27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 3
އާއްމުންނަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ސައުދީ ކޯލީޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 27) - ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާ އަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ 14 މީހުން މަރުވި ހާދިސާގެ ޒިންމާ ސައުދީ ކޯލިޝަނުން އުފުލައިފަ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 3
ޔަމަނުގެ ހޮޓަލަކަށް ވައިގެ ހަމަލާދީ 30 މީހުން މަރާލައިފި

ސަންއާ (އޮގަސްޓް 23) - ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގައި ހުރި ހޮޓަލަކަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯލީޝަނުން ވައިގެ ހަމަލާދީ 30 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 4
ޔަމަނުގައި ބައި މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮލެރާ ޖެހިއްޖެ

ސަންއާ (އޮގަސްޓް 16) - ޔަމަނުގައި ކުރިއަށްދާ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ފެތުރުނު ކޮލެރާ ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 6
ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ކޮލެރޭ ވަބާ ޔަމަންގައި

ޔަމަންގައި މިހާރު ފެތުރެމުން ދަނީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ދުށް، ކޮލެރާގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަބާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 2
ޔަމަނުން ކޮލެރާ ނައްތާލަން ސައޫދީން އެހީ ވަނީ

ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އާންމު ނިޒާމު މުޅިން ގެއްލިފައިވާ ޔަމަންގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮލެރާގެ ވަބާއިން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން 66.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 9
ސައުދީ ކޯލީޝަނުން ޔަމަަނަށް ހަމަލާދީ އެއް އާއިލާއަކުން ހަތަރު މަރު

ސަންއާ (ޖޫން 10) - ސައުދީ ކޯލީޝަނުން ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގައި އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބަކަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އެއް އާއިލާއަކުން ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 1
ކޮލެރާ ފެތުރޭތީ ޔަމަނުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި

ސަންއާ (މެއި 15) - ޔަމަނުގައި ކޮލެރާ ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާތީ ވެރިރަށް ސަންއާގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 2
އަންނަ އަހަރުގެ އަރަބި ސަމިޓް ސައޫދީގައި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އެމިރޭޓްސްގެ ބަދަލުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވަން ނިންމައި އިއްޔެ އެކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 2
ޔަމަން ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާގެ އެހީ އިތުރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން - ޔަމަންގައި އުފެދިގެން އުޅޭ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި، އިދިކޮޅު ޝީއީ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީން އެކުލަވާލާފައިވާ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރަށް އެމެރިކާ އިން ދޭ އަސްކަރީ އެހީ އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 2
ހޫތީން ވަނީ ޔަމަންގައި ގަތުލުއާންމު ހިންގާފައި: ރިޕޯޓް

ޖިއްދާ - ޔަމަންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދާ އިދިކޮޅު ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އަބްދުﷲ ސާލިހަށް ވަފާތެރި ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ ޔަމަންގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ގަތުލުއާންމުތައް ހިންގާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 9
ރާއްޖެ މެޗުގެ ކުރިން ފަލަސްތީނުން ޔަމަން ބަލިކޮށްފި

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމުގެ ކުރިން ފަލަސްތީނުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ޔަމަން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ރެފިއުޖީންގެ ބޯޓަކަށް ދިން ހަމަލާގައި 42 މީހުން މަރު

ސޯމާލިޔާގެ ރެފިއުޖީން ގޮވައިގެން ޔަމަންގެ އައްސޭރިފަށާ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ބޯޓަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރަކުން އިއްޔެ ދިން ހަމަލާއެއްގައި މަދުވެގެން 42 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 2
ޔަމަނަށް ދިން ހަމަލާގައި އާއްމުން ވަނީ މަރުވެފައި: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 2) - ޔަމަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާ އަށް އެމެރިކާގެ ކޮމާންޑޯ އިން އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގައި އާއްމުން މަރުވެފައިވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ ސިފައިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 3
2017 ގައި މެދުއިރުމަތީގެ މިސްރާބަކީ ކޮބާ؟

ޒަމާނުއްސުރެ ސަރަހައްދީ ކޯޅުންގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް މެދުއިރުމަތި، 2016 ވަނަ އަހަރަށް އަލްވަދާއު ކީ އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއަށް އިތުރަށް ދަރު އަޅާ ހާލުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ވަނަ އަހަރާ ކުރިމަތިލި އިރު، މެދުއިރުމަތީގެ ކޯޅުންގަނޑު އޮތީ އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުގެ އިން ފަހަނަޅައި އިތުރު ހަތަރު ގައުމަކަށް ފެތުރިފަ އެވެ....

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
ހޫތީންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީން އާ ހަމަލާތަކެއް

ޔަމަންގެ ހުޅަނގަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސިފައިން އާ ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

January 12, 2017 4
ޔަމަންގައި އުޅޭ ހޫތީންނަކީ ކޮން ބައެއް؟

ޔަމަންގެ ޙޫޘީން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ހޫތީންނަކީ ޔަމަން ސަރުކާރަށް ވުރެ ވެސް ބާރު ގަދަ ބައެކެވެ. ވެރިކަން ފުރޮޅާލައި އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވާ ރައީސް ގައުމުން ބޭރުވާ ހިސާބަށް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 3
ޔަމަންގެ ހާންތިވެފައިވާ ތުއްތު ކުދިން ގޮނޑު ހޮވަނީ

ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާ ގައުމުތަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހާލުގައި ޖެހޭ ބަޔަކީ ކުޑަކުދިންނާއި މުސްކުޅިންނާއި އަންހެނުންނެވެ. ސީރިޔާ، އިރާގު އަދި ލީބިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ވެސް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާބާދީގައި އެންމެ ގިނައީ މި މީހުންނެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ޔަމަނުގައި ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި 41 މަރު

ސަންއާ (ޑިސެމްބަރު 18) - ޔަމަނުގެ އަދަނުގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ސިފައިންގެ 41 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 3
ޔަމަނުގެ ޖަލަކަށް ހަމަލާދީ ގިނަ ބަޔަކު މަރާލައިފި

ސަންއާ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ޔަމަނުގެ ޖަލަކަށް ސައުދީ ކޯލީޝަނުން ވައިގެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 1
ޔަމަނުގެ ޖަނާޒާ ހޯލަށް ބޮން އެޅުނީ އޮޅުމަކުން: ސައުދީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ޔަމަނުގެ ހޫތީންގެ ޖަނާޒާއެއް ކުރިއަށް ދިޔަ ހޯލަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޮން އަޅާ 140 މީހުން މަރާލީ މޮޅުމަކުން ކަމަށް ސައުދީ ކޯލީޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 2
އީރާނުގެ މަނަވަރުތަކެއް ވެސް ޔަމަނަށް ފޮނުވައިފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޔަމަނުގެ ހޫތީންނަށް އަމާޒުކޮށް އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް ގަލްފު އޮފް އަދަނަށް އީރާނުން ދެ މަނަވަރު ފޮނުވައިފި އެވެ.