19 ޖުލައި

July 19, 2020 6
އައިސީޓީގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ހާއްސަ ގްރޫޕެއް

ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަން "ގައުމީ ވޯކިން ގްރޫޕް" އެކުލަވައިލައި، އެ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

July 19, 2020 1
ޚަބަރު ކިޔަން އިންދައި ޕްރެޒެންޓަރުގެ ދަތެއް ވެއްޓިއްޖެ

ޔުކްރޭނުގެ ޓީވީ ޗެނެލެއްގައި އަންހެން ޕްރެޒެންޓަރަކު ޚަބަރު ކިޔަން އިންދައި ދަތެއް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020
ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ހިންގި މާރާމާރީން ޖަލަށް

ފުރަން އޮތް ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ރުޅި ގަދަވެ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި މުވައްޒަފުންތަކަކާ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ތިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 2
ތިން ބެއިން ވިހެއީ އެއް ދުވަހެއްގައި

ދަރިން ލިބުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަސްތަކަކަށްވާނެ އެވެ. އަދި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ތިން ބެއިންނަށް އެއްފަހަރާ އެއް ދުވަހެއްގައި ދަރިން ލިބުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. މިފަދަ ނަސީބަކާ ލައްވައިލި އެމެރިކާގެ މި ތިން ބެއިންނަށެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 5
ގޮގްލްސް ހޮވައިގެން ގެނެސްދޭ ބުޅަޅެއް

ސެލީ ބެލް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުޅާ އެވެރީ އަކީ އަބަދު ވެސް އެކި ބާވަތުގެ ދިރޭ އެއްޗެހި ގެއަށް ގެންނަ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީދަލާއި ބޮއް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ފާއިތުވި...

July 16, 2020 5
ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓާ އެކު ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ކުޑަވަނީ!

ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓް ދަށްވެ މި ގަރުނު ނިމޭ އިރު ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 4
ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރަން ބާރުއަޅާ ކެމްޕޭނެއް

ގެެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިވުމަށާއި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

July 15, 2020
އޭޝިއާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ އަންހެނުން އިތުރުވަނީ

ފަހަކަށް އައިސް، ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 41
ޒިންމާ އަދާނުކުރެއޭ ބުނުމުން ފުލުހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ އަޑުއުފުލުމުން އެކަމާ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވުން...

July 11, 2020
ސަރޯޖް ޚާންގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް ހަދައިފާނެ

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޮގްރާފަރު ސަރޯޖް ޚާންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް...

09 ޖުލައި

July 09, 2020
ކޮފީ ތަށީގައި "އައިސިސް" ޖެހި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

އެމެރިކާގައި، ބުރުގާ އެޅި އަންހެނަކު އޯޑަރުކުރި ކޮފީ ތައްޓެއް ގެނެސްދިން އިރު، ތަށީގެ ބޭރުގައި އޭނާގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައި، "އައިސިސް" ޖެހި މައްސަލައެއްގައި ސްޓާބަކްސްގެ އައުޓްލެޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 7
ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް؟

ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޕެރިސް ހިލްޓަން ވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކިހާ ސީރިއަސްކޮށް ބުނި ވާހަކައެއް ކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނުވެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 40
ނިޒާމު އޮތީ ފެއިލްވެފައި، އުފުލާ އަޑުތައް އިވޭ:އައިޝާ

ޖިންސީގޯނާ އާއި ރޭޕް ފަދަ ކުށުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ފެއިލްވެފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ކިމް ވެސް ބިއުޓީ ވިޔަފާރީގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަނީ

ކޮއްކޮ ކައިލީގެ ޖެނާގެ ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނީގެެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ މިދިޔަ އަހަރު ކޯޓީ އަށް ވިއްކާލާފައި ވަނިކޮށް ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ކޮސްމެޓިކް ލައިން ކޭކޭޑަބްލިއު ބިއުޓީގެ ހިއްސާ ވެސް އެ ކުންފުންޏަށް ވިއްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
"ލޮކްޑައުން" ގައި 26 އަހަރު އުޅުނު އަންހެނެއް

އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި "ލޮކްޑައުން" އެކި ގޮތްގޮތަށް ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުރެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި "ލޮކްޑައުން" ގެ ވާހަކަ މިހާރު މާ އާންމު އާންމުވެގެން އުޅެނީ މުޅި ދުނިޔެ ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020
ނާސާ ހެޑްކުއާޓަރުގެ ނަން ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެނަކަށް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަނުގައި ހުންނަ ނާސާގެ ހެޑްކްއާޓަރުގެ ނަން އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލު މީހަކަށް ނިސްބަތްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 2
މޫނު ރީތިކޮށްލަން އެލޯ ވެރާ ކިއުބް

އެލޯ ވެރާގެ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިއީ ރީތިވާން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހި އުފައްދަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަންގަނޑަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތަކާއި އިސްތަށިގަނޑަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެލޯ ވެރާ އިން އެކި ކަހަލަ ކާނާތަކާއި ބުއިންތައް ވެސް ތައްޔާރުކުރެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ފިރިހެނުން ބުޅާ ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

އޮޅުކޮށްގެން ބުޅަލެއް ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ފިރިހެނުން ބުޅަލާ އެކު ފޮޓޯ ނަގާފައި ހުއްޓާ ފެނުމުން އެކަމާ އަންހެނުން ދެކޭ ގޮތެއް ބަލަން މިއޮތީ ދިރާސާއެއް ހަދައިފަ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު އެޅުއްވީ ރީތި ކޭކެއް

ނިއު ޒީލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔައްތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކުރި މަސައްކަތް ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށް ގައުމު އާންމު ހާލަތަކަށް ގެންނަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަތަކީ އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު ކަމެކެވެ. ނިއު ޒިލެންޑް...

21 ޖޫން

June 21, 2020 3
އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮށް ޓްވީޓްކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން...

June 21, 2020 1
އުނދަގޫ ބޮޑުކަމުން ކޯޓަށް ގެންދިޔަ ހާ މަރުވެއްޖެ

ފަތިހުފަތިހާ ގޮވައި އަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫކުރި މައްސަލާގައި ކޯޓާ ހަމަ އަށް ގެންދިޔަ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ހާ "މައުރިސް" މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 19
އޭއީއެޗްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި އެވެ.

June 19, 2020 13
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑްގައި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި

މިހާތަނަށް އެންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރި ޕާކިިސްތާންގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ އޭނާ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން...

15 ޖޫން

June 15, 2020
ކަރަންޓީނުގައި ދަސްކުރީ ކަރުދާސް ހެދުން ތައްޔާރުކުރަން

ކަރަންޓީނުގެ ތެރޭގައި ދަސްވި އާ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ މި އަންހެން މީހާ އަށް ދެވޭނެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް އެބައޮތެވެ. އޭނާ ދަސްކުރީ ކަރުދާހުން ހެދުން ތައްޔާރުކުރާށެވެ.

June 15, 2020 1
ކާން ބާޒާރުން ގަތް އަސްދޫނި ބިހުން ފިޔޮއް!

ބާޒާރުން ކާން ގަންނަ ބިހަކީ އާންމުކޮށް ފިޔޮއް ވިއްސަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދަ ބިހަކީ ގިނަ ފަހަރަށް އާޓިފިޝަލް ވަރަށް ގިނަ އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުވާ ބިހެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
އިސްތަށިގަނޑަށް އޮފުކަން ގެނެވޭނެ ތިން ގޮތެއް

އިސްތަށިގަނޑުގެ ކުލަ ފަނޑުވެ، ތާޒާކަމެއް ނެތް ގޮތަށް ފެނުމަކީ މޫނުމަތީގެ ތާޒާކަން ވެސް ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ އަބަދުވެސް އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް، އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ބުޅި ނުވަތަ ފަން އިސްތަށިގަނޑަކަށް ވިޔަސް އިސްތަށިގަނޑުގެ ރީތިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކުވައިދޭނީ އޭގައި ހުންނަ އޮފުކަމުންނެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 2
އެމެޒޯންގެ ޕެކޭޖަކުން އަނގޮޓިއެއް ފެނިއްޖާ އަންގާލާތި!

ކަސްޓަމަރަކު އޯޑަރުކުރި އެއްޗެއް ޕެކްކުރުމުގެ ތެރޭގައި، އިނގިލީގައި އޮތް އެންގޭޖްމަޓް އަނގޮޓި އޭގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ގެއްލިފައިވާތީ އެމެޒޯންގެ މުވައްޒަފަކު އެ ހޯދައިދޭން...

June 09, 2020 2
ފިރިހެނުންގެ އިސްކޮޅަކީ އަންހެނުންނަށް މައްސަލައެއް ނޫން

އަންހެނަކަށް ވުރެ ފިރިހެނަކު އިސްކޮޅުން ކުރުވުމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމަކަށްވެ އެވެ. އެހެންވެ ބައިވެރިއަކު އިހުތިޔާރުކުރާ އިރު، ފިރިހެނުން އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް...