ކުޅިވަރު / ރިއަލް މެޑްރިޑް

ވެލެންސިއާ އިން ޒިދާންގެ ރެއާލް ބަލިކޮށްފި

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ބެންޒެމާ (ކ) ވެލެންސިއާ ކުޅުންތެރިއަކު ކައިރިން ބޯޅަ ހިފައިގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން (އޭޕްރީލް 4) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 2-1 އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވެ، ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން އަލުން ހަވާލުވި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލް ކޯޗުކަމާ ޒިދާން ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ރޭގެ މެޗުން ބަލިވިއިރު، މިއީ މި ސީޒަނުގައި ލީގުގައި އެ ޓީމު ބަލިވި ނުވަ ވަނަ މެޗެވެ. މި އަދަދަކީ މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި ބަލިވި މެޗުތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދެވެ.

މި ބައްޔާ އެކު ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރަން ވެސް ރެއާލަށް ވަނީ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އެ ޓީމު މި ވަގުތު ލީގުގެ ތިން ވަނައިގައި އޮތީ 30 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ އަށް 30 މެޗުން ވަނީ 62 ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ އަށް ވަނީ 30 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ.

ވެލެންސިއާ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން އެ ޓީމުން ދިޔައީ ރެއާލް ފަހަތަށް ބާރުބޮޑުކުރަމުންނެވެ. އަމިއްލަ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ކުޅެމުންދިޔަ ވެލެންސިއާ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނިޓްގައި ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ގޮންކާލޯ ގުއޭޑޭސް އެވެ. އޭރިއާ ތެެރެއިން އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ކަނަށެވެ. ލީޑުފުޅާކުރަން ވެލެންސިއާގެ ޖެފްރޭ ކޮންޑޮގްބިއާ އާއި ރޮޑްރީގޯ މޮރޭނޯ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފުނެވެ.

ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހަން ވެލެންސިއާ އިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ މެޗު ނިމެން ހަތް މިނިޓަށް ވެފައި ހުއްޓަ އެވެ. މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނިޓްގައި ވެލެންސިއާގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކުރިން ރެއާލަށް ކުޅުނު އެޒެކީލް ގަރޭ އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ކޯނަރަކުން ހުރަސްވި ބޯޅައެއް ބޮލުންނެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރެއާލްގެ ހަމައެކަނި ގޯލު ކާމިޔާބުކުރީ ކަރިމް ބެންޒެމާ އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ލޫކަ މޮޑްރިޗް ނަގައިިދިން ކޯނަރަކުންނެވެ.

މެޗާ ބެހޭގޮތުން ޒިދާން ބުނީ މެޗަކުން ބަލިވުމަކީ އަބަދުވެސް ލިބޭނެ ހިތްދަތި ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުޅުންތެރިންނަށް ފާޑުކިޔަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

"އަހަންނަށް އެނގޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރެވޭނެ ވަރަކަށް އެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރި. އަހަރެމެންގެ އެޓޭކްގައި އެބަހުރި މައްސަލަތަކެއް. މީގެ މާނަ އަކީ ކޮންމެ މެޗެއްގައި މި މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވާނެއެކޭ ނޫން. މީގެ ޖެހޭނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެގެން ހައްލު ހޯދަން،" ޒިދާން ބުންޏެވެ.

ޓީމުގެ އެޓޭކުގައި މަދުވަނީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ފަދަ ކުޅުންތެރިއެއްތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން ޒިދާން ބުނީ މާޒީވެފައިވާ ކުޅުންތެރިންގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ބުއްދިވެރި ނޫން ކަމަށާއި މުހިއްމީ ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

6 ކޮމެންޓް, 21 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 81%
icon sad icon sad 19%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ާަައަލްސަން

12 April 2019

ތި ނަން ރަނގޅަށް ކިޔާބަ

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޅި ޓަޢްޕު އައިސަ

05 April 2019

ތިވީގޮތުން ނިއު ނެތްތަނަށް ވެލެންސިޔާ އެއްވަނަ ޑިވިޝަނަސް ޕްރޮމޯޓް ކުރަންވީތާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ލކއވ

04 April 2019

ކޮބާތަ ދެޓީމުގެ ސްކޮޑްގެ އަގާ، މާކެޓްވެލިޔުއާއި މުސާރަޔާއި، ޕްރޮޕަރޓީސްތަކާ، ގޭގެ ހަރަދު ބަރަދާއި، ގެންގުޅޭ އަބިންތަކުގެ ރޭޓިން ތަފްސީލު ލިޔެލާނެ ކުއްޖަކުވެސް ނެތީތަ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯބެ

04 April 2019

މަޖްލިސް ކެންޕޭނުގަ ވަރައް ބުރަކޮށް އުޅެނީ އަވަދިނެތި...

The name is already taken The name is available. Register?

ހަގީގަތް

04 April 2019

ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ރިއާލްގެ ސަޕޯރޓަރުން އަބަދުވެސް ދައްކާ ބާސާގެ ސްކޮޑު އަގު ބޮޑު ވާހަކަ. ބަލަ ވެލެންސިޔާއާ އަޅާބަލާއިރު ރިއަލްގެ ސްކޮޑު މާބޮޑަށްވެސް އަގުބޮޑު. އެހެންވީމާ އެމީހުން ބުނާ ގޮތުން ރިއަލް ބަލިވެގެން ނުވާނެ. އެހެންވެ އަހަރުމެން ބުނަނީ އެކަހަލަ ސަޕޯރޓަރުންނަކީ ތަޞައްރަފު ނުފުދޭ މީހުންނޭ. ދަނޑު މަތީގައި ދައްކާ ކުޅުމަކާ ސްކޮޑުގެ އަގު ބޮޑު މިންވަރާ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ. ފުޓްބޯޅައިގައި ބަލިވާ ދުވަސްތަކާ މޮޅުވާ ދުވަސްތައް އަންނާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

04 April 2019

މަރުހަބާ ވެލެންސިއާ.ރެއާލްކުރި ހިތްވަރަށް ސާބަސް.ވެލެންސިއާ އެއީ އަބަދުވެސް ބަލިކުރަން އުނދަގޫ އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް ވަރުގަދަ ފައިޓެއްދޭ ކްލަބެއް.ބާސާ ވެސް ލީގްގަ ވެލެންސިއާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު 02 މެޗް ވެސް ނިންމާލީ ޕޮއިންޓަކުން.މީގަ ހިތާމައަކި ސްކޮޑް ވެލިއުގެ ތަފާތު ކިޔައިގެން ކޮމެންޓްކޮށްލާނެ އެކަކުވެސް މިއަދު މި ތްރެޑްގަ ނެތްކަން.ކޮޕަޑެލްރޭ ފައިނަލްގަ ބާސާ އަދި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން ބާސާ މޮޅުވާނެ.އިންޝާﷲ.ވ.ވެދުން.#ވިސްކައެލްބާސާ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!