30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 18
ފަތާ ޓްރެކަށް ޖަމާވީ ބާޖަކުން އުކާލި ކުނިތަކެއް

ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގެ މޫދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ޖަމާވެފައިވާ މައްސަލަ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 26
ތިން ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މާލެއިން 70 ޓަނުގެ ކުނި

"މާ ސާފު މާލެ" ނަމުގައި މިއަދު ބޭއްވި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުން ތިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މާލެއިން އެކަނި ވެސް 70 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ސާފުކުރުން ވެމްކޯއަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯ އިން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 19, 2018
ޕްލާސްޓިކް ހަލާކުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ދެނެގެންފި

މައިކްރޮވޭވް، އެކްސްރޭ، ޕޭސްމޭކާ އަދި ޕެނިސިލީން އުފެދިވައި ވަނީ، ސައިންސްވެރިން ކޮންމެވެސް އެހެން އީޖާދެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކުންވެ. އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 5
ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރަން ޕީއެސްއެމަށް

"ސާފު ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 26
ޑޮކްޓަރުން ނުކުމެ މާލޭން 1.7 ޓަނު ކުނި ހޮވައިފި

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ދުވުމެއްގައި ޑޮކްޓަރުންތަކެއް މާލޭގެ މަގުތަކުން 1.7 ޓަނުގެ ކުނި ހޮވައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 16
ގާކޮށި ފްލެޓް ކައިރި ގޮނޑަކަށް! ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން ކުރީގެ ގާކޮށި ބިމުގައި ހެދި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކުނި ބަހައްޓަން ހާއްސަކުރި ތަނަށް އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން މީހުން ވެސް ކުނި އަޅައި އެތަން "ގޮނޑަކަށް" ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 51
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފުލުހުން ނުކުންނަނީ

މާލެއަަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "އެންވަޔަރަމެންޓް ޕޮލިސް" ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 30
"އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" އުފައްދަނީ

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް، "އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" ގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި ވެމްކޯއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 11
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކުނިކެހުން ވެމްކޯ އަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ވެމްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 3
ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ރިވެޓްމެންޓް ޖަހަން 105 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 15
އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކަން ބޭނުންވާ ގޭބިސީ އިތުރުވަނީ

ވެމްކޯއާ ނުގުޅި އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކަން ބޭނުންވާ ގޭބިސީތަކުގެ އަދަދު މި ދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެ އަދަދު 3،600 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
ހުޅުމާލޭ ރަށު ތެރޭގައި ހުރި ޑަސްބިންތައް ނަގަނީ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކަކާއި ތިނެއްގައި އާއްމުން ކުނި އުކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޑަސްބިންތައް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 5
ތިލަފުށީގައި ކުނި އެންދުން މިއަހަރު ހުއްޓާލަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކ. ތިލަފުށީގައި ކުނި އެންދުން މި އަހަރުން ފެށިގެން ހުއްޓާލުން ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 15
މާލެއަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 7
ހިންނަވަރުގައި ގުދަނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތައް ބަހައްޓާ ގުދަނެއްގައި މިއަދު ރޯކޮށްލައި ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 10
ފެހެންދޫގެ ކައުންސިލަރުން ކުނި އުކައިދެނީ

ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި އުކައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނަށް ކުރިމަތި ލާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން، ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 10
މާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ކ. އަތޮޅުން ހޯދަނީ

މާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ކ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއިން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 28
ކުނި އުކާނުލެވި އަނެއްކާވެސް މަގުތައް ގޮނޑުވަނީ

މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނަވެ، އާއްމުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 15
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުނި އުފުލާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ކުނި އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ކުނި އުކުމުގެ ވަޒީފާއަށް ވިލިމާލޭން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ވެމްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭން ނިންމައި އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.