09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ކަރަންއާ ދެކޮޅަށް މި ފަހަރު އާމިރުގެ ކޮއްކޮ ފައިސަލް

އެކި ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރަށް އިނގިލި ދިއްކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓް ދިގުވަމުންދާ އިރު އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ކޮއްކޮ ފައިސަލް ޚާން ވެސް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"އަ ތާޒްޑޭ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ބަތަލާ ޔާމީ ގޯތަމް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަސައްކަތް ނިމި އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ނުގެނެވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުސްވެފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތުކޭ ސިތާރޭ" މި މަހުގެ 18 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
"ޑަންގަލް" ގެއްލުމަކީ ބޮޑު ދެރައެއް: މުރްނާލް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އާމިރު ޚާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޑަންގަލް" އަށް އޮޑިޝަން ހަދަން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭރު ކުޅެމުން ދިޔަ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގެ ޝޫޓިންއާ ހެދި އެ ފުރުސަތު ގެއްލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެެއް ކަމަށް މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ކުޅޭ ޒުވާން ބަތަލާ މުރްނާލް ތާކޫރް ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 14
އާމިރު ތުރުކީގެ ފަސްޓްލޭޑީއާ ބައްދަލުކުރުމުން ފާޑުކިޔަނީ

އާމިރު ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ތުރުކީގައި ނަގަން ނިންމާފައިވާތީ އެ ގައުމަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުއާންގެ އަނބިކަނބަލުން އެމީން އުރުދުއާން ބައްދަލުކުރުމުން ޓްވިޓާގައި އިންޑިއާގެ ބައެއް ފޭނުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 2
ކަރީނާ ބަލިވެއިނުމުން އާމިރުގެ ފިލްމު އަވަސްކުރަނީ

ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިނުމާ ގުޅިގެން، އޭނާ ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބާކީ ހުރި މަންޒަރުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޕްރިމިއާކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ޝޫޓިން ތުރުކީގައި ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 3
އާމިރުގެ ދަރިފުޅު ތައާރަފުކުރާނީ ވައިއާރްއެފުން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ޚާން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާނީ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020
އާމިރާއި ޝާހްރުކް ދޫކޮށްލި ފިލްމު ފަރްހާނަށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ ފަރްހާން އަޚްތަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
އާމިރާއި ކަރީނާ ތުރުކީ އާއި ޖޯޖިއާ އަށް

އާމިރު ޚާނާއި ކަރީނާ ކަޕޫރް އެކީގައި ކުޅޭ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ތުރުކީ އާއި ޖޯޖިއާގައި ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
އާމިރުގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ލަޑާކްގެ ބަދަލުގައި ކަރްގިލް އަށް

އާމިރު ޚާން ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގާ ޗައްޑާ" މަންޒަރުތަކެއް ލަޑާކްގައި ނަގަން ކުރިން ހަމަޖެހިިފައި އޮތް ނަމަވެސް، އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މިހާރު އެތަނުގެ ގަލްވާން ވާދީގައި އުފެދިފައިވާ ކޯޅުންތަކާ ހެދި ލަޑާކްގައި ޝޫޓްނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއި ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
އަބީޝެކް އެދެނީ އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމަކަށް

އާމިރު ޚާނަކީ ވަރަށް މޮޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ އެހާމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވެސް ވާނެތީ، އާމިރު ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އަބީޝެކް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ 19 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރެހެނާ ހޭ ތެރޭ ދިލް މޭ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވުނަސް އެކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު އާރް މަދަވަން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ހުމާ ގްރޭޝީ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
"ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގައި ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވާހަކަ އިތުރުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 5
އާމިރުގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށް ހޭދަކުރީ 10 ރުޕީސް

އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށް ދެ ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް، 55 އަހަރުގެ އެކްޓަރަށް ލިބުނު ދެ ދަރިން ބޮޑެތިވެ އެ މީހުން މިހާރު ތިބީ މީހުންނާ އިންނަ އުމުރަށް އަޅައިފަ އެވެ. އެއީ ޖުނައިދު ޚާން، 27، އާއި އިރާ ޚާން، 23، އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ކަރީނާ އަށް ތްރީ އިޑިއަޓްސް ލިބުނީ ކާޖޮލް ދޫކޮށްލުމުން

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ މީގެ 11 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ފިލްމު "3 އިޑިއަޓްސް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުރިން ލިބުނީ ކާޖޮލް އަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 2
އާމިރު ޚާންގެ އާއިލާ އިން ބޮލީވުޑަށް އާ މޫނެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރު ޚާނަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަންހެނަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވެއްޖެ އެވެ.