20 ޖޫން

June 20, 2018 8
އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 20) - އިޒްރޭލާ މެދު ތަފާތު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 16
މައުމޫނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމަށް އެމެރިކާގެ ފާޑުކިއުން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ފާޑުކިޔައި، ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 10
ކެމްބޯޑިޔާގެ ވެރިންނަށް އެމެރިކާ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 13) - އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި ޑިމޮކްރަސީ "މަރައިލާފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ ކެމްބޯޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެމެރިކާ އިން އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

June 14, 2018 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަރާތުން ކިމްއަށް 'ކުރު ފިލްމެއް'

ސަންތޯސާ (ޖޫން 13) - ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި ތާރީހީ ސަމިޓުގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން އަށް ހާއްސަކޮށް ޓްރަމްޕް 'ޑައިރެކްޓްކުރައްވައި' އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ...

June 14, 2018 5
އުތުރު ކޮރެޔާ އިން 2020 ގައި ހަތިޔާރު ނައްތާލާނެ

ސޯލް (ޖޫން 13) - އުންމީދަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އަތުގައި ހުރި ނިއުކުލިއާ ހަތިޔާރުތަކުގެ 'ބޮޑު ބައި' ކުރިއަށް އޮތް ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭ ނައްތައިލުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 6
ގައިދީންނަށް ހާރާއި ރޯދަވީއްލުން ދޭން ކޯޓުން އަންގައިފި

ސިއެޓަލް (ޖޫން 12) - މި ރޯދަ މަހު ރޯދައިގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ ހުރިހާ ގައިދީންނަށް ހާރުކެވޭނެ ގޮތާއި ރޯދަވީއްލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް...

June 12, 2018 10
ޓްރަމްޕް-ކިމް ތާރީހީ ސަމިޓު ފެށިއްޖެ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތައް އެ ސަމިޓަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ "ކިމް-ޓްރަމްޕު"ގެ ތާރީހީ ބައްދަލުވުން ސިންގަޕޫރުގެ ސެންތޯސާގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 2
ސަމިޓްގައި އުތުރު ކޮރެއާގެ އެޖެންޑާ ހާމަކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (11 ޖޫން) - މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، އުތުރު ކޮރެއާ-އެމެރިކާ ސަމިޓުން ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުތުރު ކޮރެއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްމީކޮށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

June 11, 2018 1
ސަލާމުގެ ވާދައިގައި އިމެނުއެލް 3 ޓްރަމްޕު 0

ކިއުބެކް (11 ޖޫން) - އަތާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރުމުގައި ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ރައީސް އިމެނުއެލް މަޚޯންއާ...

June 11, 2018 3
ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ ދިގުދަންމަނީ ހުޅަނގުން: ބައްޝާރު

ސީރިޔާގައި ހިގަނމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުނަ ނުދީ ދިގުދަންމަނީ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުން ކަމަށް ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 2
ތާރީޚީ ސަމިޓަށް ކިމް ސިންގަޕޫރަށް ވަަޑައިގެންފި

ސިންގަޕޫރު (10 ޖޫން) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ސިންގަޕޫރަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018
"ކިމް"އަށް ވެގެން އުޅުނު މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ސިންގަޕޫރު (9 ޖޫން) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކިމް ޖޮން އުން އަށް 'ވެގެން' އުޅުނު މީހަކު ސިންގަޕޫރަށް ދިޔަ ތަނުން ފުލުހުން އޭނާ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
ސަމިޓު ދާ ގޮތަކުން ކިމް އެމެރިކާއަށް!

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 8) - ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ ސަމިޓުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކިމް އަށް ދައުވަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ހަރުފަ ދެ ބުރިކޮށްލުމުން ވެސް ދަތްއަޅައި ވިހަލައިފި

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގެ މީހަކު ހަރުފައެއް ދެ ބުރިކޮށްލުމުން ވެސް އޭނާގެ ގައިގައި ދަތްއަޅައި ވިހަ ލުމުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެ، އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 07, 2018
ސީރިޔާ މިނިވަން ވަންދެން ހިޒްބުﷲއާއި އީރާން ނުފައިބާނެ

ޓެރަރިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާންތަކުން ސީރިޔާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން، އީރާންގެ ސިފައިންނާއި ލުބްނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމެރިން ސީރިޔާގައި ތިބޭނެ...

05 ޖޫން

June 05, 2018 13
ސިޔާސީއިދިކޮޅުލީޑަރުންގެ އަނބިންނާ ކެޝަޕް ބައްދަލުކޮށްފި

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކުގައި، ޖަލަށް ލާފައިވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަނބިންނާ، އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް މިއަދު ބައްދަލު...

June 05, 2018 1
ޗައިނާއަށް ޖާސޫސް ކުރަން އުޅުނު އެމެރިކާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 5) - ޗައިނާ އަށް ޖާސޫސް ކުރަން އުޅުނުކަމުގެ ކުށުގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 10
އެމެރިކާގެ ގަރާރަށް ލިބުނީ އެމެރިކާގެ ވޯޓު އެކަނި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 2) - ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ކުވޭތުން ހުށަހެޅި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ދިފާއުގައި އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ވެސް އެއްވެސް ތާއީދެއް ނުލިބި އަމިއްލަ ގައުމުގެ ވޯޓާ އެކު...

31 މެއި

May 31, 2018 1
އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހެން ރަޝިޔާއަށް އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 31) - އެމެރިކާގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކާ ނުބެހެން ރަޝިޔާ އަށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

May 31, 2018 7
ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވެ ގްރެޖުއޭޝަންގައި

އެމެރިކާގައި، ޒުވާން އަންހެނަކު ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާއަށް ދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 1
ނޯތު ކޮރެއާގެ ޖެނެރަލް ޕޮމްޕެއޯއާ ބައްދަލު ކުރާނެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 30) - ނޯތު ކޮރެއާގެ އިސް ޖެނެރަލް ކިމް ޖޮން-ޗޮލް އެމެރިކާ އަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯއާ މާދަމާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

May 30, 2018 3
ފުލުހަކު އަމިއްލައަށް އޭނާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި، ޓްރެފިކް ލައިޓް ރަތް ކުލައިން ދިއްލިފައި ހުއްޓާ މަގު ހުރަސްކޮށް ދިޔަ ފުލުހަކު އޭނާގެ މައްސަލަ އަމިއްލަ އަށް ހުށަހަޅައި އަދަބު ލިބިގެންފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
ތޫފާން ކަވަރު ކުރަން އުޅުނު ދެ ނޫސްވެރިން މަރުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (މެއި 29) - ނޯތު ކެރޮލިނާގައި ތޫފާން އަލްބާޓޯ ކަވަރު ކުރަން ނުކުމެ އުޅުނު ދެ ނޫސްވެރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2018
ނޯތު ކޮރެއާގެ އިސް ޖެނެރަލަކު އެމެރިކާ އަށް

ޕިއޮންޔަން (މެއި 29) - ނޯތު ކޮރެއާގެ އިސް ޖެނެރަލަކު މާދަމާ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018
އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ކޮރެއާ ބޯޑަރުގައި

ޕިއޮންޔަން (މެއި 28) - އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ވެރިންގެ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގެ ޓްރޫސް ވިލެޖުގައި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް-ޖޮން އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 12
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކިމްއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 24) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވަން ޕްލޭންކުރި ސަމިޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 24, 2018 2
އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް އަކީ މޮޔައެއް: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔަން (މެއި 24) - އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ މޮޔަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕެންސަކީ މޮޔަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ނޯތު ކޮރެއާގެ ސީނިއާ...

23 މެއި

May 23, 2018 2
އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ވެނެޒުއެލާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަރާކަސް (މެއި 23) - ވެނެޒުއެލާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށް އެ ގައުމުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ބޭރުކޮށްލަން ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަންގަވައިފި އެވެ.