15 ޖުލައި

July 15, 2019 1
އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި ރަސްކަން ކުރެވިދާނެ: ސަލްމާން

މަޝްހޫރުކަން ގެއްލި ތަރި އޮއްސިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ޖީލަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރުންނަށް އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
އާމިރުގެ "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކަރީނާ ސޮއިކޮށްފި

އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 1
އާމިރާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ކަރީނާ ފެނިދާނެ

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގައި އާމިރު ހާނާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ޝޫޓިން ފެށި ވިކީ ކޯޝަލްގެ ތާރީހީ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "އުދަމް ސިންގް" އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
ގުލްޝަންގެ ބައޮޕިކް "މޮގުލް" އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ

ޓީ ސީރީޒްގެ ބާނީ ގުލްޝަން ކުމާރުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "މޮގުލް" ގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި ގުލްޝަންގެ ދަރިފުޅު ބުޝަން ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 1
އާމިރުގެ "ތާރޭ ޒަމީން ޕަރު" ޗައިނާ ބަހުން ހަދަނީ

އާމިރުގެ ހާންގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން އަދި ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނު ފިލްމު "ތާޒޭ ޒަމީން ޕަރު" ޗައިނާ ބަހުން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
އާމިރުގެ އާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އަންނަ އަހަރު އާމިރާއި ރިތިކްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ބޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ތަރިންގެ ފިލްމުތަކެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒް ކުރުމަކީ ހަނގުރާމައަކަށް ނުކުތުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އަންނަ އަހަރަކީ މިފަދަ ބޮޑެތި ހަނގުރާތަމެއް ބޮކްސް އޮފީހުން ފެންނާނެ އަހަރެކެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019
އާމިރު ޚާންގެ ދައްތަ 55 އަހަރުގައި އެކްޓިން އަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ ނިޙާތު ހާން އުމުރުން 55 އަހަރުގައި އެކްޓިން އަށް ނުކުމެ، އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
ފިލްމެއް ފްލޮޕްވުމަކުން ހާނުން ހާހެއް ނުވާނެ: ސަލްމާން

އާމިރު ހާނާއި ޝާހްރުކް ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމުތައް ފްލޮޕްވެފައި ވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ބުނަނީ މި ތަރިންގެ ޒަމާން މިހާރު ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. އެއް ޖީލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޝާހްރުކާއި އާމިރުގެ އިތުރުން ސަލްމާން ހާނަކީ ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރާ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ތިން ހާނުންނެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ "މަރުދާނީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ދެވަނަ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
"ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ ހިންދީ ރިމެކަކީ "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ"

އާމިރު ހާން ދެން ކުޅޭނީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިިލްމެއް ކަމަށްވާ "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ ރިމޭކްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019
އާމިރާ އަޅުވާކިޔާތީ ފާތިމާ ކަންބޮޑުވެފައި

ދުވަސްވީ އެކްޓަރު އާމިރު ހާނާ އަޅުވާ ކިޔާތީ ދެރަވާ ކަމަށާއި ހަގީގަތެއް ނެތް އެފަދަ ވާހަކަތައް މީޑިއާތަކުން ދައްކާތީ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އާއިލާ އަށް ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް، ޒުވާން ބަތަލާ ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 1
އާމިރުގެ ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ވެސް އެކްޓިން އަށް

ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ހާން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ރަނގަޅު ސްކްރިޕްޓަކަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އާމިރު ހާން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
އާމިރުގެ އަތުގައި މި ވަގުތު 4 ސްކްރިޕްޓެއް އެބައޮތް

ހަތަރު ސްކްރިޕްޓެއް މިހާރު ކިޔަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ދެން ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނާނެ ކަމަށް އާމިރު ހާން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
ޝާހްރުކް ދޫކޮށްލި ފިލްމު ވިކީ އަށް

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" ޝާހްރުކް ހާން ދޫކޮށްލުމުން، އެ ފިލްމު ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019
އާމިރު ހާންގެ ކޮއްކޮ ފައިސަލް ލަވަ ވެސް ކިޔަނީ

އާމިރު ހާންގެ ކޮއްކޮ ފައިސަލް ހާނަކީ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުތަސް، އާމިރާ ގާތްކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުނު އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. މަދު ފިލްމުތަކެއް ކުޅުނު އޭނާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ރޯލަކީ އާމިރާއި ޓްވިންކަލް ކަންނާ 2000 ވަނަ އަހަރު ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމު "މޭލާ" ގައި ކުޅުނު ސަޕޯޓިން ރޯލެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
"ގަޖިނީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަނީ

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު އާމިރު ހާން ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ގަޖިނީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ

January 15, 2019 1
ޝާހްރުކް "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" ދޫކޮށްލީ؟

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ރާކޭޝް ޝަރުމާގެ ރޯލް ޝާހްރުކް ހާން ކުޅެން ސޮއިކުރި ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ސާރޭ ޖަހާ ސެ އައްޗާ" އިން އޭނާ ވަކިވެފައިވާ ކަމަަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.