14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 13
މިއުވާން: އޭލެވެލްގައި މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގަދަ ތަރި

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10ގައި ހިމެނުމަކީ، ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުން، އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ، ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ދަރިވަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރާ ބޮޑު އިމްތިހާނުގައި ކިތައްމެ މޮޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިއަސް އޭ ލެވެލްގައި ރަނގަޅަށް ފާސްނުވާ ދަރިވަރުން ތިބުމެވެ. އެހެންވެ އެ ނަތީޖާ ދެމެހެއްޓުމަކީ...

29 ޖުލައި

July 29, 2019 29
ހަމައެކަނި ހިތުދަސްކުރުން ހުއްޓާލަން ވެއްޖެ!

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން، 2013 ގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ހަތް ދަރިވަރަކު މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް ވަނަ ހޯދި އެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރު 11 ކުއްޖަކު އެއް ވަނައި ހޯދި އިރު، 2015ގެ އިމްތިހާނުގައި 12 ކުއްޖަކު އެ ވަނަ ހާސިލްކުރި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ 11 ދަރިވަރަކު ވަނީ އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 10
އޭލެވެލްގެ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނާގައި ރާއްޖޭގެ 11 ހިމެނޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ 11 ދަރިވަރަކު ދުނިޔޭގެެ އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

July 09, 2019 10
ރައީސް ދަރިވަރުންނަށް: ޖަޒީރާވަންތަކަން އާލާކޮށްދީ!

ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާވަންތަކަން ދިރުވައި، ގައުމު ތަރައްގީކުރަން ދަންނަ ބައެއް ކަމަށް ވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކިޔަވާ ކުދިންގެ ކިބައިން މިރޭ އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 10
ހައިއެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކުން ކިޔެވޭނެ

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ރާއްޖެއިން ދެ ވަނަ ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ދެމުން އަންނަ ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުގައި އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކުން ވެސް ކިޔެވޭ ގޮތަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް 36 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާއިން އޭ ހޯދި 36 ދަރިވަރަކަށް ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް މިރޭ ދީފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 18
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔެއިން 1ވަނަ ރާއްޖޭގެ ހަ ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް ވަނަ ދިވެހި ހަ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 9
"ނަތީޖާތަކުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުންތައް ފެނޭ"

އިމްތިހާނުތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 18
އޭ ލެވެލްގެ އެއް ވަނަ: އަބަދުވެސް ކިޔަވަން މޮޅު

އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެއީ ސުވާލެއް ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް އޭ ސްޓާ ހޯދުމަކީ އަދި މާ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭ ލެވެލްގައި އެންމެ ވިދުން ގަދަވި ތިން ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތަށް ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ؟

05 މާޗް

March 05, 2018 14
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 25
އޭލެވެލްގެ މޮޅު ދަރިވަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދި ތިން ދަރިވަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 29
ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ދޭ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގައި އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލާ މެދު ބައެއް ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހި ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 13
ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ޝަހާދާ ސާނަވީގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް

އަރަބި މީޑިއަމުން އޭ ލެވެލް ނުވަތަ ޝަހާދާ ސާނަވީ ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ވަނަ އަށް އަންނަ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަޝިޕް ދޭ ގޮތަށް، ސަރުކާރުން...

May 26, 2017 14
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް: ދަރިވަރުންނަށް އާ ފުރުސަތެއް

ސަރުކާރުން އަލަށް ހުޅުވާލާ ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަކީ މަތީ ނަތީޖާތަކާ އެކު އޭ ލެވެލް އިމްތިހާން ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވުނު އާ ފުރުސަތެއް ކަމަށް، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން...

25 މެއި

May 25, 2017 27
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
އިގުތިސޯދަށް މުހިއްމީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން:ޖިހާދު

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދުގައި އެންމެ ޚާއްސަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 15
އޭލެވެލް1 ވަނާގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކުދިން ހިމެނިއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އޭ ލެެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާ އިން އޭ ފާސް ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10ގެ އެއްވަނައިގައި ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 5
މި ދަރިވަރުންގެ ވާހަކަތައް ކިޔާލާ!

އޭ ލެވެލް އިން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 3
އަންނަ އަހަރު ބީޓެކް އޭލެވެލް ތައާރަފްކުރަނީ

އޭލެވެލް އަށް ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އަންނަ އަހަރު ބީޓެކް އޭލެވެލް ތައާރަފްކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 19
ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ: ރައީސް

ހަމަނުޖެހުންތައް އުފައްދައިގެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ "އޮއިވަރު ހިނގާ ގޮތާ މެދު" ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

May 29, 2016 4
އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10ގައިި ހިމެނުނު ކުދިން %77 އިތުރު

އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި 2014 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ މިދިޔަ އަހަރު ހިމެނުނު ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 77 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ...