19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 2
އިންޖީނު ގޮވި ބޯޓު ސަލާމަތުން ޖެއްސުމުން ޕައިލެޓަށް ތައުރީފް

ވޮޝިންޓަން (އޭޕްރީލް 19) - އިންޖީނު ގޮވި ސައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓު ސަލާމަތުން ޖައްސާފައިވާތީ އެ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

April 19, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގެ މަޝްވަރާތައް ނާކާމިޔާބު ވަންޏާ ޓްރަމްޕް ވަކިވާނެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 19) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންނާ އެކު ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރަމުންދާ މަޝްވަރާތަކުން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަމުން ނުދާ ނަމަ އެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 6
އެމެރިކާގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ގޮވައި މީހަކު މަރު

ނިއު ޔޯކް (އެޕްރީލް 18) - އެމެރިކާގެ ސަައުތުވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް 1380 ގެ އިންޖީނެއްގެ ބައެއް ވައިގެ ތެރޭގައި ނެއްޓި ބޯޓުގެ ކުޑަ ދޮރު ފަޅާލުމުން ހިނގި ހާދިސާއެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ޕަސިންޖަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

April 18, 2018
ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ވަނީ ކިމްއާ ބައްދަލުކޮށްފައި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ސިއްރު ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާ އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ކަމަށް...

April 18, 2018 6
ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ބާބަރާ ބުޝް އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ބާބަރާ ބުޝް އުމުރުފުޅުން 92 އަހަރުގައި މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 1
އެމެރިކާސިފައިން ސީރިއާއިން ފައިބާނީ މަގްސަދު ހާސިލްވީމާ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 16) - އެމެރިކާ އިން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްކޮށްފައި ނޫނީ ސީރިއާގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން ނުބާލާނެ ކަމަށް އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނިއްކީ ހާލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 27
އެމެރިކާ އިސްވެ ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އެޕްރީލް 14) - އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި ފްރާންސް ގުޅިގެން ސީރިއާ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފިކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިއަދު ހެނދުނު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
ސީރިއާ އަށް ފޮނުވާލާ ކޮންމެ މިސައިލެއް ވައްޓާލާނަން: ރަޝިޔާ

ބޭރޫތު (އެޕްރީލް 12) - ސީރިއާ އަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާލާ ކޮންމެ މިސައިލެއް ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ލުބުނާނަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ ސަފީރު އެލެގްޒެންޑާ ޒަސިޕްކިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 5
ހަމަލާ ނުދިނުމަށް އެމެރިކާ އަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ރަޝިޔާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

April 11, 2018 1
ސީރިއާއާ ގުޅޭ ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހްގީގު ކުރަން ތަޖްރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމުގެ މަޝްވަރާއަށް ނޯތު ކޮރެއާ ތައްޔާރު

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 9) - ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމުގެ މަޝްވަރާ އަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން އެމެރިކާގެ މަންދޫބުންނަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
އެމެރިކާ ވިސާ ދޭއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ހިސްޓްރީ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 31) - އެމެރިކާގެ ވިސާ އަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ހިސްޓްރީ ބަލަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018
އެމެރިކާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

މޮސްކޯ (މާޗް 30) - އެމެރިކާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލާ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގުގައި ހުންނަ ކޮންސިއުލޭޓް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 2
ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 27) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ބޭއްވި ކަމަށް ބުނެ، ބަރަހަނާ ފިލްމުތައް ގުޅޭ އެމެރިކާގެ ބަތަލާ ސްޓޯމީ ޑެނިއަލްސް ދެއްކި ވާހަކަތައް ވައިޓް ހައުސް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 2
ރަޝިޔާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 26) - ރަޝިޔާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން އެމެރިކާ އިން ބޭރު ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

މޮސްކޯ (މާޗް 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް...

March 25, 2018 4
އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް އެމެރިކާގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 25) - އިޒްރޭލް ކުށްވެރިކޮށް ގަރާރުތައް ނެރެމުންދާތީ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން...

24 މާޗް

March 24, 2018 1
ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 24) - ދުނިޔޭގެ 22 ގައުމެއްގެ 320 ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮމްޕިއުޓާ ސިސްޓަމްތައް ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 2
ތާލިބާނުންނަށް ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ދޭ: އެމެރިކާ

ކާބުލް (މާޗް 23) - ތާލިބާނުންނަށް ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން އެހީވަމުންދާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ޖޯން ނިކޯލްސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 23, 2018 2
ސައުދީ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަން އެމެރިކާ އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

March 23, 2018
އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުކަން އާ ބޭފުޅަކަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 23) - އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމުން އެޗްއާރު މެކްމާސްޓާ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އދ.ގެ ސަފީރު ޖޯން ބޯލްޓަން ދޭން ރައީސް...

22 މާޗް

March 22, 2018
ނުކުރާ ކުށަކަށް ދިން އަދަބުގެ ބަދަލަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 22) - ނުކުރާ ކުށަކަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި 31 އަހަރު ޖަލުގައި ގެންގުޅުނު މީހަކަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި އެވެ.

March 22, 2018 7
ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 22) - އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ފިކުރީ މުދަލުން ވައްކަން ކުރަން ޗައިނާ އިން ހިތްވަރުދޭތީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ވިޔަފާރީގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު...

21 މާޗް

March 21, 2018 2
ސައުދީ މުއްސަނދި، އޭގެ ފައިދާ އެމެރިކާ އަށް ކުރާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 21) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ގައުމެއް ކަމަށާއި އެ މުއްސަނދި ކަމުގެ ފައިދާ އެމެރިކާ އަށް ކުރާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018
އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ މަންދޫބުން ބައްދަލު ކުރަނީ

ހެލްސިންކީ (މާޗް 18) - އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާ އަދި ސައުތު ކޮރެއާގެ މަންދޫން ފިންލެންޑުގައި ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2018 1
100،000 ޑޮލަރުގެ ގަހަނާ 10 ޓަނު ކުނީގެ ތެރޭ

އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާ ސްޓޭޓްގައި އަންހެނަކަށް އޭނާގެ 100،000 ޑޮލަރުގެ ގަހަނާތައް ކުނިތަކާ އެކު އުކާލެވިގެން އެ ހޯދަން 10 ޓަނުގެ ކުނި ހާވަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 2
އެމެރިކާގައި ބްރިޖެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (މާޗް 16) - އެމެރިކާގެ މިއާމީގެ ފްލޮރިޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީއާ ކައިރީގައި މަގު ހުރަސްކޮށް ހިންގުމަށް އަލަށް ހެދި ބްރިޖެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެ 10 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 1
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުން ޓިލަސަން ވަކިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 13) - އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ރެކްސް ޓިލަސަން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018
މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާގެ ޖަވާބެއް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާ ސަމިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާ އިން އަދި މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.