24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 4
އެފްއޭއެމް ޓީމުގައި އެހާރާއި މިހާރުގެ ތަރިން

ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހާއްސަ މެޗުގައި ވާދަކުރާ އެފްއޭއެމްގެ ޓީމުގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރީގެ ތަރިންނާއި މިހާރުގެ ޒުވާން ތަރިން ހިމަނައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 7
ވެެލެންސިއާ އިން ވެޓެރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް 4-0 ބަލިކޮށް ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 4
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ނިއު އަށް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ފަހުގެ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 4
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ނިއު ސެމީއާ ގާތަށް

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 4-0 އިން ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 3
ވެޓްރަންސް ކަޕް: މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ފައިނަލަށް

ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ވެލެންސިއާ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ސިފައިން އަތުން ބަލިވެ ޕޮލިސް ކަޓައިފި

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން ބަލިވެ ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 5
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ވެލެންސިއާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި...

June 05, 2018
ވެޓްރަންސް ކަޕް: މާޒިޔާ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޕޮލިހުގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ނިއު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 1
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ވެލެންސިއާ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޕޮލިސް ކްލަބް އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ އިން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 1
ވެޓްރަންސް ކަޕް: މާޒިޔާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 1-0 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 4
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ އިން ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 1
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަަތަމަ ބުރުގެ ޕްލޭއޮފް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ވިކްޓަރީ 7-6 އިން ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ނިއު އާއި ސިފައިންގެ މެޗު އެއްވަރު

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިއަދު ހަވީރު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 3
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހަކީ އޭދަފުށްޓަށް ފުޓްބޯޅައިގެ އީދެއް

ބ. އޭދަފުށްޓަށް ވުރެ ފުޓްބޯޅައާ ގުޅުން ބޮޑު ރަށެއް ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެ އެވެ. ހުނަރުވެރި އެތައް ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމީ ޓީމާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ނެރެދީފި އެވެ. ވަރުގަދަ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއް ނުކުމެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކޮށްފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހަކީ އެ ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި އަނެއްކާ ވެސް މުހިއްމު ދުވަހެކެވެ. ދިވެހި...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 6
ސަލްސާގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީގައި ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް

ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި "ސަލްސާ ރިޓްރީޓް" ރެސްޓޯރެންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުގައި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބާއްވަން ސަލްސާ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 3
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއު އިން ވެޓެރަންސް ކަޕް ދިފާއުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު މާޒިޔާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ވެލެންސިއާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނިއު ފައިނަލަށް

ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުން މިއަދު 2-1 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017
ތިން ވަނަ ސެމީގައި ނިއުއާ ދެކޮޅަށް ވެލެންސިއާ

ވެޓްރަންސް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ކްލަބް ވެލެންސިއާ ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017
ނިއު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ފައިނަލުން މާޒިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ނިއު އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ 2-0 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ދެ ވަަނަ ބުރުގެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.