15 މެއި

May 15, 2020 13
"މާބަނޑުމީހާ ފުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ހުއްދަ ދިން"

ފަރުވާ ހޯދަން ރަށުން ބޭރަށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އއ. ތޮއްޑޫން މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައިގައި، އެ އަންހެންމީހާ ރަށުން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ ހުއްދަ ވަރަށް އަވަހަށް ދިން ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 3
ހުއްދަ ނެތި ރަސްދުއަށް ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އަށް މަސްކިރަން ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ހުޅުމާލޭގައި އާއިލާގެ މީހުންގެ ގޭގައި އެއް ރޭ މަޑުކުރުމަށް ފަހު އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ނުހޯދާ އއ. ރަސްދު އަށް އަނބުރާ ދިއުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 4
ރަސްދު އިން ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެ

އއ. ރަސްދު އަށް މިރޭ އެރި ކިނބުލެއް ހިފައި، ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 3
ބަޔެއް ރަށްރަށަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދިއުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބައެއް ރަށްރަށަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދިއުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 5
ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މަޑިވަރު ކައިރިއަށް ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 1
26.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީ އަށް

ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަކާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެއް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 9
އުކުޅަހު ކޮންފަރެންސަށް މުޅި އަތޮޅު އެކުގައި!

"ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެއްކަން އެެނގިއްޖެއްޔާ އުކުޅަހުގެ ބައެއް ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން އެމީހަކަށް ހިލޭ ކާން ވެސް ދޭނެ. އެންމެން ވެސް ބޭނުންވަނީ ކޮންފަރެންސް އެތަނުގައި ބޭއްވޭވަރު ކުރަން،" އއ. ރަސްދޫގައި ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ރޭ ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ކައުންސިލަރަކު...

16 މެއި

May 16, 2019 8
ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިމާރާތަށް ފަސްގުނަ އިތުރަށް ހޭދަވި

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރުމަށް އެއްބަސްވި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިމުނު އިރު ފަސް ގުނަ އިތުރު ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 5
"ރަސްދޫ": ގެސްޓް ހައުސްގެ އުންމީދީ ބްރޭންޑަކަށް!

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންދާއިރު އއ. ރަސްދޫއަކީ ވެސް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެވެ. އެ ރަށުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ރަސްމީކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ވެގެން 15 ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަމުންދާއިރު މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 29 ގެސްޓް ހައުސް އިން އަންނަނީ...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 11
ގެސްޓްހައުސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް

ގެސްޓް ހައުސްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 12
ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ދިރުންތަކުން މުއްސަނދި އަދި ގުދުރަތީ ރީތިކަން ބޮޑު ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށް، ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އެކަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 16
ރަސްދޫ މިސްކިތުގެ މުންނާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ، ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އއ. ރަސްދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ދެ މުންނާރުގެ ތެރެއިން މުންނާރެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 14
އިބޫގެ އުފަން ރަށާއި ތިން އަތޮޅަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ އުފަން ރަށް، ޅ. ހިންނަވަރާއި ތިން އަތޮޅެއްގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރު މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 2
"ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން"

ދިވެހިން އަބަދުވެސް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށާއި ހަށިފުރާނަ ހުރިހާ ދުވަހަކު އެކަމެއް ހުއްޓާ ނުލައްވާނެ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 27, 2018 5
މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލުމަކީ ޒަރޫރީހާލަތެއް ނޫން

އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޒަރޫރީ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް...

April 27, 2018 10
މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް ހުރި ހުރަހަކީ ޔާމީން: އިބޫ

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 5
ރަސްދޫން ހަތަރު ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އއ. ރަސްދޫން ހަތަރު ފުލުހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 2
ރަސްދޫ ޑައިވިން ސެންޓަރެއް އަނދައި ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އއ. ރަސްދޫގައި ހިންގާ ޑައިވިން ސެންޓަރެއް އަނދައި 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 3
ރަސްދޫގެ ތިން ތަނެއްގަ ރޯވެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރަސްދޫގައި ހިންގާ ޑައިވިން ސެންޓަރަކާއި ސުވެނިއާ ފިހާރަ އަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ރޯވެ، އަނދައި އިއްޔެ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 5
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑު މެޝިން 4،000 ތަނަކަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް (ޕީއޯއެސް) ނެޓްވޯކު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، 4،000 ވަނަ ތަނުގައި ކާޑު މެޝިން ބޭނުން ކުރަން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 52
މޫނުބުރުގާ އެޅި ރަސްދޫ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

އއ ރަސްދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރަކު މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދޭތީ މިއަދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 15
ފުލުހުން ގެންދިޔަ ޖަނގިޔަލެއް ފޭރިގަތުމުން ޖޫރިމަނާ

އއ. ރަސްދޫ ކޯޓު ކުރިމަތީގައި ހުދު ޖަނގިޔަލެއް ދަމާފައި ހުއްޓާ އެ ޖަނގިޔާ ފުލުހުން ނަގައިގެން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އަތުން އެ ޖަނގިޔާ ފޭރިގަތް މީހާ ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމައި، އޭނާ 8،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ރަސްދޫ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.