ކުޅިވަރު / އާޖެންޓީނާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް

ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: މެސީ

ރޭގެ މެޗުގެ ތެރެއިން ލިއޮނަލް މެސީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބެލޯ ހޮރިޒޯންޓޭ، ބްރެޒިލް (ޖުލައި 3) - ބްރެޒިލް އަތުން ރޭގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި 2-0 އިން ބަލިވެ، މި ފަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ މުބާރާތުގައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތި ވިޔަސް ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން މެސީ ވަނީ އެއް ފަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފައިނަލުގައި ޗިލީ އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ނިންމުން ބަދަލުކޮށް އުމުރުން 32 އަހަރުގެ މެސީ އަލުން ޓީމަށް އެނބުރި އައީ އާޖެންޓީނާ މި ދިޔަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި އޮއްވަ އެވެ. މެސީ ވަނީ ކޮލިފައިން ފަހު މެޗުގައި އެކުއެޑޯ ކޮޅަށް ރަށުންބޭރުގައި ހެޓްރިކެއް ހަދައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެ، މުބާރާތުން ކެޓުމުން މެސީ ގައުމީ ޓީމުން ބްރޭކެއް ނެގި އެވެ. އޭނާ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިކަމަށް މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރުނު ނަމަވެސް މެސީ ވަނީ މި ފަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ކުރިން އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް އެނބުރި އައިސްފަ އެވެ.

ރޭގެ މެޗަށް ފަހު މެސީ ބުނީ މިހާރު އޮތް އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާން ސްކޮޑަށް އޭނާގެ އެހީތެރިކަން ފުރިހަމަ އަށް ލިބޭނެކަމަށާއި އެހެންވެ ރިޓަޔާކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަހަންނަށް އަދިވެސް މި ޓީމަށް އެހީތެރިވެދެވޭނެ. މިހާރު އާޖެންޓީނާގައި މި އޮތް ޒުވާން ގްރޫޕާ މެދު އުއްމީދު ބޮޑު. މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޖީލެއް. މި ޓީމަށް ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ. ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަށް ހުރި ޝައުގުވެރިކަން މި ކުޅުންތެރިންގެ މޫނުމަތިން ފެނޭ،" ރޭގެ މެޗަށް ފަހު މެސީ ބުންޏެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކޮޕަ އެމެރިކާގެ މެޗުތައް ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ދަނޑުތަކުގެ ފެންވަރު ދަށް ކަމަށް ބުނެ މެސީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ. ރޭގެ މެޗުގައި ރެފްރީގެ ފަރާތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް މެސީ ބުންޏެވެ.

"އަހަރެމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނިން. އަހަރެމެންނަށް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބޭނެ ވަގުތެއް ވެސް ދިޔަ. މި މެޗުގައި ރެފްރީ ވަރަށް ގިނަ ގޯސް ފައުލުތަކެއް ދިން. ހައިރާންވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ މި މެޗުގައި ވީއޭއާރްގެ އެހީވެސްނުހޯދާ." ހިތްހަމަނުޖެހިފައިހުރެ މެސީ ބުންޏެވެ.

އާޖެންޓީނާ އިން 1993 ވަނަ އަހަރު ކޮޕަ އެމެރިކާ ކާމިޔާބު ކުރި ފަހުން އެ ޓީމަށް ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ކާމިޔާބު ލިބިފައިނުވެ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގައި މެސީ އަށް ކާމިޔާބެއް ނުހޯދޭތީ އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، އަންނަ އަހަރު ކޮލަމްބިއާ އާއި އާޖެންޓީނާގައި ބާއްވާ ކޮޕަ އެމެރިކާގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަކީ މެސީގެ އަމާޒެކެވެ.

8 ކޮމެންޓް, 31 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 68%
icon sad icon sad 26%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

usmaan

03 July 2019

ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. މެސީވަރެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަސޭލާ

03 July 2019

މެސީ ޖެހޭނީ އަޑިގަނޑަކަށް އުސްގަނޑަކަށް ފުންމާލަން އޭރުން އެސޮރަށް އެކަންވާނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނާއިމް

03 July 2019

އިންޝާ ﷲ އަދި މެސީ ވޯލްޑް ކަޕެއްގެ ތަށިވެސް ނަގާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަގީގަތް

03 July 2019

އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެކަން މެސީޔަށްވެސް އިނގޭ. ދެރައީ މިތާ ކޮމެންޓްކުރާ ރޯނު އެދުރުންނަށް އެކަން ނޭނގޭތީ. މިމީހުންނަށް ނޭނގެ ފުޓްބޯޅައިގައި މޮޅާއި ބަލިވުން އޮންނަކަން. ނިކަން މޮޅިއްޔާ އެކުޅުންތެރިން ގޮތަށް ދަނޑަށް އަރައި ކުޅެލަބަލަ. ރަނގަަަޅަށް ވިއްޔަ 2 ބޯޅަވެސް ފައިގައި ނުޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާމް

03 July 2019

ސާބަހޭ މެސީ. މިފަހަރު އަނެއްހެން ކުށްވެރިކުރާނެ ކުޅުންތެރިޔަކުވެސް ނެތް. ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އާރޖެންޓީނާގެ ސަޕޯޓަރެއް

03 July 2019

އިންޝާ ﷲ އަދި ހަމަ މެސީއަށް ގައުމީޓީމާއެކު ގިނަ ތަށިތަކެއް އުފުލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަން މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެބަދޭހަވޭ، އަދި ތިޔަ ޓީމް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ވވވވ މޮޅުވާނެކަމަށްވެސް ބެލެވޭ އަދި ޓީމަށް މެސީއާއެކު މާޓިނޭޒް، އިކާޑީ، ޑި ޕައުލް، ލޮސެލްސޯ، ޕެރެޑައިސް، އަ ކޯސްޓާ، މި ކުޅުންތެރިންގެ އެޓޭކާއެކު ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަންތަކުގައި އާރޖެންޓީނާ ވ ފުރިޙަމަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދާނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

03 July 2019

ސާބަހޭ މެސީ.އަދި ހިތްވަރުކޮށްލާތި.

The name is already taken The name is available. Register?

ރޮނާލްޑޯ

03 July 2019

ސާބަހޭ މެސީ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454