16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 1
ރޯދަ އަށް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު މިހާރު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
ރެޑްވޭވުން ފިޔާ އަދި ބިސް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ފިޔާ އަދި ކުކުޅު ބިސް ވިއްކާ އަގު ރެޑްވޭވުން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 9
ބިސް، ފިޔާ، އަލުވި ބޯޓުން ބޭލުން ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާ

އިންޑިއާ އިން ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް އަދި ތަރުކާރީ ހިފައިގެން އަންނަ ބޯޓުތައް މާލޭ ބަނދަރަށް ހުސްކުރުން ލަސްވާ ކަމަށް ބުނެ ވިޔަފާރިވެރިން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 8
މަހެއްވީއިރު ވެސް ބިހާއި ފިޔާގެ އަގު މައްޗަށް ދަނީ!

އިންޑިއާ އިން ގެންނަ ކުކުޅު ބިހާއި ފިޔާގެ އަގު ތިރިނުވެ، މަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 29
ފިޔާ އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިއްޖެ

ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި ބޭނުންވާ ވަރަށް ރާއްޖެ ނުގެނެވޭތީ، އެ ތަކެތީގެ އަގު ބާޒާރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 7
ކޯޓާ ކުޑަކުރިޔަސް ފިޔާ، އަލުވި، ބިހުގެ އަގުބޮޑުނުވާނެ

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ ކޯޓާ ކުޑަ ކުރިޔަސް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ބޮޑުނުވާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 69
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ އިންޑިއާ އިން ދަށްކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ ކޯޓާ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 5
ރޯދަ އަށް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ވިއްކަންފަށައިފި

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ބާޒާރުގައި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ކުކުޅު ބިހުގެ އަގު މައްޗަށް ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެސްޓީއޯ އިން ބޮޑު ސްޓޮކެއް ގެނެސް މިއަދު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 5
އެސްޓީއޯ އިން ރޯދައަށް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ގެނެސްފި

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ބާޒާރުގައި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ކުކުޅު ބިހުގެ އަގު މައްޗަށް ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އެސްޓީއޯ އިން ބޮޑު ސްޓޮކެއް...

May 01, 2018 3
ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް ވިއްކުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް

އެސްޓީއޯ އިން އަންނަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ގެންނަ ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް ހޯސޭލްކޮށް ވިއްކުން މިފަހަރު މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 46
އަލުވި،ފިޔާ، ބިސް އެމްޕީއެލުން ނެރެދޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާ ކުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހި މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިގެން ތިބި މަޖޫރީން އަލުވި، ފިޔާ އަދި ބިސް ފަދަ ބާވަތްތައް އެމްޕީއެލް އިން ނެރެދޭ އަގު ވެސް އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 7
ނަޖިސް ހަރުލާފައި ހުންނަ ބިސް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ބޭރުތޮށި ސާފުނުކޮށް، ނަޖިސް ހަރުލާފައި ހުންނަ ކުކުޅުބިސް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 20
ފަސް ގައުމަކުން ކުކުޅު ބިސް އެތެރެނުކުރަން އެދެފި

ފަސް ގައުމަކުން ކުކުޅު ބިހާއި ބިހުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެ ނުކުރަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 21
އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ވިއްކަނީ މުދާ ނުބޭލިގެނެއް ނޫން

ރޯދައަށް މިހާތަނަށް ގެނައި ތަކެތި ބާޒާރުގައި އަގުބޮޑުވާން ޖެހޭ ސަަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 10
ބިހާއި އަލުވީގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް އުފުލިއްޖެ!

އެސްޓީއޯއިން މާލެ ތެރެއަށް ހޯލްސޭލްކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަޑުޖައްސާލުމާ އެކު ބާޒާރުގައި ބިހާއި އަލުވީގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 21
ރޯދައާ ދިމާކޮށް ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

ރޯދަމަސް ފެށެން ދިހަ ދުވަހަށް ވިއިރު ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލި، މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
ރޯދައަށް އެސްޓީއޯއިން ކާބޯތަކެތި އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކާނެ

އަންނަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް ގިނަ އަދަދަކަށް ގެނެސް، ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
އެސްޓީއޯ އިން އަލުވީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯ އިން ރޯދަ އަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ގެންނަ އަލުވީގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 6
ބިސް، ފިޔާ، އަލުވީގެ އަގު ދަށަށް

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއް ނިމުމަކަށް އަންނައިރު ބާޒާރުގައި ފިޔަ އާއި އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 4
އެސްޓީއޯ އިން އަގުހެޔޮކޮށް، ބާޒާރުގައި އަގުބޮޑުކޮށް!

ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔާގެ އަގު އަދިވެސް އުޅެނީ ނިސްބަތުން މަތީގަ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 7
ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އެއް އަގެއްގައި ހިފަހައްޓަނީ

ރޯދަ މަހު އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް، އެއް އަގެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.