30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 6
ފުލުހުން ދުވަންވީ ބެނާތައް ނައްޓާކަށް ނޫން: ފައިސަލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން ހަޑި ހުތުރު ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ފުލުހުން ދުވަންވީ ބެނާ އާއި ފޮތިތައް ނައްޓަން ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު، ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބ. ފެހެންދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2018 14
ހުޅުމާލޭގައި އިދިކޮޅު ކެމްޕެއިން ނުކުރެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ

އަންނަ މަހުގެ 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ކެމްޕޭން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

August 30, 2018 11
ގާނޫނުގެ އިމުން ބޭރުގައި މީހުންނަށް ނޫޅެވޭނެ: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ގާނޫނުގެ އިމުން ބޭރުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބ. ފުޅަދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 12
ފައިސަލް ފުލުހުންނަށް: އިތުބާރު ހިފޭ ބަޔަކަށް ވެދީ

ވަކި ބަޔަކު އެދޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭ، ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާ ބަޔަކަށް ފުލުހުން ވުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 14
މަރުކަޒުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓާސްލިސްޓާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ

ވޯޓު ލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަހައްޓާ ވޯޓާސް ލިސްޓާ މެދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 35
4 ލީޑަރުން ގުރުބާން ވަނީ ގައުމުގެ ހައްގުގައި:ފައިސަލް

ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނަމުން ގެންދާތީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އެކަމަށް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

August 27, 2018 64
ރައީސް ޔާމީން އިދިކޮޅަށް: ތިއީ ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއް!

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ހަދާފައިވާ ކޯލިޝަނަކީ ކަންކަމަށް އެއްބަސް ނުވެވޭ "ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ފަރާތްތަކަށް...

August 27, 2018 13
"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގު ކަށަވަރުކުރަން ބަޖެޓް ދޭނަން"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރަން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަން ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 36
ގައުމު ގެއްލޭ ހިސާބަށް ރާއްޖެ އޮޔާ ހިނގައްޖެ:ފައިސަލް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސް މިހާރު އޮތީ ގައުމު ގެއްލޭ ހިސާބަށް އޮޔާ ގޮސްފައިވާ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު، ށ. ގޮއިދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ...

August 26, 2018 7
ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމަށް ފައިސަލް މި ފަހަރު ށ. އަތޮޅަށް

އަންނަ މަހު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް، ށ. އަތޮޅަށް މިއަދު ފުރާ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 83
ރާއްޖެ ހިފަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމާ ދެކޮޅުހަދަން: ފައިސަލް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދައި އޮޅުވާލައިފި ނަމަ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފަންޖެހޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ރާޖަ ސަބާގެ މެމްބަރު ސުބްރަމާނިއަން ސުވާމީ ވިދާޅުވުމަކީ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހައްދަވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 6
މައުމޫންގެ ހާލުކޮޅާ މެދު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ހާލުކޮޅާމެދު މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 22, 2018 17
ކެމްޕޭނަށް ފުލުހުން ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އާއި ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ ކެމްޕޭނަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން...

August 22, 2018 7
ދަތުރު ނިންމާލާނީ އިންސާފު ހޯދައިދީފައި: ފައިސަލް

ރާއްޖެ ވަކި ކަމަކަށް ގޮވަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ގައުމުގައި އިންސާފު ނެތުން ކަމަށާއި އެހެންވެ، ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ދަތުރު ނިންމާލާނީ ރައްޔިތުންނަށް އެ އިންސާފު ހޯދައިދީފައި...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 32
ރަށުގެ މަރުހަބާއިން ފައިސަލް ފެންކަޅިކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިން މޭޓް، ފައިސަލް ނަސީމް، އީދު ބަންދަށް، އޭނާގެ އުފަން ރަށް ފުވައްމުލަކަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ. ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު އޭނާ އުފަލުން ފެންކަޅިވެގެން ދިޔަ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 5
ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދެނީ

އަންނަ މަހު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ރަނިންމޭޓުންނަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

August 18, 2018 108
ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1 ރައީސް ޔާމީނަށް، އިބޫ އަށް 2

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު އެކެއް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު...

August 18, 2018 26
އެންމެ މުހިންމީ ބޯހިޔާވަހިކަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދީފައި އޮންނާނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 15
ސަލާން ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެ: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދާ ވެރިކަމެއްގައި ސަލާން ޖަހާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އއ. އުކުޅަހުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 27
ނުހައްގުން މީހަކު ޖަލަކަށް ނުލާނަން: ފައިސަލް

ގައުމަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޖުތިމާއީ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ އިންސާފާއި އަދުލުވެރިކަން ނެތުން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ...

August 16, 2018 13
ހައްޖަށް ގެންދާ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި، ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 19
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާ މަންޒަރު ދަތުރުތަކުން ފެނޭ:މާރިޔާ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރަށްރަށަށް ކުރާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުން، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް އިިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 13
"ވަކި ކާޑެއް ކުޅެގެން މީހުން މޮޔައެއް ނުހެއްދޭނެ"

"ވަކި ކާޑެއް ކުޅެގެން" ދިވެހިންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް ހީކުރުމަކީ މޮޔަ ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 13, 2018 16
"އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ހިދުމަތް"

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނީ ހިދުމަތް ކަމަށާއި އޭގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ކެމްޕޭން...

August 13, 2018 31
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ނުބައި މަގަކު ނޫން: މުބީން

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް ދެއްވިޔަސް، އޭނާ ހުންނެވީ ނުބައި މަގުގައި ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 9
އިބޫގެ ރަށުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރަށް އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ކެމްޕެއިނަށް މިއަދު ވަޑައިގަތުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

August 10, 2018 12
ފައިސަލް ޅ. އަތޮޅުގައި، ޝަހީމް ފުވައްމުލަކަށް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ޅ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންނެވިއިރު ރައީސް...

August 10, 2018 173
ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ރައީސް ޔާމީނާއި އިބޫ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ކަމަށް އިލެކްޝަންސް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 52
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ ދެނީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ބަދަލުގައި، ދަރުބާރުގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން އެމްޑީޕީ އަށް ދޫކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 13
"ހިތްވަރު ކުރައްވާ، ކަންތައްތައް ދަނީ ބަދަލުވަމުން"

ގައުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު އަންނަނީ ބަދަލުވަމުން ކަމަށާއި އެހެންވެ، ރައްޔިތުން ހިތްވަރު އާކުރުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު، ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 10
މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ޖެހޭ: ފަައިސަލް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކޮންމެހެން ވެސް ކާމިޔާބު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނީ ކުރިން ނުކުރާ ވަރުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 05, 2018 5
ގެންގުޅޭނީ އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަން ވެގެން ދާނީ އިސްލާމީ އެންމެ ރިވެތި އުސޫލު ގެންގުޅޭ ވެރިކަމަކަށް ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް، ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 05, 2018 33
ޕޯސްޓަރުތައް ވީދާލުމުން އިދިކޮޅުގެ ނުރުހުން ޕީޕީއެމަށް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުޅުމާލޭގައި ހަރުކުރި ޕޯސްޓަރުތަކެއް، ޕީޕީއެމް ޓީޝާޓު ލައިގެން ތިބި ދެ އަންހެނަކު ވީދާލާތަން ފެންނަ...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 65
ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދޭނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ގެދޮރު އަޅައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 55
އިބޫގެ ކެމްޕޭންގައި ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ފޮޓޯ ވެސް!

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ކެމްޕޭންގެ ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރުން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފެށިއިރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އިބޫ އާއި އޭނާގެ ރަނިން މޭޓް ފައިސަލް ނަސީމުގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ފޮޓޯތައް ވެސް އޭގައި ހިމެނުމެވެ.