09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 64
"ޔާމީން މަރާލީ ދީނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ތެރެއިން"

މަޝްހޫރު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލުމުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާކުރުމާ ދެކޮޅު ހަދާ ބައެއް ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ...

August 09, 2017 103
ޔާމީން މަރާލުމުގައި އުޅުނީ ތިން މީހެއް: ޕޮލިސް

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވީ ތިން މީހަކު ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ފާރަލުމަށް އިތުރު މީހުން ޔާމީން ދިރިއުޅުނު ގޭގެ ބޭރުގައި ތިބި ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 59
ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރު، ޖަވާބެއް ނެތް!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ، އަހުމަދު ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން އިވުނު އެންމެ ފަހު ބަހަކީ "އޭނާ ވީ ތަނެއް އަދިވެސް ނޭނގެ" އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 6
ޔާމީން މަރާލައިގެން ހަތް މީހަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

މިދިޔަ މެއި މަހު މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހަތް މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 4
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހިމެނޭ މީހުންނަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 1
ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ކުރާ ދައުވާ ހުޅުވާލައިގެން ގެންދަނީ

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ ކުރިން، ފުލުހުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާންމުކޮށް، ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެެންދަން ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 5
ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ރިވިއު މިފަހަރު ޔާމީނަށް ޚާއްސަ

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ނެރެމުން އަންނަ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ރިވިއުގެ މި ފަހަރުގެ އަދަދު، މިދިޔަ މެއި މަހު މަރާލާފައިވާ ޔާމީން ރަޝީދަށް ޚާއްސަކޮށް، މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 29
"ޔާމީން ތަހުގީގުގެ ފޮރެންސިކް ހެކިތަކެއް ނައްތާލައިފި"

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގެ "ފޮރެންސިކް ހެކިތަކެއް" ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ނައްތާލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޔާމީންގެ އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 6
ޔާމީންގެ ގާތިލުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލަން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 15 ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދީފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 16
ޔާމީން މަރާލި މީހުންގެ މަގުސަދު ހާމަކޮށްދޭން އެދެފި

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތިން މީހުންގެ މަގުސަދު ހާމަކޮށްދިނުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

June 19, 2017 42
އިސްމާއިލްގެ އާއިލާއިން ކުރާ ތުހުމަތަކީ ދޮގެއް: ޕޮލިސް

ޔާމީންގެ ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ އާއިލާއިން ފުލުހުންނާ ބެހޭގޮތުން ކުރި ތުހުމަތުތައް ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

June 19, 2017 80
އިސްމާއީލަށް ކުރާ ތުހުމަތު އާއިލާ އިން ދޮގުކޮށްފި

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ތިން މީހުންގެ ތެރޭގައިި ހިމެނޭ، މ. ޠާއިފް، އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ...

18 ޖޫން

June 18, 2017 115
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުންގެ ނަންތައް އާންމު ކޮށްފި

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބުނެ ތިން މީހެއްގެ ނަން ނަން ފުލުހުން މިރޭ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 2
ތޮއްޔިބާ ސުވާލުކުރީ ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅޭ ޓުވީޓަކާ ހެދި

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު ތޮއްޔިބު ޝަހީމު ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރީ، ލިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ޓުވީޓެއްގެ މައްސަލައިގައި ކަމަށް ތޮއްޔިބު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 3
ޔާމީންގެ މަރުގެ އިންސާފު ހޯދަން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ބާރު އަޅައި އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 31
ފުލުހުން އުޅެނީ ހަގީގަތް ފޮރުވަން: ޔާމީންގެ ބައްޕަ

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ޔާމީންގެ ބައްޕަ ހުސެއިން ރަޝީދު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 33
ޔާމީން މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އަށް ފޮނުވަން...

June 05, 2017 6
ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާ

ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017 23
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައެއް ނުގަތް!

ރަހުމު ކުޑަ ގޮތެއްގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަނެ، ބޭރު ކޮށްލައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 38
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ވެސް ހަމަ އެ ދިމާލަށް؟!

ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކްޓިވިސް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހެކިތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން އަންނަނީ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ، އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު...

30 މެއި

May 30, 2017 20
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ގޮވާލައިފި

އަނިޔާވެރިކޮށް، މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަަކަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 31
ޔާމީނަށްޓަކައި ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ހުއްޓުވައިފި

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި، އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ، ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަން އުޅުނު ހިނގާލުން ފުލުހުން...

May 23, 2017 19
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި މާލޭގައި މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 13
ޔާމީންގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 3
ޝަރުތުތަކާ އެކު ވަކީލް ޝާހު ދޫކޮށްލައިފި

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އަޅަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ގާނޫނީ ވަކީލް އަލީ ޝާހު ޝަރުތުތަކާ އެކު މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.