21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ސިޓީ މޮޅުވިޔަސް ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ހަޑްސްފީލްޑް، އިންގްލެންޑް (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން އަތުން 3-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 12
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދުގައި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 20) – ޗެލްސީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ހިގުއައިންގެ ވާހަކަ ދައްކަން ސާރީ ބޭނުމެއްނުވި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 19) - އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ ހިގުއައިން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޗެލްސީއާ ގުޅެން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް އެކަމާ...

January 19, 2019 1
ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 19) - ސީޒަނުގައި މިހާ ހިސާބަށް ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ލިވަޕޫލަށް ހައްގުވާ ކަަމަށް ބުނެ އެ ޓީމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 4
ވުލްވްސް ބަލިކޮށް ސިޓީން ތަފާތުކުޑަކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 15) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ވުލްވްސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 15
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހަ މެޗުން ހަ މޮޅު!

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 14) – ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ވަގުތީ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ، އެ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ހަ މެޗުން ހަ ވަނަ މޮޅު ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 3
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީން މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 13) – ބްރައިޓަން 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޗެލްސީން ހަތަރު ވަނައިގައި މަގާމް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
ޓޮޓެންހަމް މެޗު ހާއްސަ ނަޒަރަކުން ނުދެކެން: ސޯލްޝެއާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާ މެދު މާ ބޮޑަށް ހާއްސަ ނަޒަރަކުން ނުދެކޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ލީގުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 4) – ލިވަޕޫލް 2-1 އިން ބަލިކޮށް އެ ޓީމުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އުއްމީދު އަނެއްކާ ވެސް އާކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
ލަނޑު ނުޖެހޭތީ ސާރީ ފިކުރުބޮޑުވެފައި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 3) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތުހެމްޓަނާ 0-0 އިން ޗެލްސީ އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު، ޓީމަށް އާ ފޯވާޑެއް ބޭނުންވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ދީފި އެވެ.

January 03, 2019 1
ސޯލްޝެއާ އަށް ހަތަރު މެޗުން ހަތަރު މޮޅު!

ނިއުކާސަލް (ޖެނުއަރީ 3) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވުމާ އެކު، ކްލަބުގެ ތާރީހުގެ ހާއްސަ ރެކޯޑެއް އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ޗެލްސީ އަށް ރެކޯޑް އާމްދަނީ އެއް!

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – ނިމިގެން ދިޔަ މާލީ އަހަރު ޗެލްސީ އަށް ކްލަބުގެ ރެކޯޑް އާމްދަނީއެއް ކަމަށްވާ 443.4 މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބުނު ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

January 02, 2019 2
ލަންޑަނުގެ ދެ ކްލަބް މޮޅަކުން އާ އަހަރު ފަށައިފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް ބަލިވި ލަންޑަނުގެ ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
ސިޓީން ލިވަޕޫލް މެޗުގެ ކުރިން ފަރަގުކުޑަކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 31) – ސައުތުހެމްޓަން 3-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަލުން އަރައި އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ތަފާތު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 13
ލިވަޕޫލް އޮންނާނީ ހަމަބިމުގައި: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 30) – ރޮބާޓޯ ފިރްމީނިއޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު 5-1 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށް 29 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކުރަމުން އައި ނަމަވެސް، ހަމަބިމުން ނައްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން ތިބެން ޖެހޭނީ ސަމާލުވެގެން ކަމަށް ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 4
ސަލާހު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ގޮވާލައިފި

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ މުހައްމަދު ސަލާހު ޕެނަލްޓީ ހޯދީ ޑައިވްކޮށްގެން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ސަސްޕެންޝަނެއް އަންނަން...

December 27, 2018 1
ލިވަޕޫލް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ސިޓީ އަށް މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ލީގު ފޯރިގަދަވީ ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީގެ ސަބަބުން: ސްޓާލިން

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 26) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު މި ފަހަރު ފޯރިގަދަވި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވާދަވެރި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް ވަރުގަދަވުން ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވިންގާ ރަހީމް ސްޓާލިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 2
އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލީގުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ: ކްލޮޕް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު ލިވަޕޫލް އޮތް ނަމަވެސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 12
ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު، ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ޑިސެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ބަލިވިއިރު، އާ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
ލިވަޕޫލަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ވުލްވަހެމްޓަން، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 2-0 އިން ވުލްވްސް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
ހަޒާޑް ކުރިއަށް ކުޅެން މަޖުބޫރުނުކުރަން: ސާރީ

ބްރައިޓަން، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 17) - ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ޓީމުގެ ފޯވާޑެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ކުރިއަށް ކުޅެނީ އޭނާ އަށް އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 1
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 3
ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް ލީގު ހޯދޭނެ: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.