09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 4
އެންމެ ގިނަވެގެން ގެނެވޭނީ 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާ ހެދި މި އަހަރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް 1.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން...

September 09, 2018 12
އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ތުރުކީ މީހެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ފިރިހެނަކު ހޮވިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 7
ރާއްޖެ އަށް އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.