ދުނިޔެ / ސަލްމާން ރަސްގެފާނު

ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ އަހަރީ ބަޔާނުގައި އީރާނަށް ތުހުމަތުތަކެއް

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޝޫރާ ކައުންސިލާ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރިޔާޒްް (ނޮވެމްބަރު 21) - އީރާނުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ޑްރޯން އަދި މިސައިލް ހަމަލާތަކުން އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި ގައުމު ދިފާއު ކުރުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝޫރާ ކައުންސިލަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެއްވާ ތަގްރީރުގައި ރަސްގެފާން ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އަދި ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމް ބައިނަލްއަަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ސައުދީ އަށް އަމާޒުކޮށް 286 ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އާއި 289 ޑްރޯން ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އެޅި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ،" ޝޫރާ ކައުންސިލަށް ދެއްވި އަށް މިނިޓުގެ ތަގްރީރުގައި ސަލްމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝޫރާ ކައުންސިލަށް ރަސްގެފާން ދެއްވާ ތަގްރީރުގައި ގައުމުގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރައްވަ އެވެ.

ރަސްގެފާން ވިދާޅުވީ ސައުދީގެ ތެލުގެ ސިޔާސަތު ބިނާކޮށްފައި އޮންނާނީ މާކެޓުގެ ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޑްރޯން ހަމަލާ އަށް ފަހު ތެޔޮ އުފެއްދުން އެހާ އަވަހަށް ހަމައަކަށް އަޅުވާފައިވާތީ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އަށް ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އަރާމްކޯގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ތަނަކަށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ފަސް ޕަސެންޓް ސަޕްލައި ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ.

ޔަމަން މައްސަލަ އަށް އަވަސް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ރަސްގެފާން ވިދާޅުވި އެވެ.

4 ކޮމެންޓް, 20 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 15%
icon sad icon sad 35%
icon angry icon angry 50%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

falcon_autho

22 November 2019

މީނާ އީރާނުގެ ބޮލުގައި ތުހުމަތު ތަކެއް އަޅުވާއިރު އޭގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދައްކާފައިނުވޭ. އެމެރިކާއިން ބުނާފަދައިން މިކަލޭގެވެސް ހިފާފައި މިހުރީ އީރާނަށް ލޮޓިއެއްދޭން. އެކަމަކު އެފެންވަރު ތިމާގެ ކިބައިގާ ނެތުމުން ދޮގެއް ހަދާލުންނޫން އެހެންކމެއް ނުކުރެވޭނެ. ރެޔާއި ދުވާލު ޔަމަނަށް ބޮންއަޅައި ސޫރިޔާއަށް ހަނގުރާމަވެރިން ފޮނުވަނީވެސް އީރާނުން ކަމަށް މީނާ ބުނަންވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހާޖަރާ

21 November 2019

ދުނިޔޭގެ ބޮޑު ބާރަކައް އީރާން ވެގެން ނޫނީ ދެން ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް ރަގަޅަކަށް ނުދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

falcon_autho

22 November 2019

ރަސޫލު ސައްލަﷲ ޢަލައި ވަސައްލަމަ ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތް އިރު އަރަބީންނަށް އީރާނުގެ ޙިމާޔަތް ލިބިފައިވާ ފަދައިން ނަޞާރާއިންގެ ނުބައި ރޭވުންތަކުން އަރަބީން ސަލާމަތްކުރާނީ އީރާނުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

21 November 2019

ސައުދީ ރަސްގެފާނުއެއީ ހުޅަނގުގެ ޕަޕެޓެކޭ ނުބުނަން މަމެންނެތިން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!