16 ޖޫން

June 16, 2017
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ސިފައިންނަށް

ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017
ނިއު އާއި ވެލެންސިއާ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 3-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވުމުން އެ ޓީމާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 7-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު މާޒިޔާ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017
މޮަޅަކާ އެކު ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރިހޯދައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ނިއު އަށް

ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 6-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 1
ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ނިއު ޕްލޭ އޮފަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ 5-0 އިން ކްލަބް އީގަލްސްގެ މައްޗަށް ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދިއިރު، ނިއު ރޭޑިއަންޓް ޕްލޭއޮފްގައި ކުޅެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017
ގްރީން، މާޒިޔާ އަދި ސިފައިން ދެ ވަނަ ބުރަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި މާޒިޔާ އަދި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ އަށް އުއްމީދީ ފެށުމެއް

މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ އިން ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ފެށުން މިއަދު ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017
ނިއު ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ފެށުން މިއަދު ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 7
ހާއްސަ މެޗަކަށް ފަހު ތާރީހީ ފޮޓޯއެއް!

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި 70ގެ އަހަރުތަކާއި 80ގެ އަހަރުތަކުގައި ވިދާލި ތަރިންނާއި 90ގެ "ޒުވާން ތަރިން"ނެވެ. ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ކުޅުންތެރިންނެވެ. ކްލަބްތަކުގެ ހިންގުންތެރިންނާއި އިސް ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ވެޓްރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މާފަންނު ޓާފް ދަނޑުގައި މިއަދު ކުޅުނު 50 އަހަރުން މަތީގެ...

May 29, 2017 4
ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރިން މިއަދު އަލުން ދަނޑަށް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މާދަމާ ފަށާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު 50 އަހަރުން މަތީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހާއްސަ މެޗެއް ކުޅޭނެ އެވެ.

May 29, 2017 2
ނިއު-ވެލެންސިއާ މެޗުން ވެޓެރަންސް ކަޕް މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު...

05 ޖުލައި

July 05, 2016 1
ވެޓެރަންސް ކަޕް ނިއު އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ވެޓަރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 1
ބީޖީ ކޮޅަށް 10 ލަނޑު ޖަހައި ނިއު ފައިނަލަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 10-1 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ފައިނަލަށް

ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ވެޓެރަންސް ކަޕް: ނިއު އާއި މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 1
ސިފައިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީއާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

June 25, 2016 3
ހުއްޓާލި މެޗުން ވެެލެންސިއާ މޮޅުވީ ކަމަށް ނިންމައިފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ މެޗުން ވެލެންސިއާ މޮޅުވި ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވެލެންސިއާ އަށް މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް

ޕްލޭ އޮފް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން 6-5 އިން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 2
މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ޕްލޭއޮފަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ނިއު-ބީޖީ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ވިކްޓަރީ ޕްލޭ އޮފަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.