12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 19
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ތާރީހުގައި ލިޔެވޭނެ

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ ވެލާނާ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 29
އެއާޕޯޓް ޖީއެމްއާރާ ހަވާލުކުރުމުން ތަރައްގީ ހުއްޓުނު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ހިންގުން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރާ ހަވާލުކުރުމުން، ދިވެހި ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދިޔަ އެއް މަގު މުޅިން ބަންދުވެ، ދިވެހިން އުއްމީދުކުރި ތަރައްގީ އެއާޕޯޓަށް ލިބުން ހުއްޓުނު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ މިއަދު...

February 27, 2017 7
އެއާޕޯޓުގައި އާ ވީއައިޕީ ޓާމިނަލެއް އަޅަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ "ހިތްގައިމު" އާ ވީއައިޕީ ޓާމިނަލެއް އަޅައި، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

February 27, 2017 25
އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި، 400 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން އަޅާ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހެނދުނު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 1
އެއާޕޯޓް އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހޯމަދުވަހު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ހޯމަދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 4
އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި އަޅާ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 28
2016: އަގު ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އިގްތިސާދީ އެޖެންޑާއަކާ އެކީގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ މަގު ކޮށްޓަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވަމުންނެވެ. އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއާ އެކު، ޒަމާނީ ރާއްޖެއެއް ބިނާކުރައްވާނެ ކަމުގެ ވައުދުފުޅާ އެކީގަ އެވެ. އެހެންވެ، އެ މަނިކުފާނުގެ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 3
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބިން ހިއްކަން އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އަޅަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 1
އާ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކުުން ފެބްރުއަރީގަ ނިމޭނެ: އާދިލް

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓުގައި އާ ރަންވޭއެއް އަޅަން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 2
އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑިޒައިންކުރަން ފަށައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 10
ހުޅުލޭ ބިމުގެ %30 ނިމިއްޖެ، ދެ ޑްރެޖަރު ގެންނަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް އިތުރު ދެ ޑްރެޖަރު މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގެންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 14
އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ އަށް އޯޕެކުން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޮފިޑް) އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 5
ރަންވޭ ހިއްކުމުގެ ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ގަލްފް ކޮބްލާ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ ދެވަނަ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސަބްކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ޔޫއޭއީގެ ގަލްފް ކޮބްލާ ހަމަޖައްސައި، އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 40
ހުޅުލޭ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭ ހަދަން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 6
އާ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ އާ ރަންވޭ ހެދުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެ މަސައްކަތްކުރާއިރު ދަތުރުވެރިންގެ ރައްކަލަކަށް ހުޅުމާލެއަށް އުޅަނދުފަހަރު ވަނުމަށް އާ ނެރެއް ކަނޑަން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 18
"ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭތޯ ބަލާނަން"

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާއި މައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައި ވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 100
ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓުން އަދީބަށް ނުވަ މިލިއަން ޑޮލަރު؟!

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާއި މައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަކަށް ދީގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ނުވަ މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު (136 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު ކޮމިޝަނެއް ލިބޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
ހުޅުލޭ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭ އަޅަން ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޔޮޓްތަކާއި އުޅަނދުފަހަރު ނެގުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯސްޓް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 11
އާ ރަންވޭ އަޅަން އަންނަ މަހު ހިއްކަން ފަށަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭ އަޅަން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.