20 ޖޫން

June 20, 2018 1
މައުންޓް އެވަރެސްޓް ވެސް ކުނިގޮނޑަކަށް

ދުނިޔޭގެ އުސް ފަރުބަދައިގެ ގޮތުގައި މައުންޓް އެވަރެސްޓްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކުން ނުނިމެ އެވެ. އަދި އެ ފަރުބަދައިގެ ކުންނާ ހަމައަށް ވާސިލުވާން މީސްމީހުން ކުރާ އާދަޔާހިލާފު މަސައްކަތުގެ ވާހަކަތައް ކިތަންމެ ޝައުގުވެރިޔަސް، މި ވެސް ހަމަ ނުދައްކައި ދޫކޮށްލާ ވަރުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 7
ރޯދަމަހު އުފެދޭ ކުނި ގިނަވެ 140 ޓަނަށް

ރޯދަ މަހާ އެކު އުފެދޭ ކުނި ގިނަވެ، ކުރިއަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް 50 ޓަނު އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 13
ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން، ކުނި ނަގާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ރޯދަ މަހު ކުނި ނަގާ ވަގުތަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ނުދެވި އާއްމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން، ކުނި ނަގާ ވަގުތު ވެމްކޯ އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 17, 2018 44
ކުނި އުކާނުލެވި، މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ގޮނޑަކަށް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން އިއްޔެ މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުން ކުނި ނަގާފައި ނުވާތީ، ކުނިތަކުން މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ގޮނޑުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 8
ރޯދަ މަހު ކުނި ނެގުން ރޭގަނޑު 8-12 އަށް

މި ހަފުތާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ގޭގެ އިން ކުނި ނަގާނީ ރޭގަނޑު 8:00 ން ދަންވަރު 12:00 ދެމެދު ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 29
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް 165 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިއްޖެ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ ގްރޭޓާ މާލެ އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ 165 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 18
ފަތާ ޓްރެކަށް ޖަމާވީ ބާޖަކުން އުކާލި ކުނިތަކެއް

ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގެ މޫދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ޖަމާވެފައިވާ މައްސަލަ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 26
ތިން ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މާލެއިން 70 ޓަނުގެ ކުނި

"މާ ސާފު މާލެ" ނަމުގައި މިއަދު ބޭއްވި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތުން ތިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މާލެއިން އެކަނި ވެސް 70 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ސާފުކުރުން ވެމްކޯއަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ ކުނިކަހައި ސާފުކުރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ވެމްކޯ އިން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

April 19, 2018
ޕްލާސްޓިކް ހަލާކުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ދެނެގެންފި

މައިކްރޮވޭވް، އެކްސްރޭ، ޕޭސްމޭކާ އަދި ޕެނިސިލީން އުފެދިވައި ވަނީ، ސައިންސްވެރިން ކޮންމެވެސް އެހެން އީޖާދެއް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކުންވެ. އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާ...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 5
ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރަން ޕީއެސްއެމަށް

"ސާފު ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް މާކެޓު ކުރުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 26
ޑޮކްޓަރުން ނުކުމެ މާލޭން 1.7 ޓަނު ކުނި ހޮވައިފި

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ދުވުމެއްގައި ޑޮކްޓަރުންތަކެއް މާލޭގެ މަގުތަކުން 1.7 ޓަނުގެ ކުނި ހޮވައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 16
ގާކޮށި ފްލެޓް ކައިރި ގޮނޑަކަށް! ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން ކުރީގެ ގާކޮށި ބިމުގައި ހެދި ފްލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކުނި ބަހައްޓަން ހާއްސަކުރި ތަނަށް އެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން މީހުން ވެސް ކުނި އަޅައި އެތަން "ގޮނޑަކަށް" ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 51
ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފުލުހުން ނުކުންނަނީ

މާލެއަަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "އެންވަޔަރަމެންޓް ޕޮލިސް" ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 30
"އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" އުފައްދަނީ

ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް، "އެންވަޔަރުމެންޓް ޕޮލިސް" ގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އަދި ވެމްކޯއާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 11
މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކުގެ ކުނިކެހުން ވެމްކޯ އަށް

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުނި ނަގައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ވެމްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 3
ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކައި ރިވެޓްމެންޓް ޖަހަން 105 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 15
އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކަން ބޭނުންވާ ގޭބިސީ އިތުރުވަނީ

ވެމްކޯއާ ނުގުޅި އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކަން ބޭނުންވާ ގޭބިސީތަކުގެ އަދަދު މި ދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އެ އަދަދު 3،600 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
ހުޅުމާލޭ ރަށު ތެރޭގައި ހުރި ޑަސްބިންތައް ނަގަނީ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކަކާއި ތިނެއްގައި އާއްމުން ކުނި އުކަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮޑެތި ޑަސްބިންތައް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 5
ތިލަފުށީގައި ކުނި އެންދުން މިއަހަރު ހުއްޓާލަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ކ. ތިލަފުށީގައި ކުނި އެންދުން މި އަހަރުން ފެށިގެން ހުއްޓާލުން ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 15
މާލެއަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 7
ހިންނަވަރުގައި ގުދަނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތައް ބަހައްޓާ ގުދަނެއްގައި މިއަދު ރޯކޮށްލައި ގެއްލުން ދީފި އެވެ.