12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016
ވިކްޓަރީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މެޗު އެއްވަރު

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 8
އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ވިކްޓަރީން މާޒިޔާއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސް ވިކްޓަރީ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ އެ ޓީމުން ގަދަފަދަ މާޒިޔާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުކޮށް، ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 4
ވިކްޓަރީ ކޮޅަށް ޖެހުން: ތަށްޓެއް ހޯދުމަށް ވުރެ ބުރަ

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައިގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު، އެއީ ތަށްޓެއް ހޯދުމަށް ވުރެ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 4
ރިލޭ ވިކްޓަރީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ މިޑްފީލްޑަރު ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 1
ކިސް އަށް ޓީމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނެ: ވިކްޓަރީ

ވިކްޓަރީ އަށް މި ސީޒަނުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސް ޓީމުގެ ހާލަތު ހަންގޭރީގެ ކޯޗު ލާސްލޯ ކިސް އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިކްޓަރީގެ...

July 24, 2016
ޓާގެޓަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތުން: ކިސް

ވިކްޓަރީ މިހާރު އޮތް ހިސާބަށް ބަލާއިރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު...

21 ޖުލައި

July 21, 2016 4
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް ކިސް!

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗަކަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރުވި ބިދޭސީ ކޯޗު އަދި ވެލެންސިއާއާ އެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ހަންގޭރީގެ ލާސްލޯ ކިސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 2
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް އަރައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 1
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުކަމުން ނަޒީހު ވަކިވެއްޖެ

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗުކަމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

July 18, 2016 8
ވިކްޓަރީގެ ޗެއާމަން އައްސަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 1
ފަހު ވަގުތު ވިކްޓަރީ އަތުން ނިއު މޮޅުވެއްޖެ

ފަހު ވަގުތު ބިދޭސީ ޑިފެންޑަރު ވެލިޗްކޯ މިޓްކޯފް ޖެހި ލަނޑުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ވިކްޓަރީ އަތުން 1-0 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 5
ބީޖީ ބަލިކޮށް ވިކްޓަރީ ލީގުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ބީޖީ ސްޕޯޓްސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް މި ފަހަރު ލީގުގައި ވިކްޓަރީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
ނިއުއާ އެއްވަރުކޮށް ވިކްޓަރީ އަށް ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓަރީ އާއި ރޭޑިއަންޓް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ، ވިކްޓަރީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް

ޕްލޭ އޮފް މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަަހައިގެން 6-5 އިން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016
ނިއު-ބީޖީ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ވިކްޓަރީ ޕްލޭ އޮފަށް

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016
ވިކްޓަރީ އަތުން ނިއު އަށް މޮޅެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް އަތުން 3-2 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 5
ދެބެން ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި، ހާއްސަ މެހެމާނަކީ ބައްޕަ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވިކްޓަރީ އަތުން 2-1 އިން މާޒިޔާ މޮޅުވި މެޗު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެން ދެ ދެ ޓީމުގެ ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފުރަތަމަ...

June 13, 2016
ހަނި މޮޅެއް، އެކަމަކު މާޒިޔާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުލުގައި އޮތް ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ހަނި ގޮތަކަށް 2-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ތާވަލުގެ ކުރީގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ...

12 ޖޫން

June 12, 2016 2
މާޒިޔާ-ވިކްޓަރީ މެޗުން މިރޭ ލީގު އަލުން ފަށަނީ

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު މެޗަށް މެދުކަނޑާލި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މިރޭ އަލުން ފަށާނެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވިކްޓަރީ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 6-2 އިން ވެލެންސިއާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
ވެޓްރަންސް ކަޕް ހުޅުވައިދޭނީ ވެލެންސިއާ-ވިކްޓަރީ

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ބާއްވާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ވެލެންސިއާ އާއި ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މާދަމާ ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2016
ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއް ނެތް: ނަޒީހު

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކަމެއް ނެތުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

May 18, 2016
އީގަލްސް އަތުން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ އަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އީގަލްސް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ އަށް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.