29 ޖޫން

June 29, 2016
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ ފައިނަލަށް

ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
ވެޓެރަންސް ކަޕް: ނިއު އާއި މާޒިޔާ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 1
ސިފައިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސެމީ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސެމީއާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރިހޯދައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

June 25, 2016 3
ހުއްޓާލި މެޗުން ވެެލެންސިއާ މޮޅުވީ ކަމަށް ނިންމައިފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އާއި ކްލަބް ވެލެންސިއާ މެޗުން ވެލެންސިއާ މޮޅުވި ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވެލެންސިއާ އަށް މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ކްލަބް ވެލެންސިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް

ޕްލޭ އޮފް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން 6-5 އިން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 2
މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ޕްލޭއޮފަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ނިއު-ބީޖީ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ވިކްޓަރީ ޕްލޭ އޮފަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016
ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ވެލެންސިއާ އަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ގްރޫޕް އެއް ވަނައިގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ގޮސްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ސިފައިން އުއްމީދު އާކޮށްފި

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

June 15, 2016
ވިކްޓަރީ އަތުން ނިއު އަށް މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-2 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 1
ފަސޭހަ މޮޅަކާ އެކު ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ބީޖީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 4-1 އިން ހޯދި ފަސޭހަ މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016
ފަހަތުން އަރައި ސިފައިން އަތުން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ލަނޑެއް ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 1
ވެޓެރަންސް ކަޕް: ބީޖީ އާއި ނިއު އެއްވަރު

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 6-2 އިން ވެލެންސިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
ވެޓްރަންސް ކަޕް ހުޅުވައިދޭނީ ވެލެންސިއާ-ވިކްޓަރީ

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ވެލެންސިއާ އާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މާދަމާ ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.