22 މާޗް

March 22, 2017
ސީރިޔާގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު ވަނީ ގަދަ

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ ބާރު މިހާރު ވެސް ދަނީ ގަދަ ވަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ތިބި ބިދޭސީ ނޫސްވެރިން ބުނެފި...

March 22, 2017
މޫސަލް ހިފުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި

އިރާގަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ މޫސަލް އަލުން ހިފުމަށް އިރާގު ސަރުކާރުގެ ސިފައިން ހަނގުރާމަ...

21 މާޗް

March 21, 2017
ރަޝިޔާ އަށް ލީބިޔާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެތަ؟

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރަޝިޔާ ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯ ސިފައިން އިރާގަށް...

March 21, 2017 1
ގެދޮރުނެތް ބަލި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އުފާވެރި ބަދަލެއް

ގެދޮރުނެތް، ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލުމުގައި އަންހެނަކު ކޮށްދިން އިންސާނީ ޚިދުމަތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތައުރީފުކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 3
ނިއު ޒީލެންޑުން އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓެއް ބޭރުކޮށްލައިފި

ނިއު ޒީލެންޑު ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައަކަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވި އެ ގައުމުގައި އުޅޭ އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ ސިޔާސީ ހިމާޔަތް އުވާލަން އެމެރިކާއިން...

March 20, 2017 1
ކަރުގެ އިންފެކްޝަނަކުން އަތްފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުޖެހޭ ވައްތަރެއްގެ އިންފެކްޝަނެއް ކަރުތެރެއަށް ޖެހުނު އެމެރިކާ މީހެއްގެ އަތްފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 1
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވޭ: ޓިލާސަން

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ޗައިނާއަށް ދަތުރެއްކުރެވޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލާސަން، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ރޭ...

March 19, 2017
ވައިޓް ހައުސްއަށް ނުރައްކަލަކަށްވި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވައިޓް ހައުސްގެ ޗެކްޕޮއިންޓަކާ ދިމާއަށް ދިޔަ ކާރެއް ހުއްޓުވައި ޑްރައިވަރު ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ފޯނު އަޑުއެހިކަމުގެ ހެއްކެއް ފެންނާކަށް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - ޓްރަމްޕް ޓަވަރުގައި ހުންނަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އޮފީހުގެ ފޯނުތައް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަޑު އެހިމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ...

March 16, 2017 6
ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އަމުރު އަނެއްކާވެސް ހުއްޓުވައިފި

މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރު، އެމެރިކާގެ ފަނޑިޔާރަކު އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017
އިންކަމް ޓެކްސް އަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ޓްރަމްޕް ދެއްކެވި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 15) - އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2005 ވަނަ އަހަރު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ 38 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާފައި ކަމަށް އެމްއެސްއެންބީސީ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 15, 2017 4
ޕްރިންސް މުހައްމަދާއި ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރިޔާޒް (މާޗް 15) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް...

March 15, 2017 2
އުފަންދުވަހު ބޭނުންވީ ފަގީރުންނަށް އެހީވާން

އެމެރިކާ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ، އަރްމާނީ ކްރޫޒްގެ ހަ ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޕާޓީއެއް ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ. އޭނާ ބޭނުންވީ ޕާޓީއަށް ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފައިސާއިން...

14 މާޗް

March 14, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނުގެ މުސާރަ ޗެރިޓީއަކަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާނީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށް ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން...

March 14, 2017 3
14 މިލިއަން މީހުންނަށް ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ގެއްލެނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތައާރަފް ކުރެއްވި ހެލްތުކެއާ ޕްލޭނުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ 14 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އަންނަ އަހަރު ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް...

13 މާޗް

March 13, 2017 7
ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ޕްރިންސް މުހައްމަދު އެމެރިކާ އަށް

ރިޔާޒް (މާޗް 13) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ވަލީ އަހުދުގެ ނައިބް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް...

March 13, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދޭން މެކްކޭން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 13) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަންގަވައިގެން ފޯނު އަޑު އެހިކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ތުހުމަތު ސާބިތުކޮށްދޭން...

12 މާޗް

March 12, 2017 1
އިސްތިއުފާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދި އެޓާނީ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެންގުމުން ދެކޮޅު ހެދި ނިއު ޔޯކުގެ ފެޑެރަލް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޕްރީތު ބަރާރާ އެންމެ ފަހުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން މަގާމުން ދުރުކޮށްފި...

March 12, 2017 3
ވައިޓްހައުސް ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅު ވައިޓްހައުސްގެ ބޭރު ފެންސުން ފުންމާލައިގެން ގޯތި ތެރެއަށް ވަދެ އުޅުނު މީހަކު ސީކްރެޓް ސާވިސް އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ގަރާރު މަނާކުރާ އަމުރެއް މި ފަހަރު ނުނެރުނު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ...

March 11, 2017 2
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ވައިޓް ހައުސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް "ވަރަށް އަވަށް" ވައިޓްހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ އިތުރު ސްޓޭޓްތަކުން ދެކޮޅު ހަދަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 10) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯމަ ދުވަހު ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން...

March 10, 2017 3
472 ފޫޓު މަތިން ވެއްޓި ސަލާމަތްވި މީހެއް

އިމާރާތެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރިން ވެއްޓޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ސަލާމަތްވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއް ބައި މީހުންނެވެ. އަދި 10 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ ސަލާމަތް ވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް...

09 މާޗް

March 09, 2017 2
ޓްރަމްޕުގެ އަމުރާ ދެކޮޅު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން 15 ގައި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހަވާއީ އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުން މި މަހު 15 އަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރާ އާ އަމުރު ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 8) - މުސްލިމް ހަ ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އާ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް ހަވާއީ އިން ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017
މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަރުކުރަނީ

ސޯލް (މާޗް 7) - މިސައިލުން ދިފާއުވެވޭ ނިޒާމް ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

March 07, 2017 1
މިސައިލް ފޮނުވާލީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ތަމްރީނު ހަދަން

ޕިއޮންޔޮން (މާޗް 7) - ހަތަރު މިސައިލް އިއްޔެ އުދުއްސާލީ ޖަޕާނުގައިވާ އެމެރިކާގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 07, 2017 2
މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން އިރާގު އުނިކުރީ ކީއްވެ؟

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 7) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓް ރޭ އިއުލާންކުރި އިރު އެ ލިސްޓުން ވަނީ އިރާގު އުނިކޮށްފަ އެވެ. ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

05 މާޗް

March 05, 2017 3
މުސްލިމުން މަނާ ކުރުމުގެ އާ އަމުރު މާދަމާ ނެރެފާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާ އާ އަމުރު މާދަމާ ނެރުއްވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ސީއެންއެން އަށް މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

March 05, 2017 1
އޮބާމާ ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ އަމުރަށް ފޯނު ކޯލުތައް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތު ކޮންގްރެސް އިން ބެލުމަށް ރައީސް...

March 05, 2017 2
އޮބާމާގެ މައްޗަށް ޓްރަމްޕް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 5) - ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ފޯނު ކޯލުތައް އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ މައްޗަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޮޑު ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި...

03 މާޗް

March 03, 2017 1
މައްސަލަ ބޮޑުވި އެޓާނީ ޖެނެރަލަށް ޓްރަމްޕުގެ ތާއީދު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 3) - ރަޝިޔާއާ ގުޅުންތަކެއް ބޭއްވިކަން ފަޅާއެރުމާ ގުޅިގެން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންދާ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް އަކީ ތެދުވެރިއެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 3
އެޓާނީ ޖެނެރަލް ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރިކަމަށް ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - ޓްރަމްޕުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޖެފް ސެޝަންސް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި، ރަޝިޔާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

March 02, 2017 5
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ޝައުގު އޯޕްރާ ފާޅުކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 2) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާތީ އެކަމުން ހިތްވަރު ލިބިގެން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ...

March 02, 2017 1
ޑޮކްޓަރަކު ކިޑްނީ ހަދިޔާކޮށް ޑޮކްޓަރަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ޑޮކްޓަރަކު އެހެން މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެ މީހުންގެ މަސައްކަތެވެ. އެކަމަކު ޑރ. ކޮލީން ކޯލްމަން މިކަން...

01 މާޗް

March 01, 2017
ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޓީޗަރުގެ ކިޑްނީ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ކިޑްނީ މައްސަލަ ޖެހި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑައިލިސިސް ހަދަން ޖެހިފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެއް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރެވުނީތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ބުނެފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 3
އައިއެސް ބަލިކޮށްލުމުގެ ޕްލޭން ޕެންޓަގަނުން ތައްޔާރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 28) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ބަލިކޮށްލުމަށްޓަކައި ޕެންޓަގަން އިން ތައްޔާރުކުރި ޕްލޭން ދިފާއީ ވަޒީރު ޖިމް މަޓިސް ވައިޓްހައުސް އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.