18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017
އާއިލާއެއްގެ މަރުގެ ސިއްރު ފަޅާއަރުވާލި ކުޑަކުއްޖާ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ވިސްކޮންސިންގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށްވާ އާތާ ޑުޕަރޯލްޓް އަކީ މުއްސަނދި މީހެކެވެ. ހޫނު ހިސާބެއްގައި އާއިލާއާ އެކު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްލުމަކީ އޭނާ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެކެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދަތުރުތައް ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އާއިލާއާ އެކު ކުރަން މިއުޅޭ ޗުއްޓީ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 1
މައްސަލަ ހޫނުވެ ޓްރަމްޕުގެ ވިޔަފާރި ކައުންސިލް އުވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - އެމެރިކާގެ ވީޖީނިއާގެ ޗާލޮޓެސްވިލްގައި ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ބަޔާނުގައި ނަސްލީ ގޮތުން ތަފާތުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދެ ކައުންސިލެއްގެ ސީއީއޯ އިން އިސްތިއުފާ ދޭން ފެށުމާ އެކު ވިޔަފާރި ކައުންސިލްތައް އުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަމަލާގެ ނުރައްކަލެއް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 14) - ބިރު ދެއްކުމުގެ އިންޒާރުތައް ދިން ނަމަވެސް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައެއް ފަށަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް އަދި ނެތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ،...

August 14, 2017
ބޯފެން ހޯދައިދޭން ބްރޫނޯ މާސް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެމެރިކާގެ މިޝިގަން ސިޓީގެ ފްލިންޓްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވި ސާފު ބޯފެން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 8
ބުރުގާ ބާލަން އެންގުމުން ބަދަލަކަށް 85000 ޑޮލަރު

ލޮސް އެންޖަލްސް (އޮގަސްޓް 13) - ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދިޔަ އެމެރިކާގެ މުސްލިމް އަންހެނެއްގެ ބުރުގާ ބޭލުމުން ބަދަލަކަށް 85،000 ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 10
ގުއާމް ދިފާއު ކުރަން އެމެރިކާ ސިފައިން އޮތީ ތައްޔާރަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 12) - ޕެސިފިކުގައިވާ އެމެރިކާގެ ޓެރިޓަރީއެއް ކަމަށްވާ ގުއާމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހަމަލާ ދީފި ނަމަ އެ ތަން ދިފާއު ކުރަން އެމެރިކާ ސިފައިން އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 3
މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގައި ވައިޓް ހައުސް ހިމޭނުން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އެމެރިކާގެ މިނެސޮޓާގެ ބްލޫމިންޓަންގެ މިސްކިތެއްގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާ ގުޅިގެން ވައިޓް ހައުސް އިން ބަހެއް ބުނެފައި ނުވާތީ...

August 09, 2017 9
އެމެރިކާގެ ގުއާމަށް ހަމަލާދޭން ނޯތު ކޮރެއާއިން ވިސްނަނީ

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 9) - ޕެސިފިކުގައިވާ އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ގުއާމަށް މިސައިލް ހަމަލާދޭން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017
އެމެރިކާގެ މިސްކިތަށް ދިނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް

މިނެސޮޓާ (އޮގަސްޓް 8) - އެމެރިކާގެ މިނެސޮޓާގެ ބްލޫމިންޓަންގެ މިސްކިތެއްގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލައިގެން ދީފައި ވަނީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ކަމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ގަވަރުނަރު މާކް ޑޭޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
އެމެރިކާއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ބަދަލުހިފާނަން: ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އިން އިސް ނަގައިގެން ނޯތު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީ އެކަމުގެ ބަދަލު އެ ގައުމުގެ ކިބައިން ހިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދީފި އެވެ.

August 07, 2017
ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅޭ ވާހަކަތައް ޕެންސް ދޮގުކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - ދެހާސް ވިހި ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ދޮގު...

August 07, 2017 2
ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ނާސާގެ އުއްމީދީ ޖަވާބެއް

އޭލިއަނުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކުން ދުނިޔެ ހިމާޔަތްކުރަން އަދި އިންސާނުންގެ ފަރާތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން އޭލިއަނުން ރައްކާތެރިކުރަން ނާސާ އަށް މީހަކު ބޭނުންވެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 2
ވައިޓްހައުސް ބޮޑު މަރާމާތަކަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 6) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 17 ދުވަހުގެ ދިގު ޗުއްޓީއެއް ނެންގެވުމާ އެކު ވައިޓްހައުސް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

August 06, 2017 3
އެމެރިކާގެ މިސްކިތެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި

މިނެސޮޓާ (އޮގަސްޓް 6) - އެމެރިކާގެ މިނެސޮޓާގެ ބްލޫމިންޓަންގެ މިސްކިތެއްގައި ރޭ ފަތިހު ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017
"ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމަ އިއުލާންްފައި"

މޮސްކޯ (އޮގަސްޓް 3) - އެމެރިކާ އިން ވަނީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައެއް އިއުލާންކޮށްފައި ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ދިމިތުރީ މެޑްވެޑޭވް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 3
"ނޯތު ކޮރެއާ ނައްތާލަން ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ތައްޔާރަށް"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 2) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ މިސައިލް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ގައުމު ނައްތާލުމުގެ ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރު ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

August 02, 2017 4
އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ޖަލަށްލާތީ މަދޫރޯއަށް ޓްރަމްޕުގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 2) - ވެނެޒުއެލާގެ އިދިކޮޅު އިސް ލީޑަރުން ޖަލަށްލާތީ އެ ގައުމުގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017
10 ދުވަސްތެރޭ ޓްރަމްޕުގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރު ވަކިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 1) - މަގާމާ ހަވާލުވިތާ 10 ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް ވައިޓްހައުސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު އެންތަނީ ސްކަރަމުޗީ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

August 01, 2017 5
ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސްއަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 1) - އެތައް ބައެއްގެ ނުރުހުމާއި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ގޮންޖެހުމަށް ފަހު ވެނެޒުއެލާގައި ޕާލަމެންޓް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯއާ ދެކޮޅަށް...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 1
އެމެރިކާގެ 755 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލަނީ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 31) - ރަޝިޔާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެމެރިކާގެ 755 ޑިޕްލޮމެޓިކް ސްޓާފުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމަށް ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން އަންގަވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 4
މިސައިލް ޓެސްޓަކީ އެމެރިކާއަށް ދިން ހަރުކަށި އިންޒާރެއް

ޕިއޮންޔޮން (ޖުލައި 29) - ކާމިޔާބުކަމާ އެކު އެންމެ ފަހުން ޓެސްޓްކުރި އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް (އައިސީބީއެމް) އަކީ އެމެރިކާ އަށް ދިން ހަރުކަށި އިންޒާރެއް ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 2
ވެނެޒުއެލާގެ 13 އޮފިޝަލަކަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކަރާކަސް (ޖުލައި 27) - ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާ ދެކޮޅަށް ގަދަބާރުން ޕާލަމެންޓް އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލު ކުރުމަށް ވެނެޒުއެލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ އެ ގައުމުގެ 13 އޮފިޝަލަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 1
އީރާނުގެ ބޯޓަކަށް އެމެރިކާ މަނަވަރަކުން ބަޑި ޖަހައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 26) - އީރާނުގެ ޕެޓްރޯލް ބޯޓަކަށް ޕާސިއާން ގަލްފުގައި އެމެރިކާގެ މަނަވަރަކުން އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބަޑި ޖަހައިފި އެވެ.

July 26, 2017 1
އެމެރިކާ އަށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރު ދީފި

ޕިއޮންޔޮން (ޖުލައި 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ސުޕްރީމް ލީޑަރުގެ މަގާމުން ކިމް ޖޮން އުން ވަކިކުރަން އެމެރިކާ އިން އުޅޭ ނަމަ އެ ގައުމަށް ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ނޯތު...

25 ޖުލައި

July 25, 2017
އިރާގުގެ 1400 މީހުން ފޮނުވާލުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 25) - އިރާގުގެ 1،400 މީހުން އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާލުން ފަނޑިޔާރަކު ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

July 25, 2017 3
ގަތަރާ ދެކޮޅު އިޝްތިހާރަކަށް 138،000 ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 25) - ގަތަރާ ދެކޮޅު ޓީވީ އިޝްތިހާރަކަށް 138،000 ޑޮލަރު ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތާއީދު އޮންނަ ގްރޫޕަކުން ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 2
އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު މި އަހަރު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި މިންވަރު އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދަށްކޮށްފި އެވެ.

July 24, 2017 1
ފިރިމީހާ މަރާލީ އަނބިމީހާކަމަށް ހެކިދިނީ ގުރައެއް

އެމެރިކާގެ ވެސްޓާން މިޝިގަންގައި އުޅޭ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލިކަން، ފިރިމީހާ ގެންގުޅުނު ގުރައެއްގެ "ހެކި ބަހަށް" ސާބިތުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 1
މައާފު ދިނުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - މީހުންނަށް މައާފް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 1
އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ އަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނު

ވޮޝިންޓަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް ނުދެވި ނިންމާލައިފި އެވެ.