07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައި އާދަ ދޫކޮށްލަން ނަފްސު ހޭނުވުން

ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ބިމުގެ ޚަލީފާކަން އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމަށްޓަކައި ނަމާދުކޮށް އެކަމުން އަވަދިވުމާ އެކު ބިމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިގޮސް ﷲ ގެ ފަޟްލަވަންތަކަމުން ރިޒުގުހޯދަން އިސްލާމް ދީން އަމުރު ކުރެ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް...

04 ޖޫން

June 04, 2017 2
ޝައިޠާނުންނާ އެކުގައި ނުވުމަށްޓަކައި އިސްރާފުން ދުރުވުން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އިސްރާފު ކުރުމަކީ ޝައިޠާނުންގެ އަޚުންގެ ތެރެއިން މީހާ ހިމެނިގެންދާ ނުބައިވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ވަރަށް ވަރުގަދަޔަށް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އިސްރާފު ކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ އާއި އެކަމުގެ ހުރި ގެއްލުންތަކާއި އިސްރާފު ކުރަން މެދުވެރިވާ ސަބަބު ތަކާއި އެކަމުން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތްތަކާ މެދު...