ދުނިޔެ / ރަޝިއާ

ދުވެލި އެންމެ ބާރު މިސައިލް ރަޝިޔާގައި އުފައްދަން ފަށައިފި

08 ޑިސެމްބަރ 2021 - 13:40

8 comments

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އުފެއްދި އެންމެ ދުވެލި ބާރު މިސައިލް، އަސްކަރީ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރަޝިޔާގައި އުފައްދަން ފަށައިފި ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ޒިރްކޯންގެ ނަން ދީފައިވާ މި މިސައިލަކީ އަޑަށް ވުރެ ނުވަ ގުނަ ބާރަށް، 1،000 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ކްރޫޒް މިސައިލެކެވެ. ޒިކްރޯން މިސައިލް ބޭނުންކުރާނީ ރަޝިޔާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންނެވެ.

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި، އަޖުބަ ބެލުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއް ފުރިހަމަކޮށް މިހާރު އުފައްދަމުން އަންނަ ޒިކްރޯން މިސައިލް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރާނީ ރަޝިޔާގައި މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ، ނިއުކްލިއާ ހަކަތައިން ދުއްވާ ސަބްމެރިން ޕާމްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ރަޝިޔާގެ ކަނޑުގެ ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ އެހެން ސަބްމެރިންތަކާއި މަނަވަރުތަކުގައި ވެސް އެ މިސައިލް ބަހައްޓާނެ އެވެ.

"ލޮލަށް ނުފެންނަ" މިސައިލެއްގެ ގޮތުގައި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިން ސިފަކުރައްވާފައިވާ ޒިކްރޯން އަކީ، ކަނޑުމަތީގެ އަމާޒުތަކަށާއި އެއްގަމު އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ހާއްސަކޮށް އުފައްދާފައިވާ މިސައިލެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޒިކްރޯން އަޖުމަ ބެލީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއާ ސަބްމެރިންއަކުން އުދުއްސާލައިގެންނެވެ.

ޒިކްރޯންއާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް އެނގޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި، ރަޝިޔާގެ މި މިސައިލަކީ އެމެރިކާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ޒަމާނީ ރާޑަރުތަކަށް ވެސް ދެނެގަނެވޭނެ ހަތިޔާރެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، އެމެރިކާގައި މިހާރު އުފައްދާފައި ހުރި އެންމެ ޒަމާނީ ދިފާއީ ނިޒާމުތަކުން، ޒިކްރޯނަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

ސަބަބަކީ، ޒިކްރޯންއަކީ ކްރޫޒް މިސައިލަކަށްވެފައި، އޭގެ ދުވެލި ބާރުކަމުންނެވެ. އަޑަށް ވުރެ ނުވަ ގުނަ ބާރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވުމުގެ އިތުރުން، ކްރޫޒް މިސައިލް ދަތުރުކުރަނީ މާ މައްޗަށް ނާރައި ތިރިން ކަމަށްވާތީ، ޒިކްރޯންއަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ، އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ނިޒާމުތަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޒިކްރޯން މިސައިލް ދަތުރުކުރާ ބާރުމިނަށް ބަލާއިރު، ވައިގެ ތެރޭގައި މި މިސައިލް ދަތުރު ކުރަމުންދާ އިރު، އޭގެ ކުރީކޮޅުގައި ހުންނަ ވައިގެ ޕްރެޝަރުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ޕްލާޒްމާ ވިލާގެ ތެރެއަށް، ރާޑަރުތަކުން ފޮނުވާ ރޭޑިއޯ ފްރެކެންސީތައް ދަމައިގަންނާތީ، ރާޑަރުތަކަށް މި މިސައިލް ނުފެންނާނެ އެވެ.

8 ކޮމެންޓް, 10 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 80%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 10%
icon inlove icon inlove 10%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހައިޕާސޮނިކް

11 December 2021

ތީ ހައިޕާސޮނިކް ކުރޫޒް މިސައިލެއް. ރަޝިޔާއިން މިހާރު ޓެސްޓްކުރަމުންދާ ހައިޕަސޮނިކް ގްލައިޑާ އެއީ އަދި ތިޔައްވުރެ ބާރަށް ދަތުރުކުރާ އެއްޗެއް. އެއަށް ކިޔަނީ އަވަންގާޑް. އެއީ އަޑަށްވުރެ 27 ގުނަ ބާރަށް ދަތުރުކުރާ މިސައިލެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހމ.....

09 December 2021

މިސައިލް ސްޕީޑް 10،000 ކިލޯމީޓަރ ގަޑިއަކަށް

The name is already taken The name is available. Register?

އަފްރާސިޔާބު ބަފާ

08 December 2021

މިއޮތް ހުރިހާ ގައުމެއް އޮއްވާ ޗައިނާއަށްވެސް ވަނީ އިލްމާ ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި މުއްސަނދިކަންވެސް ދެއްވާފަ

The name is already taken The name is available. Register?

453333

08 December 2021

އެމެރިކާ ތާރީޚުގެރެއަށް ޣަރަގުވަގެންދަނީބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަފްރާސިޔާބު

08 December 2021

ފިޠުރަތުގެ އުޞޫލު. ބަޔަކު މީހުން އެބައިމީހުންނަށް ﷲ ދެއްވި ބާރު ނުބައިގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ﷲގެ އަޅުން މަރައި އަންދައި ހަދާއިރު އެބައިމީހުންނަށް ބާރު ދެއްވި ފަރާތުން އެއަށްވުރެ ބާރު ގަދަ ފަރާތެއް މެދުވެރިކުރައްވައި އެބައިމީހުންނަށް އަދަބު ދެއްވާނޭކަން ނޭނގި ބިމުގައި ފަސާދަ ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ނުބައިވާނެ. ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ވަކިވަކިވެ ވަކިގައުމުތަކަށް ވާތަން ބަޔަކުމީހުން ދެކޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަހައްދާ

08 December 2021

ބަލަ ހަތިޔާރުގަ އެމެރިކާގަ ނެތް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އަދި މިހާތަނަކަށް ދުނިއޭގަ އެއްވެސްގައުމަކު ނުހުންނާނެ ތީތި އަރާ ރާޑަރުވެސް ތިޔާއެކު ނުކުންނާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

mRNA vaccines

10 December 2021

ދުނިޔޭގެ އެއްމެ ބާރުގަދަ ގައުމު ތަކަކީ ސޮމާލިޔާ، ޔަމަން، ސައުދީ އަރަބިޔާ، މާލީ، މޮރޮކޯ. މިގައުމުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ބަމްބޫ މިސައިލް އަދި ކެމެލް ޔޫރިން ބޮން

The name is already taken The name is available. Register?

ހީވާއެއްޗެއް

11 December 2021

@މަހައްދާއަށް މަވެސް ވަރަށް ތާއީދު!! ތޮށިން ބޭރަށްނުކުމެ، ލޯ ހުޅުވާބަލާލީމަ ފެންނާނެ، އެމެރިކާ އޮތީ ކިހާ ހިސާބަކުކަން އަތި ދެންތިބި މީހުން ތިބީ ކިހާ ހިސާބަކުކަން. ޤުދުރަތުގެ ޤާނޫނާ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުކުޅެވޭނެ، އެހެނަސް، މިއަދު ހަޤީޤަތަކީ، އެމެރިކާ ބޭނުން ތަނެއް, މީހެއް އެމީހުން ބޭނުންވާ އިރަކު ނައްތާލެވިދާނެ ވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެމީހުން އަތުގާ އެބަހުރިކަން!! އެކަންކަން އެދަނީ ސާބިތުވެސް ކޮށްދެމުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454