08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

September 08, 2019 2
އަލީގެ ފިލްމަކަށް ޝާހްރުކް ސޮއިކޮށްފި

ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަކަށް ޝާހްރުކް ހާން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ކުރިމަރިލުންތަކެއް ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ޓީޒާ ދައްކައިލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ފިލްމުގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
"ވޯ" އާ ހަނގުރާމަ ނުކުރަން "މަރުޖާވާ" ފަސްކޮށްފި

އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ޓީ ސީރީޒްގެ ފިލްމު "މަރުޖާވާ" ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ވޯ" އާ އެއް ދުވަހެއްގައި ބޮކްސް އޮފީހުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ބޭނުންނުވާތީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާން ވަރަށް ތަފާތު ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ލާލު ކަޕްތާން" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހަށް ބަދަލު ގެނެސް، ފިލްމު ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޑޭވިޑް ދަވަންގެ 45 ވަނަ ފިލްމު "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
ރާނީ މުކަރްޖީގެ "މަރުދާނީ 2" ޑިސެމްބަރު 13 ގައި

ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ ފުލުހެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "މަރުދާނީ 2" އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 13 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019
އަނޫޖާގެ ވާހަކަ "ބާޒް" ޔާޝްރާޖަށް

އިންޑިއާގެ ލިޔުންތެރިޔާ އަނޫޖާ ޗޯހަން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ކާމިޔާބު ވާހަކަ "ބާޒް" ގެ ރައިޓްސް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ހޯދައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ސަންތޯޝީ އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަލުން ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ބޭޑް ބޯއި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ޔާޝްރާޖަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ފިލްމުގައި ޝާހްރުކް؟

ލޯބީގެ ފިލްމުތަކުގެ ޖާދޫގައި ބެލުންތެރިން އެންމެ ބޮޑަށް ޖެއްސުވި ޔާޝް ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އަށް އަންނަ އަހަރު 50 އަހަރު ފުރޭތީ އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޝާހްރުކް ހާނާ އެކު ލޯބީގެ އަސަރުގަދަ ފިލްމެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ކުރިމަތިލުމަކީ "ވޯ"

ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފް ބައިވެރިވާ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ފައިޓާ" ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ކުރި ބުނި ނަމަވެސް، އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ވޯ" ކަން ހާމަކޮށް، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ފިލްމުތަކުން ވެސް ހުށަހެޅުންތައް ލިބޭ: ޝަހީރު ޝެއިހް

މިހާރު ވެސް ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ސްކްރިޕްޓަކާ ލައްވާލި އިރަކުން ފިލްމު ކުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ތަރި ޝަހީރު ޝެއިހް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 4
ރާނީގެ "ހިޗްކީ" އިޓަލީގެ ފެސްޓިވަލަކަށް

ރިލީޒް ކުރިތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ހިޗްކީ" އަނެއްކާ ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއްގައި ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019
ކެޓްރީނާގެ "ޒޯޔާ" ކެރެކްޓާ އަށް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

ސަލްމާން ހާން ޓައިގާ ކިޔާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފްރެންޗައިޒްގައި ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ކުޅޭ ޒޯޔާ ކެރެކްޓާ އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން ފިލްމެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާލިއާ ބަޓަށް ލިބުނަސް، ފިލްމުން އޭނާގެ މާ ހާއްސަ ކެރެކްޓާއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ފެށި މި އަހަރުގެ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިންޑިއާ" ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
"ދޫމް 4" އިން ޝާހްރުކް ފެނިދާނެތަ؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް" ގެ ފިލްމަކުން ޝާހްރުކް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ލައްކަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. އެ ސީރީޒްގެ ތިން ބައި މިހާތަނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ އިރު، ރިޕޯޓްތައް މިހާރު ބުނަނީ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަކީ ޝާހްރުކްގެ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ އޮގަސްޓް 15 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" އެ މަހުގެ 9 އަށް އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

June 03, 2019
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ފައިޓާ"

ޝޫޓިން ނިންމާލައި މިހާރު ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަރުހަލާގައި އޮތް، ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ފައިޓާ" ކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 1
މި ފަހަރު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ އެގެއިން"

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން 2005 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދައުރުވާތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޝާދު އަލީ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފެށުމަށް މިހާރު އަންނަނީ...

28 މެއި

May 28, 2019
ރަންވީރަށް އަނެއްކާ ވެސް ޔާޝްރާޖްގެ ފިލްމެއް

ރަންވީރު ސިންގް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކޮށް ދިން ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް އޭނާ އަނެއްކާވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ރީތީގެ ރާނީ މަނޫޝީ ތައާރަފު ވާނީ އަކްޝޭއާ އެކު

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލުކުރި އިންޑިއާގެ މަނޫޝީ ޗިލާރު ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ބޮލީވުޑަށް ނެރޭ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ފަރާ ހާނެވެ.