08 ޖުލައި

July 08, 2020
އާމިރުގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ލަޑާކްގެ ބަދަލުގައި ކަރްގިލް އަށް

އާމިރު ޚާން ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގާ ޗައްޑާ" މަންޒަރުތަކެއް ލަޑާކްގައި ނަގަން ކުރިން ހަމަޖެހިިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިހާރު އެތަނުގެ ގަލްވާން ވާދީގައި އުފެދިފައިވާ ކޯޅުންތަކާ ހެދި ލަޑާކްގައި ޝޫޓްނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއި ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
އަބީޝެކް އެދެނީ އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަކަށް

އާމިރު ޚާނަކީ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެހާމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވެސް ވާނެތީ، އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އަބީޝެކް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ 19 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރެހެނާ ހޭ ތެރޭ ދިލް މޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވުނަސް އެކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އާރް މަދަވަން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ހުމާ ގްރޭޝީ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
"ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގައި ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވާހަކަ އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 5
އާމިރުގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށް ހޭދަކުރީ 10 ރުޕީސް

އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށް ދެ ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް، 55 އަހަރުގެ އެކްޓަރަށް ލިބުނު ދެ ދަރިން ބޮޑެތިވެ އެ މީހުން މިހާރު ތިބީ މީހުންނާ އިންނަ އުމުރަށް އަޅައިފަ އެވެ. އެއީ ޖުނައިދު ޚާން، 27، އާއި އިރާ ޚާން، 23، އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ކަރީނާ އަށް ތްރީ އިޑިއަޓްސް ލިބުނީ ކާޖޮލް ދޫކޮށްލުމުން

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ފިލްމު "3 އިޑިއަޓްސް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުރިން ލިބުނީ ކާޖޮލް އަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 2
އާމިރު ޚާންގެ އާއިލާ އިން ބޮލީވުޑަށް އާ މޫނެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރު ޚާނަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަންހެނަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020
ކާތިކަކީ ސުޕަސްޓާރެއް، ފަހުރުވެރިވަން: ގާއީ

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަނަކީ ސުޕަސްޓާރަކަށްވާނެ މީހެއްކަން ކުރިން ވެސް ގަބޫލުކުރެވުނު ކަމަށް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ގާއީ...

April 28, 2020 1
ކާޖޮލްއާ އެކު ފިލްމު ނުކުޅެން އާމިރަށް ޝާހްރުކް ލަފާދިން

ބަަތަލާ ކާޖޮލްއާ އެކު މަސައްކަތްނުކުރަން އާމިރު ޚާނަށް ލަފާ ދިން ކަމަށް ޝާހްރުކް ޚާން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
"ސޯދާގަރް" އަކީ އާމިރު ޚާން ދޫކޮށްލި ފިލްމެއް

އާމިރު ޚާނަކީ އޭނާ އަށް ކަމުދާ ކަހަލަ ރޯލެއް ނުލިބޭ ނަމަ ކިތަންމެ ބޮޑު ފިލްމެއް ނަމަވެސް ދޫކޮށްލަން ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ފިލްމުތައް އެހެން އެކްޓަރުން ކުޅެގެން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ހޯދާފައިވެ އެވެ. ޔާޝް ޗޯޕްޅާ 1993 ގައި ގެނެސްދިން "ޑަރް" އަކީ އޭގެ ތެރެއިން ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
އާމިރުގެ "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އަންނަ އަހަރަށް؟

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އާމިރު ޚާންގެ "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 3
"އާޝިގީ 3" އާއި "ދިލް ހޭ ކި މާންތާ ނެހީ" އަށް ތައްޔާރު

ޓީ ސީރީޒާއި ބަޓް ކޭމްޕް ގުޅިގެން ގެނެސްދިން ވަރަށް ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއްގެ އިތުރު ބައިތަކެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 1
އާމިރާ އެކު ކަންގަނާ ބޭނުމީ ހަގީގީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް

އާމިރު ޚާނާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ޕްލޭންތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެއީ އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ވަރަށް ބޭނުންވާ އެކްޓަރެއް ކަމަށް ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020
އާމިރާއި ޝާހްރުކް ދޫކޮށްލި ފިލްމު ސަލްމާނަށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ އަކީ އަދިވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި އޮތް ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމު އެންމެ ފުރަތަމަ "ސެލިއުޓް" ގެ ނަމުގައި އާމިރު ޚާން ކުޅޭ ގޮތަށް އިއުލާންކުރީ 2017 ގަ އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމުގެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށިތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ، އޭނާ ވަނީ އެ ފިލްމު ނުކުޅެން ނިންމައި، އެ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
"ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ ހިންދީ ފިލްމު ކުޅެން އުޅުނީ އަނިލް

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އާމިރު ޚާން "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު އޭގެ މާ ކުރިން އެ ފިލްމުގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ހަދަން އުޅުނު ކަމަށް އަނިލް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބޫތު-ޕާޓް ވަން: ދަ ހޯންޓެޑް ޝިޕް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައި، ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލާފައި ހީހީ ހަލާކުވެއްޖެ ކަމަށް އެކްޓަރު އާމިރު ޚާން ބުނެފި އެވެ.

November 23, 2019
އާމިރުގެ ދަރިފުޅު ބޭނުމީ ބައްޕަގެ ފިލްމެއް ހަދަން

ބައްޕަ އާމިރު ޚާން ހިމަނައިގެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނީ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުމުން...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.