13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 4
ސްނައިޑާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

އަމްސްޓަޑަމް (އޮގަސްޓް 13) - ނެދަލެންޑްސް ގައުމީ ޓީމާއި އިންޓަ މިލާނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ވެސްލީ ސްނައިޑާ 17 އަހަރު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކްލަބްތަކުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018
ޝްނެއިޑާ ގަތަރުގެ އަލް-ގަރާފާ އަށް

ދޯހާ، ގަތަރު (ޖެނުއަރީ 8) – ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އިންޓަ މިލާނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ނެދަލެންޑްސްގެ ވެސްލީ ޝްނައިޑާ ގަތަރުގެ އަލް-ގަރާފާ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017
ސްނެއިޑާ ފްރާންސްގެ ނީސް އަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 7) – ނެދަލެންޑްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ވެސްލީ ސްނެއިޑާ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ފްރާންސުގެ ނީސް އަށް ބަދަލުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.