އަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް

72,424

November 09, 2016

32

މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން، 1976 ގައި، މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓަކު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލި ހަބަރުންނެވެ. އަންހެންމީހާ އެހެން މީހަކާ ގުޅުން ބާއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާގެ ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލި އެ ހާދިސާ އިން ދިވެހިން ބިރުގަތީ އޭރު އެފަދަ ގަތުލްތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނެތުމުންނެވެ.

އެންމެގިނަ ކޮމެންޓް ކުރި އާޓިކަލްތައް

ޓޮޕް ނިއުސް މޭކާސް

އެންމެ މަގުބޫލް ޓެގްތައް

ކިޔުންތެރިންގެ އިހުސާސް

އެންމެ މަގުބޫލް ކޮމެންޓް

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ބަލިތައް ޖެހޭ އާ ގޮތެއް


ފާތުމަތު ފަރީމާ

11 ޑިސެމްބަރ 2016

ތިވާގޮތްވެސް ތިއޮތީ ލިޔެވިފައެއްނު. ގިނަމީހުންނާއި އެކު ގިނަގިނައިން ގުޅުން ހިންގަންޏާ ބޭލިޔަސް ނުބޭލިޔަސް ބަލިތައް ޖެހޭނެތާ. އެތަންތަނުން އިސްތަށި ނައްތާލައިގެން އެއްވެސް ބައްޔެއް ނުޖެހޭނެ. އެކަން ކުރަން އަހަރެމެންނަށް ބާރުނޭޅީސް އިސްލާމް ދީނުގައި އެހެންނަމަ.

ފިލްމީ ތަރިއަކު ދެ ކޮއްކޮ ރޭޕް ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ


އިހްސާން

21 ޑިސެމްބަރ 2016

ފިލްމީ ތަރިއޭ.....ކެކެކެ. މިރާއްޖޭގަ އެބައުޅޭތަ ފިލްމީ ތަރިން. މިރާއްޖޭގަ އުޅެނީ ކުރާނެ ކަމެއްނެތިގެން އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއްނެތިގެން ފިލްމްކުޅެން ނިކުމެ ދަސްކުރާމީހުން. ދެތިންލަވައެއް ކުޅެފަ ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ މީހަކު އަތުއަޅުވާލައިގެން އަވަހަށް ކޮންމެވެސް ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާގަނޑެއް ހޯދައިގެން އުޅޭ ފިލްމްސްޓާރުން މިގައުމުގަ ތިބީ. އެގޮތައް ވިއްޔާ މަށަކީ ވެސް މީ ހަމަ ފިލްމީ ތަރިއެއް.

30 އަހަރު ފުދިއްޖެ: ޝައިނީ


ޢަބްދުﷲނާފިޒު

01 ޖުލައި 2016

ނުސީދާކޮށް ނަމަވެސް ޝައިނީ ތިޔަ ވިދާޅުވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް، މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ހިތަށް ވެސް ނާރާހާ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތައްވެފަ، ތިޖޫރި ވީތަންވެސް ނޭގެ، ޝައިނީވެސް ތީ އޭގެން ބައިއެޅުނު އެކަކު، އެހެންވީމަ ދެން ބުނެވޭނީ ތިކަހަލަ ގޮތަކަށް، ރ ޔާމީނަށް ވަފާތެރި ބޭފުޅުންނެއް ނެތް، ތިޖޫރިއަށް ބޫތުކައިފިތިބި ވަފާތެރި މީހުން ތިޔައިގެ ތެރޭގަ ތިބީ.

ވޯގް މަޖައްލާގައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ


ލަޠީފް

07 އޮކްޓޯބަރ 2016

ކާފަރުންގެ މޮޑެލްއަކަށް ނުވެ އާޚިރަތްދުވަސް ބާއްޖަވެރި ކުރާ އިސްލާމީ މާތް އަޚްލާޤްގެ '' މޮޑެލް '' އަކަށް ރައުދާ ވާށިއެވެ. މާތްﷲ ދެއްވި ރީތި ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުކުރާ ދަރިއަކަށްވެސް ވާށިއެވެ. އާމީން

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސްކަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވަކިކޮށްފި


ޏިމޯ

15 އޮކްޓޯބަރ 2016

ޢަދުރޭމެން މިވަރަކައް އުޅޭއިރު ހިތައްހަމަ ނާރަނީބާ ލިބިފައި އިންމަގާމަކީ މެންބަރުން ނޫނެކޭބުނީމަވެސް މައުމޫން ތަަބަކަކަށްލާފައި ދިން މަގާމެއްކަން. މަށަޢް ހަަމަ ހާދަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ މައުމޫނު ކުރިއަށް ކުޅޭނެ ކުޅިބައ ނެތިސް ޔާމީން އާޖަދަލް ކުރާނެޔޭ. މައުމޫނުމެންގެ ވިސްނުމާ ތިޔަ ތިޔަ އެންމެންގ ވިސްނުމާ ނުބައްދަލުވާނ

ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި


ސުލް

02 ޖުލައި 2016

ތީހަމަ ބަތަލެއް. އައި ސެލިޔްޓު ޔޫ ބުރަދައ.

އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓު ސަލާމަތްވީ ނަސީބަކުން؟


ޒަންޖަބީލު

27 ޖުލައި 2016

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަކީ ދުނިޔޭގައި ކުރާ ދަތުރު ތަކުގެ ތެރެއިން ނިސްބަތުން އެންމެ ރައްކާތެރި މަގު.. އެކަމަކު މަދުމަދުން ނަމަވެސް އިންސިޑެންޓްތައް ހިނގާ.. ސަލާމަތުން ލޭންޑް ކުރެެވުނު ކަމަށްޓަކައި މާތްﷲ އަށް ހަމްދު ކުރަން..

މަހުލޫފު ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި


ދޮންދީނި

18 ޖުލައި 2016

ދެން ކޮން ދުވަހަކުންތޯ ނިހާނުބޭ ގެ ޓާރންއޮތީ....އަޑު އިވިފައިވާ ގޮތުން ނިހާނުބޭ ކައިރި މާޒީއެއްގައި ވަނީ ބެރިކޭޑް މަތިން ފުއްމާލާފައި....ހަމަ މަޚްލޫފް "ޕިންކް" ނުވީމާ ދެއްތޯ؟.....ކޮބައިތޯ ދެން އިންސާފަކީ؟؟؟؟؟؟؟؟

ލަންކާގައި ރޭލެއް ދަށުވެ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ


ޙައްޤު

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އެ ފުރާނަޔަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާ އެކުއްޖާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާށި... މިކަމުންވެސް އެނގިގެން ދަނީ އަބަދުމެ މަރަށް ތައްޔާރުވެ ހުންނަންޖެހޭ ކަމެވެ. ދާންޖެހޭނޭ ވަގުތު ހަމަ އެކަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. ވިސްނާލާށެވެ! އެކުއްޖާ ބުދަ ދުވަހު ހުރީ ރާއްޖޭގައެވެ. ނަމަވެސް އެކުއްޖާގެ މަރު ލިޔުއްވާފައި އެވަނީ ލަންކާގެ ބިމުގައެވެ. ހަމަ ވަގުތު ގާތްވުމުން އެބިމަށް އެ ދެވުނީ އެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އެމީހާ މަރުވާނޭ ވަގުތަކާ ތަނެއް އެނގިގެން ނުވެއެވެ.

މައުމޫންގެ އަބުރު ކަތިލި ރިޕޯޓް ޕީއެސްއެމުން ނަގައިފި


ސަމަދު

12 އޯގަސްޓް 2016

ރަގަޅު ވާހަކައެއް ބުނަން : މައުމޫނު އާ ނަޝީދު އެއްގަލަކައް އަރައި ފިއްޔާ ސިޔާސީ ގޮތުން އެދެވެރިން ބަލި ކުރެވޭނެ ބަޔަކު މިރާއްޖެ އަކު ނެތެވެ. ހަގީގަތް ގަބޫލު ކުރަން ބައެއް ފަހަރު ދަތިވާނެ އެވެ.


2016ގެ ބޮޑު ފަހެއް

އަހަރު ނިމިގެން މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގުމަށް ފަހު އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ހައްގުތައް އުނިވުމުގެ...

2016: އަގު ބޮޑު މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ފެށުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އިގްތިސާދީ އެޖެންޑާއަކާ އެކީގަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމުގެ މަގު ކޮށްޓަވައި ދެއްވާނެ...