19 މެއި

May 19, 2018 2
ނިއު އާއި ސިފައިންގެ މެޗު އެއްވަރު

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިއަދު ހަވީރު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 3
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހަކީ އޭދަފުށްޓަށް ފުޓްބޯޅައިގެ އީދެއް

ބ. އޭދަފުށްޓަށް ވުރެ ފުޓްބޯޅައާ ގުޅުން ބޮޑު ރަށެއް ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެ އެވެ. ހުނަރުވެރި އެތައް ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގައުމީ ޓީމާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ނެރެދީފި އެވެ. ވަރުގަދަ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއް ނުކުމެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކޮށްފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހަކީ އެ ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި އަނެއްކާ ވެސް މުހިއްމު ދުވަހެކެވެ. ދިވެހި...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 6
ސަލްސާގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީގައި ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް

ސަލްސާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ބ. އޭދަފުށީގައި ހުޅުވި "ސަލްސާ ރިޓްރީޓް" ރެސްޓޯރެންޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުގައި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބާއްވަން ސަލްސާ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 3
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ނިއު އިން ވެޓެރަންސް ކަޕް ދިފާއުކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު މާޒިޔާގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި ނިއު ރޭޑިއަންޓުން މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ވެލެންސިއާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނިއު ފައިނަލަށް

ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުން މިއަދު 2-1 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފަ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017
ތިން ވަނަ ސެމީގައި ނިއުއާ ދެކޮޅަށް ވެލެންސިއާ

ވެޓްރަންސް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ހޯދި އުނދަގޫ މޮޅާ އެކު ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ކްލަބް ވެލެންސިއާ ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017
ނިއު ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ފައިނަލުން މާޒިޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ނިއު އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ 2-0 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ދެ ވަަނަ ބުރުގެ ގްރޫޕް ބީގެ އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ސިފައިންނަށް

ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017
ނިއު އާއި ވެލެންސިއާ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 3-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވުމުން އެ ޓީމާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 7-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު މާޒިޔާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017
މޮަޅަކާ އެކު ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރިހޯދައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ނިއު އަށް

ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 6-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 1
ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ނިއު ޕްލޭ އޮފަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ 5-0 އިން ކްލަބް އީގަލްސްގެ މައްޗަށް ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދިއިރު، ނިއު ރޭޑިއަންޓް ޕްލޭއޮފްގައި ކުޅެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017
ގްރީން، މާޒިޔާ އަދި ސިފައިން ދެ ވަނަ ބުރަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި މާޒިޔާ އަދި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް

މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ އިން ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ފެށުން މިއަދު ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017
ނިއު ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ފެށުން މިއަދު ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 7
ހާއްސަ މެޗަކަށް ފަހު ތާރީހީ ފޮޓޯއެއް!

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި 70ގެ އަހަރުތަކާއި 80ގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދާލި ތަރިންނާއި 90ގެ "ޒުވާން ތަރިން"ނެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ކުޅުންތެރިންނެވެ. ކްލަބްތަކުގެ ހިންގުންތެރިންނާއި އިސް ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ވެޓްރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާފަންނު ޓާފް ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު 50 އަހަރުން މަތީގެ...

May 29, 2017 4
ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިން މިއަދު އަލުން ދަނޑަށް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މާދަމާ ފަށާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު 50 އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ މެޗެއް ކުޅޭނެ އެވެ.

May 29, 2017 2
ނިއު-ވެލެންސިއާ މެޗުން ވެޓެރަންސް ކަޕް މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 1
ވެޓެރަންސް ކަޕް ނިއު އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ވެޓަރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
ބީޖީ ކޮޅަށް 10 ލަނޑު ޖަހައި ނިއު ފައިނަލަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 10-1 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.