ގޮލްފް ކޯސްތަކެއް ތަރައްގީކުރަން، މަޝްހޫރު ގޯލްފް ތަރި ޓައިގާ ވުޑްސް ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
ވިޔަފާރީގެ އަރައިރުންތައް ހައްލުކުރަން ތައްޔާރު: ޗައިނާ

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ އަރައިރުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް، ދެ ގައުމު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރުކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި އެވެ.

December 31, 2018 1
ވިސާ ނުދޭން ލަސްކުރި މަންމަގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ "މުސްލިމް ބޭން"ގެ ދަށުން އެމެރިކާ ވިސާ ދިނުން ލަސްކުރި ޔަމަނުގެ މަންމަގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ކެލިފޯނިއާގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
އެމެރިކާ އާއި ޗާއިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އެމެރިކާ އާއި ޗާއިނާގެ ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައިގައި ދެގައުމަށް ވެސް ބިލިއަނުން ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 2
އެމެރިކާ މީހުން އެންމެ ގަޔާވާ އަންހެނަކަށް މިޝޭލް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 28) - އެމެރިކާ މީހުން އެންމެ ގަޔާވާ އަންހެނަކަށް ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް އޮބާމާ ވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް ފެޑަށް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް އެމެރިކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ފެޑެރަލް ރިޒާވް (ފެޑް) އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

December 26, 2018 6
ދަރިވަރުގެ މަރުގެ ބަދަލުގައި 500 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ވާޖީނިއާ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރު އޮޓޯ ވާމްބިއާގެ މަރުގެ ބަދަލުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދަރިވަރުގެ މައިންބަފައިންނަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 1
އަފްޣާނިސްތާނުން ވެސް އެމެރިކާ ސިފައިން ބާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 21) - އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 21, 2018 1
އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖޭމްސް މަޓިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ވިސާ ދިނުން ލަސްކުރި މަންމަ އެންމެފަހުން ކެލިފޯނިއާއަށް

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 20) - ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ބަލި ކުއްޖާ ދެކިލުމަށް އެމެރިކާ އަށް ދިއުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރި ނަމަވެސް ވިސާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވިސާ ދިން އެ ކުއްޖާގެ ޔަމަންގެ މަންމަ ކެލިފޯނިއާ އަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

December 20, 2018
ފެޑެރަލް ރިޒާވުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ބޮޑުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް ފެޑެރަލް ރިޒާވުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

December 20, 2018 10
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުމަށް އެމެރިކާއިން މަރުހަބާކިޔައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މި ހަފުތާގައި އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުފުޅާ އެކު، ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުން ކުރިއަށް ވުރެ ބަދަހި ވެފައި ވާތީ އެމެރިކާ އިން އިންޑިއާއަށް...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ހާލުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ދެކިލަން އެމެރިކާ ވިސާ ދީފި

ގާހިރާ (ޑިސެމްބަރު 19) - ހާލު ދެރަވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ދެކިލަން އެމެރިކާ އަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އެ ކުއްޖާގެ ޔަމަންގެ މަންމަ އަށް ނުދީ އެތައް ދުވަހަކު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ ވިސާ ދީފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 2
އެމެރިކާގައި ގަތަރުން 20 ބިލިއަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 17) - ގަލްފުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައި އޮތް ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ އެމެރިކާގައި ހަކަތައާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ޗައިނާ އިން 15 ޕަސެންޓް ޓެރިފް ކަނޑާލަނީ

ޗައިނާ އިން 15 ޕަސެންޓް ޓެރިފް ކަނޑާލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
އުމުރުން 107، ބޯކޮށާތާ 96 އަހަރު

ތިމާ ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއްގައި ދެމިހުރުމަކީ މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަބަދު އެއް މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ފޫހި ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ މި މީހާއަކީ އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ހާއްސަ ލޯތްބެއް ޖެހިފައި ހުރި މީހެކެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 4
ޗައިނާގެ އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް!

ޗައިނާ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 2
އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަކީ އިގްތިސާދީ ޓެރަރިޒަމް

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 8) - އެމެރިކާ އިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އިގްތިސާދީ ޓެރަރިޒަމް ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
އދ.ގެ ސަފީރު ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާން

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 7) - އދ. އަށް އެމެރިކާ އިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާން ހީދާ ނައުއާޓުގެ ނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

December 07, 2018 3
ކެއްސާލި ތަނުން އަނގަޔަށް އައީ ފުއްޕާމޭގެ ތަންގަނޑެއް

ހިތުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދަނިކޮށް ކެއްސައިގަތްލެއް ބާރުކަމުން، ފުއްޕާމޭގައި ލޭ ގަނޑުވެފައި ހުރި ބައެއް އިރައިގެން ގޮސް އަނގަ އަށް އައި ބަލިމީހެއްގެ...

December 07, 2018
ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ލޭ ހޯދަން އަތްފުނާއަޅަނީ

ލޭގެ ނާދިރު ބާވަތެއް ހުންނަ ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ އިރު އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ލޭ ދޭނެ މީހުން ހޯދަން މުޅި ދުނިޔޭގައި...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
އެމެރިކާގެ ދެ މަތިންދާ ބޯޓު ޖެހި ފަޅުވެރިން ގެއްލިއްޖެ

ހިރޮޝީމާ (ޑިސެމްބަރު 6) - އެމެރިކާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ދެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި ގެއްލުނު ސިފައިންގެ ފަސް މީހުން ހޯދަން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 06, 2018 4
ގަލްފުގެ ތެޔޮ ބަންދު ކުރަން ޖެހިދާނެ: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 6) - ގަލްފުން ބޭރު ކުރާ ތެޔޮ ބަންދު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
ދެ ގައުމުގެ ޓެރިފް ބޮޑު ކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އިން އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

December 02, 2018
އޭޑީއެޗުޑީ ނެތް ކުދިންނަށް ވެސް ބޭސްދީފާނެ ސަބަބެއް

ކްލާހުގައި ދެން ތިބޭ ކުދިންނަށް ވުރެ އުމުރު ހަގު ނަމަ އެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި އޭޑީއެޗްޑީ ހުރި ކަމަށް ބަލައި ބޭސް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ނޯތު އެމެރިކާގެ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް އާކޮށްފި

އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯ އާއި ކެނެޑާއިން އާ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 01, 2018 28
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝް އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 1) - އިރާގު ސިފައިން ކުވޭތު ހިފުމުން 1990 ގައި "ސަހަރާގެ ތޫފާން"ގެ ނަމުގައި 1991 ގައި ހަނގުރާމަ ފަށައި ސައްދާމް ހުސެން ބަލިކުރެއްވި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް...

December 01, 2018 1
މޫނު ބަދަލުކުރި މީހެއްގެ އާ ސިފަ 10 މަސް ފަހުން

މޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މި އަހަރު ކުރި އެމެރިކާގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ ކެމެރަން އަންޑަވުޑް، 26، ގެ އާ ސިފަ ދުނިޔެ އަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 2
އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުން 23 މަރު

ކާބުލް (ނޮވެމްބަރު 30) - އެމެރިކާ އިން އަފްޣާނިސްތާނަށް އަންގާރަ ދުވަހު ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ 23 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
އެމެރިކާގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވާގިނެތޭ ބައްޔެއް ޖެހެނީ

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ، ޕޯލިއޯ ކަހަލަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާތާ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ޒޭވިއާ ޑައުންޓަން މިހާރު ހުރީ ގޭގަ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ އެނބުރި ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެކަމަކު ކެނެޑާގެ އޮންޓަރިއޯގައި ދިރިއުޅޭ ހަތަރު އަހަރުގެ ޒޭވިއާގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޒޭވިއާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު...