19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ސާފުކުރުން ވެމްކޯއަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯ އިން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 5
ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރަން ޕީއެސްއެމަށް

"ސާފު ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 26
ޑޮކްޓަރުން ނުކުމެ މާލޭން 1.7 ޓަނު ކުނި ހޮވައިފި

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ދުވުމެއްގައި ޑޮކްޓަރުންތަކެއް މާލޭގެ މަގުތަކުން 1.7 ޓަނުގެ ކުނި ހޮވައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 3
ކުނި ސައިޓްގައި ރޯވިޔަސް ހިދުމަތަކަށް ބުރުލެއް ނާރާ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނަސް އެ ކުންފުނިން އެ ރަށުގައި ދެމުން އަންނަ އެއްވެސް...

April 11, 2018 16
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ގަތުމުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިން ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 3
ވެމްކޯ ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި ރޯވެއްޖެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 23
ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ޒުވާނެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ

ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަކުން ޖެހި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ފައި ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 11
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކުނިކެހުން ވެމްކޯ އަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ވެމްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 15
އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކަން ބޭނުންވާ ގޭބިސީ އިތުރުވަނީ

ވެމްކޯއާ ނުގުޅި އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކަން ބޭނުންވާ ގޭބިސީތަކުގެ އަދަދު މި ދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެ އަދަދު 3،600 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
ހުޅުމާލޭ ރަށު ތެރޭގައި ހުރި ޑަސްބިންތައް ނަގަނީ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކަކާއި ތިނެއްގައި އާއްމުން ކުނި އުކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޑަސްބިންތައް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 6
ބޮޑެތި ކުނި އުކައިދޭ ޚިދުމަތެއް ވެމްކޯއިން ފަށަނީ

ކުނީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި އުކާލަދޭ ހިދުމަތެއް އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 15
މާލެއަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 10
މާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ކ. އަތޮޅުން ހޯދަނީ

މާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ކ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއިން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 28
ކުނި އުކާނުލެވި އަނެއްކާވެސް މަގުތައް ގޮނޑުވަނީ

މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނަވެ، އާއްމުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 14
ޓަވަރުއަޅާނެ ބަޔަކު އެމްޕީއެލާއި ވެމްކޯއިން ވެސް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޓަވަރު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާއި ވެމްކޯއިން ވެސް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 17
އޮންލައިންކޮށް ވެމްކޯ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކުނި އުކާލުމުގެ ފީ އޮންލައިންކޮށް ވެމްކޯ އަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް އެ ކުންފުނިން ހަދައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ކުނި އުކުމުގެ ވަޒީފާއަށް ވިލިމާލޭން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ވެމްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭން ނިންމައި އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 114
ކުނި އުކާ މީހުންނަށް ޖެހި ޖޯކު މަޖަލެއް ނުވި

ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކީ ގަދަރުވެރިއެކެވެ؛ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން މި ވަގުތު ބުނަމުން ގެންދާ ވާހަކައަކީ މި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 3
ވެމްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ވިލިމާލޭގައި ކުނިއުކައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 18
ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ވެމްކޯ އިން ހޯދަނީ

ކުނި އުކައި ދޭނެ މީހުން ހޯދަން ވެމްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 105
ވެމްކޯ އިން ބަދަލުކޮށްލަދިން ދިރިއުޅުން

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ކުރިން އުޅުނީ މާރުކޭޓު ކައިރީ ސަލާން ޖަހަން، ނޫން ނަމަ ކޮންމެވެސް އޮފީހެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ވަރަށް ހާލުގަ އެވެ. މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެމުން، އަނގަޔާއި އަތާ ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އަތްމަތި ވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.