ކެލިފޯނިއާގެ ޝޮޕިން މޯލަކަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މީހުން މަރު

ކެލިފޯނިއާ (އޮގަސްޓް 6) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސެންޓަ އަނާގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ކާރު ޕާކިން އަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.


ދެ އިންޖީނު ލާފައިވާ ސެސްނާ ބްރޭންޑުގެ ބޯޓު ވެއްޓުނު އިރު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ޖޯން ވޭން އެއާޕޯޓަށެވެ. ސެންޓާ އަނާ ހިމެނޭ އޮރެންޖް ކައުންޓީގެ ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން ބުނީ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެކަކު ވެސް ސަލާމަތް ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބިން މަތިން އެކަކު ވެސް މަރުވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ޕައިލެޓް ވަނީ ކުއްލި ހާލަތުގެ ސިގްނަލް ދީފައި ކަމަށްވެ އެވެ. ނޭޝަނަލް ޓްރާންސްޕޯޓޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިހާރު ދަނީ އެ ހާދިސާ ތަހްގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ވެއްޓުނު ބޯޓު ވަނީ ކާޕުކޮށްފައި އޮތް ކާރެއްގައި ޖެހިފަ އެވެ. އެ ވަގުތު ކާރުގެ ވެރިމީހާ ހުރީ ޝޮޕިން މޯލުގަ އެވެ.

"ބޯޓު ވެއްޓި ޖެހުމާ އެކު އެއްކޮށް ހަލާކުވި،" މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ލޮސް އެންޖަލްސް ޓައިމްސް އަށް ބުންޏެވެ.