26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
ބީއެމްއެލުން ތޮއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް

ބީއެމްއެލުން އއ. ތޮއްޑޫގައި ސެލްފް ސާވިސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 13
"މާބަނޑުމީހާ ފުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ހުއްދަ ދިން"

ފަރުވާ ހޯދަން ރަށުން ބޭރަށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އއ. ތޮއްޑޫން މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައިގައި، އެ އަންހެންމީހާ ރަށުން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ ހުއްދަ ވަރަށް އަވަހަށް ދިން ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 5
ދަނޑުވެރިންނަށް އުއްމީދެއް: މާލެއަށް ޑެލިވަރީކޮށްދެނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ރަށްރަށުގައި ހެއްދި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ، މާލޭގެ ގެތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 25
ކޮވިޑް-19: ފަރުދީ ޒިންމާގައި އެ ދައްކަނީ ނަމޫނާ!

ގއ، ކޮނޑޭއަށް މިހާރު ހިނގައްޖެ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަންނާނީ އެ ރަށު އަތިރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އަތް ދޮންނަ ތައްޓެވެ. އަތިރިމަތީގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި، ރަށަށް އަރާފައިބާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާބުގައި، އެ ދެ ތަށި ވެސް ބަހައްޓާފައި ހުރީ ފެން ވައިރުކޮށްފަ އެވެ. ތަށި ކައިރީގައި އަތް ދޮންނަ ސައިބޯނި...

12 މާޗް

March 12, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ތޮއްޑޫގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އަށް މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެ ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، އއ. ތޮއްޑޫގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް މި މަސް ނިމެންދެން އިތުރަށް ޓޫރިސްޓުން ނުގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
ރޯދަމަހަށް ތޮއްޑޫން 118 ދަނޑު ދޫކުރި

އަންނަ ރޯދަމަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދަން އއ. ތޮއްޑޫން 118 ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 20
"ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާ 15 އަހަރުން ފެންނާނެ"

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިއްސުރެ ނިންމާފައި ވަނީ ގިނަ ސަބަބުތަކާ އެކު ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ ކުރިއަށް އޮތް 15 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 10
ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް އެސްޓީއޯ އަށް

ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި "ގްރޯން އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެސްޓީއޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 5
މަހަށް ގޮސް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ

މަހަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި ބަންގްލާދޭޝް މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 17
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ވެސް ބޮޑު އީދެއް!

ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ތައާރަފުވުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ނުދަންނަ ރަށްރަށަށް ދިއުމުގައި އޮތް ސަގާފަތް މުޅިން ނެތިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. ގެސްޓް ހައުސްއެއް ހުރިއްޔާ އެ ރަށުގެ މީހުން ނުދަތަސް، އާއިލާއާ އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އެ ރަށްރަށަށް ގޮސް އުޅޭ މީހުން މިހާރު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019
ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އަށް

އއ. ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބުން ކުޑައީދުގައި ބާއްވާ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް މުބާރާތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން އީދުގައި ބާއްވަނީ

އއ. ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބުން ކުޑައީދުގައި ބާއްވާ ޒަމާންވީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް "ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕް" ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 83
ބަނގުރާ ވިއްކުމާ ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނުދައްކަން: ނަޝީދު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކަން ހުއްދަ ދޭން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ދައްކަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 23
މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންގެ ކެމެރާތައް، ތަފާތު ކަމެއް

ވަރަށް ވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ. އެން ހިފުމާއި މަސް ބޭނުމާއި މަސް ކިރުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބަލައިލަންވީ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 21
ޕީޕީއެމް، "އަސްލު" ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުކުރާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕް އެ ޕާޓީގެ "އަސްލު" ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 26
އެންމެ މުހިންމީ ބޯހިޔާވަހިކަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދީފައި އޮންނާނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 1
ތޮއްޑޫ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގް ސްޓާސް އަށް

ތޮއްޑޫގައި ބާއްވާ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ތޮއްޑޫ ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޔަންގް ސްޓާސް އިން ހޯދައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން މާލެ ގެންނަ ކަރާގެ އަދަދު މަދުވުމުން، އޭގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 4
25 ޓަނުގެ ކަރާ މާލެ އަށް ފޮނުވަން: ތޮއްޑޫ

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާގެ އަގު އުފުލެނީ ތޮއްޑޫން ކަރާ ފޮނުވާ ވަރު މަދުވުމުން ކަމަށް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ދޮގެއް ކަމަށާއި، ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު 25 ޓަނުގެ ކަރާ މާލެ ފޮނުވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.