09 ޖުލައި

July 09, 2019 10
ރައީސް ދަރިވަރުންނަށް: ޖަޒީރާވަންތަކަން އާލާކޮށްދީ!

ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާވަންތަކަން ދިރުވައި، ގައުމު ތަރައްގީކުރަން ދަންނަ ބައެއް ކަމަށް ވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކިޔަވާ ކުދިންގެ ކިބައިން މިރޭ އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 18
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔެއިން 1ވަނަ ރާއްޖޭގެ ހަ ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް ވަނަ ދިވެހި ހަ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 9
"ނަތީޖާތަކުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުންތައް ފެނޭ"

އިމްތިހާނުތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 18
އޭ ލެވެލްގެ އެއް ވަނަ: އަބަދުވެސް ކިޔަވަން މޮޅު

އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެއީ ސުވާލެއް ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް އޭ ސްޓާ ހޯދުމަކީ އަދި މާ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭ ލެވެލްގައި އެންމެ ވިދުން ގަދަވި ތިން ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތަށް ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ؟

05 މާޗް

March 05, 2018 14
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 25
އޭލެވެލްގެ މޮޅު ދަރިވަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދި ތިން ދަރިވަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 2
އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 22
"އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހެދި ޓީޗަރުން މަކަރެއް ނުހަދާ"

މި އަހަރުގެ އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި އިސްލާމް މާއްދާގެ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރި ޓީޗަރުންގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ޓީޗަރުންގެ ދިފާއުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 29
ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ދޭ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގައި އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލާ މެދު ބައެއް ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހި ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 7
އޭލެވެލްގައި އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ދޭން ފަށައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ތައާރަފްކޮށް މިއަދު އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށަައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 27
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
އިގުތިސޯދަށް މުހިއްމީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން:ޖިހާދު

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދުގައި އެންމެ ޚާއްސަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 15
އޭލެވެލް1 ވަނާގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކުދިން ހިމެނިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އޭ ލެެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާ އިން އޭ ފާސް ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10ގެ އެއްވަނައިގައި ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެދެފި

އޯލެވެލާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި، އިމްތިހާނު އޮންނަ ހޯލުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްްޓްރީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 3
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލް އެކުގައި

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާނާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު އެކުގައި ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10ގައިި ހިމެނުނު ކުދިން %77 އިތުރު

އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި 2014 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ މިދިޔަ އަހަރު ހިމެނުނު ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 77 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.