15 hours ago

2

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ސީއެންއެންގެ ރިޕޯޓަރު ޖިމް އެކޮސްޓާގެ ޕްރެސް ފާސް ހިފަހައްޓައި ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ބާތިލްކޮށް ނޫސްވެރިޔާ އަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަދެވެން ޖެހޭނެ...