1

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުއްލި އަމުރު: ގައުމަށް ކުއްލި ސިހުމެއް

#ސުޕްރީމް ކޯޓު

2

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުން އިބޫ ހައްޔަރު ކުރުން

#އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

3

ތާރީޚީ އޮޕަރޭޝަނެއް، ޑރ. ޝިފާނަށް ތައުރީފް

#ސިއްހަތު

4

އަޅުގަނޑު ބަންދުން ދޫކޮށް ދެއްވާ

#ރައީސް މައުމޫން

5

މޫދަށް އެރުނީ އެކުގައި، ދެ ރަހުމަތްތެރިން އޮޔާ ދަމައިގަތީ ކުއްލިއަކަށް

#ހިތާމަވެރި ހާދިސާ

6

ބަރުދަނަކީ 231 ކިލޯ، މިއީ ރާއްޖޭގައި ބޭނި އެންމެ ބޮޑު ކަންނެލި

#މަސްވެރިކަން

7

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ފޭރިގަތީ ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައިގެން

#ކުއްކުރުން

8

116 އަހަރުގެ ހޫރުކާފަގެ މަރު

#އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން

9

ދީނީ ބޮޑު އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވުން

#ޑރ. މަޖީދު

10

ދެ ޒުވާނުންގެ ހަޔާތުގެ ފަހު ސައިކަލް ބުރު

#އެކްސިޑެންޓް

11

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވަން ރައީސް ނަޝީދު ނިންމެވުން

#ރިޔާސީ އިންތިހާބް

12

އުކުޅަހުގައި އިބޫއަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްކަން

#ރިޔާސީ އިންތިހާބް

13

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ފައިސަލް

#ރިޔާސީ އިންތިހާބް

14

އޮޕަރޭޝަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް

#ސިއްހަތު

15

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

#ސިނަމާލެ ބްރިޖް

16

ބޯ ވާރޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހުގެ އާދޭސް

#ރައީސް ޔާމީން

17

ބާރުގަދަ ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރައްވައި އިބޫ ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް

#ރިޔާސީ އިންތިހާބް

18

ރައީސް މައުމޫން އެންމެ ފަހުން މިނިވަން

#ރައީސް މައުމޫން

19

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބު!

#ސުޕްރީމް ކޯޓު

20

ރައީސް ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ ފަސްގަނޑަށް

#ރައީސް ނަޝީދު

21

ވަރުގަދަ ތަގުރީރަކަށް ފަހު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރައީސް ކަމަށް

#ރިޔާސީ އިންތިހާބް

91,495,492

ރީޑްސް

17,874

އާޓިކަލް

244,917

ކޮމެންޓް

88,639

ލައިކްސް

34,474

ފަލޯވާސް

HAPPY NEW YEAR

2019