07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 15
މާލެއަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގައިފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަޅާފައިވާ 265 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 7
ހިންނަވަރުގައި ގުދަނެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ޅ. ހިންނަވަރުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތައް ބަހައްޓާ ގުދަނެއްގައި މިއަދު ރޯކޮށްލައި ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 10
ފެހެންދޫގެ ކައުންސިލަރުން ކުނި އުކައިދެނީ

ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި އުކައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނަށް ކުރިމަތި ލާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން، ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 10
މާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ކ. އަތޮޅުން ހޯދަނީ

މާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ކ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއިން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 28
ކުނި އުކާނުލެވި އަނެއްކާވެސް މަގުތައް ގޮނޑުވަނީ

މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނަވެ، އާއްމުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 15
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކުނި އުފުލާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ކުނި އުފުލުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ކުނި އުކުމުގެ ވަޒީފާއަށް ވިލިމާލޭން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ވެމްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ކުނި އުކައިދޭން ނިންމައި އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 18
ކުނި އުކައިދޭނެ މީހުން ވެމްކޯ އިން ހޯދަނީ

ކުނި އުކައި ދޭނެ މީހުން ހޯދަން ވެމްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 105
ވެމްކޯ އިން ބަދަލުކޮށްލަދިން ދިރިއުޅުން

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ކުރިން އުޅުނީ މާރުކޭޓު ކައިރީ ސަލާން ޖަހަން، ނޫން ނަމަ ކޮންމެވެސް އޮފީހެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ވަރަށް ހާލުގަ އެވެ. މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެމުން، އަނގަޔާއި އަތާ ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އަތްމަތި ވެސް ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 15
ކުނީގެ ބިލް ފޮނުވާނީ އެސްއެމްއެސް އާއި މެއިލުން

ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން ސާވިސް ނުވަތަ ގޭބިސީތަކުން ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތަށް ނަގާ ފީގެ ބިލް ފޮނުވާނީ އެސްއެމްއެސް އަކުން ނުވަތަ އީމެއިލްއިން ކަމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 15
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކުނި އުކާ މީހުންނަށް އިންޒާރު ދެނީ

ކުނި އުކާލުމާ ބެހޭ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އުކާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އިންޒާރުދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެންވަަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 5
ކުނި އުކާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ވެމްކޯ އިން ގޭގެ އަށް

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށާއި ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް އަދި އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މާލޭގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 6
ފީ ހޯދަން ގޭގެއަށް އެދަނީ ވެމްކޯއަކުން ނޫން: ތޯރިގު

ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ގޭބިސީތަކަށް ގޮސް ފައިސާ ނުނަގާނެ ކަމަށާއި، އެކަން އެ ކުރަނީ އެހެން ބަޔަކު ކަމަށް، އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 17
ވެމްކޯގެ ނަމުގައި ބިރުދައްކައި ފައިސާއެއް ނުނަގާ

ކުނި އުކުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ނަމުގައި ގޭގެ އަށް ބަޔަކު ގޮސް ބިރު ދައްކައި ފައިސާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ފުލުހުންނާއި އެ ކުންފުނިން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 30
ކުނި އުކުން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ: ތޯރިގު

ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާ ކަމަށް އެންވަޔަރުމެންޓް އެންޑް އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމް މިއަދު...

August 03, 2017 9
މަގުތަކުގައި ކުނި ގިނަވާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

މާލޭގެ ގެތަކުން އުކާލަންޖެހޭ ކުނިތައް މަގުތަކުގައި ބަހައްޓަމުން އަންނަ މައްސަލަ ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 68
ކުނި އުކޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ކުނިތައް މަގުމައްޗަށް!

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން ކުނިއުކަން ނުދެވޭ ގެތަކުން އަމިއްލަ އަށް ކުނި އުކަން އަންގައި، ކުނި އުކޭނެ ގޮތެއް ނެތް ގެތަކުން ކުނިތައް މަގުމައްޗަށް އަޅަން ފަށައިފި...

August 02, 2017 93
ކުންޏާ އެކު އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް ވެސް ފުނިޖެހިއްޖެ

ބިދޭސީން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ކުނި އުކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. ގޭގޭގައި ހުރި ކުންޏަކާ ހަވާލުވީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ. މާލޭގެ 27،000 ގޭބިސީގެ ތެރެއިން ކުނި އުކަން...

12 ޖުލައި

July 12, 2017 11
ކުނި އުކާލަން ވެމްކޯއިން ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް!

މާލޭ ސަރަހައްދުން ކުނި އުކާލާ ނައްތާލަން ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ރޭވިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންމެ ގެއަކުން ކުނި އުކާލަން ޖެހެނީ އެ ގެއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު އަމިއްލައަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. މި މައްސަލައަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ ވޭސްޓް...

24 ޖޫން

June 24, 2017 17
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 17 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަށް 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (269 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ އެހީ ދިނުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 39
ކުނި އުކުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކޮށްފި

އެއްގަމު އުޅަނދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ކުނި އުފުލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ގަވައިދާ އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހު އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 27
ޖުލައި 1ގައި ކުނި އުކާލަން ފެށޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) މެދުވެރިކޮށް މާލޭގެ ގޭގެއިން ކުނި އުކާލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ގޭގެ އަދަދު މަދުވުމުން ޖުލައި 1 ގައި މުޅި މާލެއިން ކުނި އުކަން ފެށޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.