ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ އަހަރީ ބަޔާނުގައި އީރާނަށް ތުހުމަތުތަކެއް

ރިޔާޒްް (ނޮވެމްބަރު 21) - އީރާނުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ޑްރޯން އަދި މިސައިލް ހަމަލާތަކުން އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި ގައުމު ދިފާއު ކުރުމުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޝޫރާ ކައުންސިލަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެއްވާ ތަގްރީރުގައި ރަސްގެފާން ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އަދި ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމް ބައިނަލްއަަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ސައުދީ އަށް އަމާޒުކޮށް 286 ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އާއި 289 ޑްރޯން ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް ތަރައްގީ އަށް ހުރަސް އެޅި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކޮށްފައެއް ނުވޭ،" ޝޫރާ ކައުންސިލަށް ދެއްވި އަށް މިނިޓުގެ ތަގްރީރުގައި ސަލްމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝޫރާ ކައުންސިލަށް ރަސްގެފާން ދެއްވާ ތަގްރީރުގައި ގައުމުގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރައްވަ އެވެ.

ރަސްގެފާން ވިދާޅުވީ ސައުދީގެ ތެލުގެ ސިޔާސަތު ބިނާކޮށްފައި އޮންނާނީ މާކެޓުގެ ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޑްރޯން ހަމަލާ އަށް ފަހު ތެޔޮ އުފެއްދުން އެހާ އަވަހަށް ހަމައަކަށް އަޅުވާފައިވާތީ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އަށް ވަނީ ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އަރާމްކޯގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ތަނަކަށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި ދުނިޔޭގެ ތެލުގެ ފަސް ޕަސެންޓް ސަޕްލައި ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ.

ޔަމަން މައްސަލަ އަށް އަވަސް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ރަސްގެފާން ވިދާޅުވި އެވެ.