10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 54
ޖިހާދު އުޅުއްވާ ފްލެޓް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

ނައިބު ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި، ރެހެންދި ފްލެޓް އިމާރާތުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ދިރިއުޅުއްވަން ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި ދެ ފްލެޓް ހުސްކޮށް ސަރުކާރާ ހަވާލު ކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 25
ކުރީގެ ހަތަރު މިނިސްޓަރެއްގެ ނަން ކުންފުނިން ނަގައިފި!

އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ރާއްޖެ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ އިޝްތިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކުންފުންޏަކުން، ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސް ހަތަަރު ބޭފުޅެއްގެ ނަން ބޭނުންކޮށް، އެންމެ ފަހުން އެ ނަންތައް ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލުން އިއްޔެ އުނިކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 14
ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތްދިނުމުގެ ބިލް ބޭރުކޮށްލައިފި

ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރި ނުވެ، އެ މަގާމުން ވަކިވާ ބޭފުޅުންނަށް، ދައުލަތުން އިނާޔަތެއް ދޭން ފާސްކުރި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 46
ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރި ނުވެ، އެ މަގާމުން ވަކިވާ ބޭފުޅުންނަށް، ދައުލަތުން މަހަކު 35،000ރ. ގެ އިނާޔަތެއް ދޭން ފާސްކުރި ބިލަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ފުށުއަރާ ބިލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން އެ ބިލާ މިއަދު ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 51
ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ދޭން މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރި ނުވެ، އެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ، ދައުލަތުން މަހަކު 35،000ރ. ގެ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި...

April 17, 2019 78
ނައިބު ރައީސުންނަށް 35،000ރ. ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރި ނުވެ، އެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ، ދައުލަތުން މަހަކު 35،000ރ. ގެ މުސާރައެއް ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކަމާ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 110
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސުން ވަނީ މަގުމަތިވެފައި: މެމްބަރުން

ރާއްޖޭގައި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން މަގުމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތް ލިބެން ވާނެ ކަމަށް މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 29
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ލިބޭ ބިލެއް

ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރިނުވެ، އެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 33
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން: ނައިބު ރައީސް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 32
އިބޫ ހުވާ ކުރުން ނައިބު ރައީސްއާ ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭ

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން އޮމާންކަމާ އެކު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ނަމަ އެކަން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުއާ ހަވާލު ކުރުން ބުއްދިވެރި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 11
ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް އިތުބާރު ހޯދުން މުހިންމު: ޖިހާދު

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަޒަރުގައި މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވެ، އެ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 5
އައިޔޫއެމްގެ ރިސާޗް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ރިސާޗު ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 4
ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓުގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ހޮލިޑޭ އިން ރިސޯޓުން އެހީ ދީފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 29
ބައިބައިވުން އުފައްދާ މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ

ސިވިލް ސާވަންޓުންނަކީ އެ ވަގުތަކު އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އެހީތެރިވާން ތިބޭ ބައެއް ކަމަށާއިި އެއާޚިލާފަށް އޮފީސް ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ކިލަނބުކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 24
ނައިބު ރައީސްގެ ބޮޑީގާޑުގެ ފޯނު އަތުލައިފި

ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ބޮޑީގާޑު، އައްބާސް އުމަރުފުޅުގެ ފޯނު އަތުލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 22
ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގައި އުޅެން އެނގެން ޖެހޭ: ޖިހާދު

ކުރިއާ ހިލާފަށް ދިވެހިންނަކީ ވެސް މިހާރު ދުނިޔެއާ ބަވަނަވެފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި ގައުމީ ލޯބި އާލާ ކުރުމާ އެކު، ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ހަމަތަކުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 34
ސަރުކާރަކީ މަގުމަތިން ވައްޓާލާ އެއްޗެއް ނޫން: ޖިހާދު

ސަރުކާރަކީ ބަގާވަތްކޮށް، މަގުމަތިން ވައްޓާލާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 20
ތަރައްގީގެ ރާސްތާ ވަރަށް އުޖާލާ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ރާސްތާ އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް ކަމަށާއި މިއީ އިންވެސްޓުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަހި ވަގުތު ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު، ދުބާއީގައި،...

December 18, 2017 9
އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް ދުބާއީގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭން ދުބާއީގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް (އެމްއައިއެފް) މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 11
އެމްއައިއެފް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ޖިހާދު ދުބާއީއަށް

ރާއްޖެއިން ދުބާއީގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމް (އެމްއައިއެފް) އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 5
އެމްއައިއެފްގައި 350 މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ދުބާއީގައި މި މަހު ބާއްވާ އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގައި މިހާތަނަށް 350 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 33
ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އިސްކަން ދެން: ޖިހާދު

ރާއްޖޭގައި ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން މި ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.