11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ގުލްޝަން ކުމާރުގެ ރޯލް އާމިރު ކުޅޭނެ

އިިންޑިއާގެ މިއުޒިކް/ފިލްމު ކުންފުނި ޓީ ސީރީޒްގެ ބާނީ ގުލްޝަން ކުމާރުގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "މޯގުލް" ގެ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ފިލްމުގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެން އާމިރު ޚާން އެއްބަސްވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ކަޕޫރްގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން ފިލްމު މިދިޔަ އަހަރު ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، އަލުން...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 2
ސަލްމާނާ ހެދި އާލިއާ އަށް ވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ސަލްމާން ޚާނާ ހެދި ހުއްޓައިލުމުން ހަމައެކަނި ގެއްލުންވީކީ ބަންސާލީއަކަށް ނޫނެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވީ ހަގީގަތުގައި ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓަށެވެ. އެ ފިލްމު ނުހަދަން ނިންމީ އޭނާ އެ ފިލްމުގެ ލަވައެއްގެ މަންޒަރުތަކެއް ޝޫޓް ވެސް ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބަންސާލީގެ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
"ފެކްޓަރީ" އިން އާމިރުގެ ކޮއްކޮ ޑައިރެކްޝަަނަށް

އާމިރު ޚާންގެ ކޮއްކޮ ފައިސަލް ޚާންގެ މަތިން ހަނދާން ހުންނާނީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. އޭނާއަކީ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިން ބަލައިނުގަތުމުން ކުރިއަށް ނުދެވުނު އެކްޓަރެކެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ފައިސަލް ވަނީ "ފެކްޓްރީ" ކިޔާ އެކްޝަން ތުރިލާއަކުން އަލުން ސްކްރީނަށް އަންނަ ވާހަކަ ބުނެފަ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
އާމިރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޑައިރެކްޝަނަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު، އިރާ ހާން ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުމެ، އޭނާގެ ފުރަތަމަ ތިއޭޓަ ޕްރޮޑަކްޝަން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 1
"ދިލް ޗާތާ ހޭ" ސީކްއެލްއެއް ހަދައިފާނެ؟

މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދިލް ޗާތާ ހޭ" އަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި ފިލްމެކެވެ. މިއީ ތިން އެކުވެރިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ. އާމިރު ހާނާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ އިތުރުން އަކްޝަޔޭ ކަންނާ މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅުނު މި ފިލްމަކީ ޑައިރެކްޓަރު ފަރުހާން އަހަތްރުގެ އަލަތު ފިލްމު ވެސް މެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
އާމިރާއި ސައިފް އަލުން އެކީގައި ފެނިދާނެ

އާމިރު ހާނާއި ސައިފް އަލީ ހާން މިހާތަނަށް އެކުގައި ދެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ 2001 ގައި ފަރުހާން އަހްތަރު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް "ދިލް ޗާހަތާ ހޭ" އާއި 1993 ގައި ޔާޝް ޗޯޕްޅާ ގެނެސް ދިން "ޕަރަމްޕަރާ" ގަ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 1
އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި ރަސްކަން ކުރެވިދާނެ: ސަލްމާން

މަޝްހޫރުކަން ގެއްލި ތަރި އޮއްސިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ޖީލަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރުންނަށް އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
އާމިރުގެ "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކަރީނާ ސޮއިކޮށްފި

އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 1
އާމިރާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ކަރީނާ ފެނިދާނެ

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގައި އާމިރު ހާނާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ޝޫޓިން ފެށި ވިކީ ކޯޝަލްގެ ތާރީހީ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "އުދަމް ސިންގް" އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
ގުލްޝަންގެ ބައޮޕިކް "މޮގުލް" އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ

ޓީ ސީރީޒްގެ ބާނީ ގުލްޝަން ކުމާރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "މޮގުލް" ގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ގުލްޝަންގެ ދަރިފުޅު ބުޝަން ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 1
އާމިރުގެ "ތާރޭ ޒަމީން ޕަރު" ޗައިނާ ބަހުން ހަދަނީ

އާމިރުގެ ހާންގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން އަދި ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު ފިލްމު "ތާޒޭ ޒަމީން ޕަރު" ޗައިނާ ބަހުން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
އާމިރުގެ އާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އަންނަ އަހަރު އާމިރާއި ރިތިކްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ބޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ތަރިންގެ ފިލްމުތަކެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރުމަކީ ހަނގުރާމައަކަށް ނުކުތުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އަންނަ އަހަރަކީ މިފަދަ ބޮޑެތި ހަނގުރާތަމެއް ބޮކްސް އޮފީހުން ފެންނާނެ އަހަރެކެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
އާމިރު ޚާންގެ ދައްތަ 55 އަހަރުގައި އެކްޓިން އަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ނިޙާތު ހާން އުމުރުން 55 އަހަރުގައި އެކްޓިން އަށް ނުކުމެ، އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ފިލްމެއް ފްލޮޕްވުމަކުން ހާނުން ހާހެއް ނުވާނެ: ސަލްމާން

އާމިރު ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމުތައް ފްލޮޕްވެފައި ވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ މި ތަރިންގެ ޒަމާން މިހާރު ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. އެއް ޖީލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޝާހްރުކާއި އާމިރުގެ އިތުރުން ސަލްމާން ހާނަކީ ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ތިން ހާނުންނެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ "މަރުދާނީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ދެވަނަ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
"ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ ހިންދީ ރިމެކަކީ "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ"

އާމިރު ހާން ދެން ކުޅޭނީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިިލްމެއް ކަމަށްވާ "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ ރިމޭކްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.