ކުޅިވަރު / މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް

ކުޅުންތެރިން ފިޓެއް ނޫން، ބަލިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (ޖުލައި 23) - ޕްރީ ސީޒަނުގައި ކުޅޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް ކަޕްގައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 4-1 އިން އިއްޔެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ދަށްވުމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

މިއީ ޔުނައިޓެޑަށް މޮރީނިއޯ ކޯޗު ކޮށްދިން ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕްރީ ސީޒަން މެޗަކުން ބަލިވުމަކީ މާޔޫސްވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ޕްރީ ސީޒަނުގައި އެޑްވާންޓޭޖް އޮންނާނީ ކުރިން ޕްރެކްޓިސް ފަށާ ޓީމަކަށް. މިއީ ޑޯޓްމަންޑްގެ ފަސް ވަނަ މެޗު އަހަރެމެންގެ ފުރަތަމަ މެޗު. ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ވަރަށް ދަށް. ބަލިވީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަަބަބަކީ އެއީ،" މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ނުލައި ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެ ޓީމު ކޮޅަށް ޑޯޓްމަންޑްގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކުރީ ގޮންޒާލޯ ކާސްޓްރޯ އާއި އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަދި ޕިއޭ އައުބަމަޔަންގެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކާސްޓްރޯ ދެ ލަނޑު ޖެހި އެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޑޯޓްމަންޑް ދޫކޮށް އެ ޓީމަށް ބަދަލުވި އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ހެންރިކް މިކިތާރްޔަން އެވެ.

"ޑޯޓްމަންޑް ފެނުނީ މާ ތަފާތުކޮށް. އެ ޓީމަށް ލިބުނީ ހައްގު މޮޅެއް. އަހަރެމެންގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ވުމުން ދަށްކޮށް ދިޔައީ. މި ނަތީޖާގެ ފަރަގު ބޮޑު. 3-2 އަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ. އެކަމަކު ޕްރީ ސީޒަންގައި މެޗުތަކުގައި މިކަހަލަ ނަތީޖާ ނުކުތުމުން ހައިރާނެއް ނުވޭ،" ކުރިން ޗެލްސީ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކުޅޭނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެވެ.

5 ކޮމެންޓް, 26 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 42%
icon sad icon sad 50%
icon angry icon angry 8%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕްރޯ ރަދީފް

24 July 2016

ސާބަހޭ ރަދީފް. މޮރީނިއޯ ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން. ނުވަތަ މުޑިކާށި ހޮވަންދާން.

The name is already taken The name is available. Register?

އެންޓި ރަދީފް

23 July 2016

ރަދީފް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް މޮރީނޯ އަކީ ނަތީޖާނެރެދޭ ކޯޗެއް. ރަދީފްގެ ވެންގާ ބޭބެ ހެނެއް ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

23 July 2016

މަރުހަބާ މައުރީން. ތިޔަ ކަހަލަ ނަތިޖާތައް ކުރިއައްއޮތް ތަނުގަ ގިނަގިނައިން މަނިކްފާނު ޔުނައިޓެޑް ލައްވާ ނެރޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ވ.ވެދުން

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލިސްޓް

23 July 2016

ފުޓްބޯޅައިގައި އޮންނާނީ ތިޔަހެން ބަލިވެއްޖިއްޔާމުން ކޯޗްބުނާނެ ކުލުންތެރިން ކަޑަކަމަށް ނޫނީ ފިޓްނޫންކަމަށް ، ކުޅުންތެރީން ބުނާނެ ކޯޗްގެ ރޭވުމެއް ނެތީކަމަށް ، އެކަމު މޮޅުވެއްޖިއްޔާމުން ކޯޗްމޮޅުކަމުން ވީކަމަކަށް ވާނީ ، އެހެންވެ އަޅުގަނޑުއަބަދުވެސް ބުނަނީ މެޗެއްގެ %90 އޮންނާނީ ކުޅުންތެރީންގެ އަތްމަތީގައޭ ، ޕްރެކްޓިސްގައި ޖަހާހާސަކަރާތެއް މެޗެއެއްގައި ގިނަފަހަރު ނުޖެހޭނެ އެއީ އިދިކޮޅުންވެސް އަރާނީ ބަޔަކުކުޅެން އެމީހުން ހަދާއެއްޗަކުން ދެންކުޅިހުންގަންވީގޮތް އެނގޭނީވެސް ،،،

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލް

23 July 2016

ހަމަ އެކައްޗެކޭނު ތިކިޔަނީ؟ މޮރީނިއޯ އެބުނީ ކުޅުންތެރިން އަދި ފިޓް ނޫންކަމަށް.. ކަލޭ ތިބުނަނީ މެޗެއްގެ 90% އޮންނާނީ ކުޅުންތެރިންގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށް. ދެން؟ މިފަހަރު ބަލިވީ ފިޓް ނޫންވީމާ، ދޮގެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454