21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 125
"ވިލާގެ ރިސޯޓުތަކުން ޓެކްސް ނުދައްކާތާ 10 މަސް"

ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިންގެ ފަރާތުން ހިންގާ ހަތަރު ރިސޯޓަކުން މިދިޔަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ޖީއެސްޓީ އާއި ގްރީން ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށާއި އޭގެ އަދަދު 5.1 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް...

January 21, 2018 37
މާމިގިލީ ރައްޔިތުންގެ އާދޭހާއި ކަރުނަ

މި ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރަށަަށް ވަންނަ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ ވިލާގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އެވެ. އޭނާގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކުގެ...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 133
ފަންއައިލެންޑުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރާ ގެންގޮސްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަހުގީގު ޓީމުތައް އަނެއްކާވެސް އަރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 14
ވިލާގެ ރިސޯޓްތަކަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ބޭނުން: މަޓާޓޯ

ވިލާގެ ހަތަރު ރިސޯޓެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަނގުރަލާއި އޫރު މަސް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޖެހޭނީ ޓޫރިސްޓުންނާއި އޭޖެންޓުންނަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް...

January 19, 2018 9
ރިސޯޓުތަކަށް އެރީ ގާސިމަށް އަމާޒުކޮށް: އިދިކޮޅު

ވިލާ ކުންފުނީގެ ހަތަރު ރިސޯޓަކަށް ކަސްޓަމްސް އިން އަރައި، އެތަނުގައި ހުރި ރަލާއި އޫރު މަސް ހިފަހައްޓަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ވިލާގެ ޗެއާމަން އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 18
ބައިވަރު ޓޫރިސްޓުން އެބަ ޝަކުވާކުރޭ: ސަން/ ޕެރެޑައިސް

ރާ ވެސް ހިމަނައިގެން ހަދާފައިވާ ޕެކޭޖް ނަގައިގެން ތިބި ވަރަށް ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެ ދެ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަން އައިލެންޑާއި ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

January 18, 2018 90
ކަސްޓަމްސްގެ ތަހުގީގު ޓީމުތައް ރިސޯޓުތަކުން ފައިބައިފި

ކަސްޓަމުން މިހާރު ހިންގާ ތަހުގީގަކަށް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ހުރި ރަލާއި އޫރު މަސްތައް ރަށުން ގެންދަން އުޅުނަސް އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

January 18, 2018 10
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތައް މިއަދު ވެސް ފާސްކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފަސް ރިސޯޓަށް މިއަދު ވެސް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިޝަލުން އަރައި ފާސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިލާ ގްރޫޕް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ގައިސަރު...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 16
ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ހުސްވާން،މައުސޫމް ސަންއިން ވަކިވެެއްޖެ

ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވަގުތު ދެއްވުމަށްޓަކައި، ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ކަމުން ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 75
ވިލާ ޝިޕިންއާ ދެކޮޅަށް 75 މިލިއަންގެ ދައުވާތަކެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކުންފުނިތައް އަތުން 2.5 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ގާސިމްގެ ތިން ކުންފުންޏެއް އަތުން އިތުރު 75 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 14
ވިލާޓްރޭޑުން ވައްކަން ކުރަންއުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވިލާ ޓްރޭޑް ސެންޓަރު 5 އިން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ހަތަރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 18
ވިލާގެ އެހެން ތަންތަނުން ވެސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ

ވިލާ ގްރޫޕަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކާ ހެދި، އެތަނުގެ މައި ކުންފުންޏާއި އެ ގުރޫޕުގެ އެހެން ބައެއް ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 27
"އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް އަތުލާ ތަންތަން ހޯދައިދޭނަން"

ސަރުކާރުން ގާނޫނުތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ ހިލާފަށް އެކި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން އަތުލާ ތަންތަން، ދެން އަންނަ ސަރުކާރެއްގައި އަލުން ރުޖޫއަކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 4
މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ގާނޫނާހިލާފު ކަމެއް ނުކުރުވަން

ވިލާ އެއާ އިން ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ހިންގި ދުވަސްވަރު މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ގާނޫނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިލާ އެއާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 1
ފްލައިމީ އިން އެހެން އެއާޕޯޓްތަކަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ކުންފުނި، ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީން ރާއްޖޭގެ އިތުރު އެއާޕޯޓްތަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 40
ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ނޯންނާނެ: ވިލާގެ ވަކީލުން

ވިލާ ގްރޫޕްގެ ފަސް ކުންފުންޏެއްގެ އަތުން 166 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން މީރާ އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިޔަސް، ސަރުކާރާ އެކު ވީ އަދި މިހާރު އުވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ...

August 14, 2017 107
ވިލާ ކުންފުނިތަކެއްގެ އަތުން 2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ އަތުން 129 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ސިވިލް...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 6
ވިލާގެ 18 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ދައުލަތަށް 18 މިލިއަން ޑޮލަރު (277 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުނިން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އެންގި މައްސަލާގައި ވިލާ އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް އެ ކުންފުނި ހާޒިރު ނުވުމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 29
މާމިގިލީ ބަނދަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުރުމަށް ނޭދޭ

އދ. މާމިގިލީގެ ބަނދަރުގެ ބައެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ރަށުގެ ކައުންސިލްގައި ރަސްމީކޮށް އެދިފައި ނެތް ކަމަށް އެ...

June 28, 2017 31
މާމިގިލީ ބަނދަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަނދަރަކަށް!

އދ. މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ ބަނދަރުގެ ބައެއް ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެމްޕީއެލްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 3
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ...

May 15, 2017 24
އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު ހިންގަން އާދަޔާޙިލާފު ހިތްވަރެއް

މި ރަށުގައި ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަދަދަށް މީހުން އުޅެ އެވެ. ސައިޒްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް އެހެން ރަށްރަށަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހުރި ގެތަކުގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް...

02 މެއި

May 02, 2017 93
ވިލާއާ ދެކޮޅަށް 37 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާއެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދެ ކުންފުންޏަކުން 37.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (578 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ސިވިލް...

May 02, 2017 30
އިތުރު ތިން ރަށެއްގެ މައްސަލަ ވެސް ވިލާއަށް ނާކާމިޔާބު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރި އިތުރު ދެ ރަށަކާއި ފަޅެއް ވެސް ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 64
ދަރިފުޅުގެ އަގުބޮޑު "ސަން އައިލެންޑް" ރިސޯޓް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ފެހި މަގުން ސައިކަލެއްގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގެންނެވީ ދެ ފަރާތުގައި އިންދާފައި ހުރި ދިގު ރުށްތަކަށް ބައްލަވަމުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ އަރާ ހަމަވެފައި، ސައިކަލް ހުއްޓާލެއްވުމަށް ފަހު ވިދާޅުވި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 125
ތުހުމަތުކުރާ އެއްޗެއް ވިލާ ބިލްޑިންގުން ވެސް ނުފެނުނު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އޮފީސް ހިންގާ ވިލާ ބިންޑިންގް ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރި ނަމަވެސް، ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ލިޔުން ވެސް ފުލުހުން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 7
ގާސިމްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކަކަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ފުލުހުން ހިފެހެއްޓި އަމުރު...

April 05, 2017 30
ސަރުކާރު ފިއްތަން މަސައްކަތް ކުރޭ: ޒުހޫރު

ދައުލަތަށް ނުލިބި ހުރި ފައިސާ ހޯދުމުގައި ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މަސައްކަތް ކުރާތީ ސަރުކާރަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތި ކުރަމުން އަންނަ...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 46
ބޮޑު ލާރިއެއް ވެސް ދައްކާކަށް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

ދައުލަތަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ލާރިއެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ވިޔަފާރި އާއި އެ ވިޔަފާރީގެ މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ދެމުން ދަނީ ޒާތީ ހަސަދައާ ހެދި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ކީރިތިކުރައްވައިފި އެވެ.