10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 20
"ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާ 15 އަހަރުން ފެންނާނެ"

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިއްސުރެ ނިންމާފައި ވަނީ ގިނަ ސަބަބުތަކާ އެކު ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ ކުރިއަށް އޮތް 15 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 10
ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް އެސްޓީއޯ އަށް

ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި "ގްރޯން އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެސްޓީއޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 5
މަހަށް ގޮސް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި ބަންގްލާދޭޝް މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 17
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ވެސް ބޮޑު އީދެއް!

ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ތައާރަފުވުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ނުދަންނަ ރަށްރަށަށް ދިއުމުގައި އޮތް ސަގާފަތް މުޅިން ނެތިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހުރިއްޔާ އެ ރަށުގެ މީހުން ނުދަތަސް، އާއިލާއާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އެ ރަށްރަށަށް ގޮސް އުޅޭ މީހުން މިހާރު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019
ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އަށް

އއ. ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބުން ކުޑައީދުގައި ބާއްވާ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް މުބާރާތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން އީދުގައި ބާއްވަނީ

އއ. ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބުން ކުޑައީދުގައި ބާއްވާ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް "ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕް" ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 83
ބަނގުރާ ވިއްކުމާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނުދައްކަން: ނަޝީދު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކަން ހުއްދަ ދޭން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ދައްކަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 23
މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ކެމެރާތައް، ތަފާތު ކަމެއް

ވަރަށް ވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ. އެން ހިފުމާއި މަސް ބޭނުމާއި މަސް ކިރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަލައިލަންވީ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 21
ޕީޕީއެމް، "އަސްލު" ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުކުރާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕް އެ ޕާޓީގެ "އަސްލު" ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 26
އެންމެ މުހިންމީ ބޯހިޔާވަހިކަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދީފައި އޮންނާނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 1
ތޮއްޑޫ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގް ސްޓާސް އަށް

ތޮއްޑޫގައި ބާއްވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގް ސްޓާސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން މާލެ ގެންނަ ކަރާގެ އަދަދު މަދުވުމުން، އޭގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 4
25 ޓަނުގެ ކަރާ މާލެ އަށް ފޮނުވަން: ތޮއްޑޫ

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާގެ އަގު އުފުލެނީ ތޮއްޑޫން ކަރާ ފޮނުވާ ވަރު މަދުވުމުން ކަމަށް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ދޮގެއް ކަމަށާއި، ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު 25 ޓަނުގެ ކަރާ މާލެ ފޮނުވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 18
ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެ، ކަރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކަރާ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވުމާ ގުޅިގެން، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ކަރާ ލިބުން ދަތިވާނެ ކަމަށް، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 11
ތޮއްޑޫ ފަޅޯ ދަނޑުތަކަށް މިިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި އއ. ތޮއްޑޫގެ ފަޅޯ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 7
ހަތަރު ރަށެއްގައި އަންހެން ކައުންސިލަރުންގެ މެޖޯރިޓީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ފިރިހެނުންނާ ވާދަކޮށްގެން އަންހެނުން ކުރި ހޯދީ ހަމައެކަނި ހއ. ކެލާ ކައުންސިލަކުން އެކަންޏަކުން ނޫނެވެ. އެ އަތޮޅު ތަކަންދު އާއި ޅ. ކުރެންދޫ އަދި އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ވެސް މެޖޯރިޓީ ވެސް އަންހެން ކައުންސިލަރުން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 9
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ސެޕްޓެމްބަރު 27 ގައި

މަހުދީ އަހުމަދުގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް، މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެބޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 13
ލޯންޗު ކެޕްޓަނުގެ މަރުން ތޮއްޑު އަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް!

ތޮއްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއީ މީހުންނާ ގުޅޭ ސަމާސާ މިޒާޖުގެ މީހެކެވެ. އެހެންވެ، އެ ރަށު ބްލޫއެންޑްވައިޓްގޭ މޫސާ ޝާފިއު މަރު ވެގެން ދިޔައީ ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްދަތިކަން ގެނުވި، ގަބޫލުކުރަން ދަތި ހާދިސާއަކަށެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެގެން، 34 އަހަރުގެ އެ ޒުވާނާ ރޭ މަރުވި ވާހަކައާ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 3
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ފިރިހެން މީހާ ހޭނާރާ އޮވެ މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 8
ތޮއްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަހަމްވި މީހާގެ ހާލު ސީރިޔަސް

އއ. ތޮއްޑޫގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.