13 ޖޫން

June 13, 2018 11
ހުދައިދާ ހިފުމަށް ސައޫދީ ލަޝްކަރުން ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް، ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ ހިފުމަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ހަމަލާތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018
ހޫތީންނާ ވާހަކަ ދައްކަން 48 ގަޑިއިރު

ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި، ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާތައް ހުއްޓައިލާތޯ އެމީހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް، ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން 48 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް އދ. އަށް ދީފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018
ޔަމަންގެ ހުދައިދާ ކައިރީގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަ ވެއްޖެ

ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އާއި އެ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރާ ހަމަލާތައް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ވަރުގަދަވެފައިވާ ކަމަށް ޔަމަންގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ހޫތީންގެ ހަމަލާގައި ސައޫދީގެ ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޔަމަންގައި ވަކި ވެރިކަމެއް ގާއިމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން، ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ތެރެއަށް ދިން ހަމަލާގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 1
ޔަމަންގެ ހުދައިދާ، އިންސާނީ މުސީބާތަކާ ދިމާލަށް

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މިހާރު ވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އަށް އިންސާނީ މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އދ. މަޖިލީހުން އިންޒާރު ކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 2
ތޫފާން މެކުނު ޔަމަނަށް އަރައި ހަތް މީހުން ގެއްލިއްޖެ

ސަންއާ (މެއި 24) - އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދުނު ތޫފާން މެކުނު ޔަމަނުގެ ސުގްތުރާ ރަށަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އަރައި ހަތް މީހުން ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018 3
ޔަމަނުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ހަމަލާދީފި

ރިޔާޒް (މެއި 8) - ޔަމަނުގައި ހޫތީންގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ވެރިރަށް ސަންއާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަކަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
ސައުދީގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ހޫތީންގެ ދެ ކޮމާންޑަރުން މަރު

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 28) - ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާ އަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ދެ ކޮމާންޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހޫތީންގެ 38 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 4
ސައުދީގެ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ހޫތީންގެ ލީޑަރަކު މަރާލައިފި

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 24) - ސައުދީ ކޯލިޝަނުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ހޫތީންގެ ސިޔާސީ ގޮފީގެ ލީޑަރު މަރާލައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 5
ހޫތީންނަށް ވޭންހުރި ރައްދެއް ދޭނަން: ސައުދީ ކޯލިޝަން

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 17) - އީރާނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑްރޯންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ދެން އިތުރު ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ ވޭންހުރި ރައްދެއް ދޭނެ ކަމަށް ސައުދީ ކޯލިޝަނުން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ސައުދީ ވެރިރަށަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވައިފި

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 12) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ބެލެސްޓިކް މިސައިލެއް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އެއާ ޑިފެންސް ފޯސް އިން ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
އަލިފާނުގައި ޔަމަނުން 50 ޓަނުގެ ކާނާ އަނދައިފި

ސަންއާ (އެޕްރީލް 1) - ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ބަނޑަށް ޖެހިފައިވާ ޔަމަނުގައި އދ.ގެ ކާނާއާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާ ކުރާ ގުދަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 50 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ ސާމާނު...

April 01, 2018 2
ހޫތީން ސައުދީއަށް ފޮނުވާލި މިސައިލެއްގައި އިންޑިއާ މީހަކު ޒަޚަމް

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 1) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން ސައުދީގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނަޖްރާން އަށް ފޮނުވާލި މިސައިލެއްގެ ބައިތަކުން ޖެހި އިންޑިއާ މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ޔަމަނަށް ސިޔާސީ ހައްލެއް ހޯދަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މާޗް 28) - ޔަމަނުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 7
ހޫތީންގެ ހަތް މިސައިލް ސައުދީން ވައްޓާލައިފި

ރިޔާޒް (މާޗް 26) - ހޫތީން ފޮނުވާލި ހަތް މިސައިލް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018
އަދަނުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ހަނގުރާމަވެރިން ހިފައިފި

އަދަން (ޖެނުއަރީ 31) - ޔަމަނުގެ ސަރުކާރު މިހާރު ގާއިމްކޮށްފައިވާ އަދަނުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ހަނގުރާމަވެރިން ހިފައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 2
ޔަމަނުގެ ދެކުނުގައި އާ ބަޣާވާތެއް ފަށައިފި

އަދަން (ޖެނުއަރީ 29) - ޔަމަނުގެ ދެކުނުގައި އާ ބަޣާވާތެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އަހުމަދު ބިން ދާގިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ސައުދީ ކޯލީޝަނުން ޔަމަނަށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 23) - ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާ ސައުދީ ކޯލީޝަނުން އިންސާނީ އެހީގެ ގޮތުގައި ޔަމަނަށް 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
ޔަމަނުގެ ހޫތީން ފޮނުވާލި މިސައިލެއް ސައުދީން ވައްޓާލައިފި

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 17) - ޔަމަނުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތް ހޫތީން ފޮނުވާލި މިސައިލެއް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ވައްޓާލައިފި ކަމަށް އަލް އަޚްބާރިއްޔާ ޓީވީން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 2
ސައުދީގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ޔަމަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 7) - ޔަމަނަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭ ސައުދީ ކޯލީޝަނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
ސައުދީ އަށް ހޫތީން ފޮނުވާލި މިސައިލެއް ހުއްޓުވައިފި

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 5) - ސައުދީ އަށް އަމާޒުކޮށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ފޮނުވާލި މިސައިލް ހަމަލާއެއް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.