23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލާފައި ހީހީ ހަލާކުވެއްޖެ ކަމަށް އެކްޓަރު އާމިރު ޚާން ބުނެފި އެވެ.

November 23, 2019
އާމިރުގެ ދަރިފުޅު ބޭނުމީ ބައްޕަގެ ފިލްމެއް ހަދަން

ބައްޕަ އާމިރު ޚާން ހިމަނައިގެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނީ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުމުން...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި، އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތެލެގޫ ފިލްމު "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" އަށް ފަހު ޝާހިދު ކަޕޫރް ކުޅޭ ތެލެގޫ ފިލްމު "ޖާޒީ" ގެ ހިންދީ ރިމެކްގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން...

October 27, 2019
ކަރީނާގެ ފުރަތަމަ އޮޑިޝަން 19 އަހަރު ފަހުން

ނަވާރަ އަހަރުވީ ކެރިއަރުގައި ފިލްމަކަށް އަލަށް އޮޑިޝަނެއް ހެދީ އާމިރު ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
"ވިކްރަމް ވޭދާ" ގައި އާމިރާއި ސައިފް؟

އާމިރު ޚާނާއި ސައިފް އަލީ ޚާން އަލީ އެކީގައި އަލުން ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި "ދިލް ޗާހަތާ ހޭ" އާއި "ޕަރަމްޕަރާ" ގައި އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދެ ތަރިންނަށް ފިލްމެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޑައިރެކްޓަރު ނީރަޖް ޕާންޑޭ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019
"ދިލް ޗާތާ ހޭ" ގެ ރިބޫޓެއް؛ ބަތަލާއިންނާ އެކު

ފަރްހާން އަޚްތަރު 2001 ގައި ގެނެސްދިން އޭނާގެ އަލަތު ޑައިރެކްޝަން "ދިލް ޗާތާ ހޭ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ވަރަށް ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ފިލްމުގައި ފިރިހެން ތިން އެކުވެރިއެއްގެ ވާހަކަ ގެނެސްދިނުމެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
އާމިރު ޚާންގެ ދަރިފުޅުގެ ޑައިރެކްޝަންގައި ހޭޒެލް

އާމިރު ޚާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އިރާ ޚާން ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަ ތިއޭޓަ ޕްލޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ހޭޒަލް ކީޗް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 20, 2019
އާމިރުގެ އާ ފިލްމަށް 100 ލޮކޭޝަން

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އިންޑިއާގެ 100 ލޮކޭޝަނެއްގައި ޝޫޓްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ގުލްޝަން ކުމާރުގެ ރޯލް އާމިރު ކުޅޭނެ

އިިންޑިއާގެ މިއުޒިކް/ފިލްމު ކުންފުނި ޓީ ސީރީޒްގެ ބާނީ ގުލްޝަން ކުމާރުގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "މޯގުލް" ގެ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ފިލްމުގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެން އާމިރު ޚާން އެއްބަސްވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ކަޕޫރްގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން ފިލްމު މިދިޔަ އަހަރު ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، އަލުން...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 2
ސަލްމާނާ ހެދި އާލިއާ އަށް ވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ސަލްމާން ޚާނާ ހެދި ހުއްޓައިލުމުން ހަމައެކަނި ގެއްލުންވީކީ ބަންސާލީއަކަށް ނޫނެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވީ ހަގީގަތުގައި ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓަށެވެ. އެ ފިލްމު ނުހަދަން ނިންމީ އޭނާ އެ ފިލްމުގެ ލަވައެއްގެ މަންޒަރުތަކެއް ޝޫޓް ވެސް ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބަންސާލީގެ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
"ފެކްޓަރީ" އިން އާމިރުގެ ކޮއްކޮ ޑައިރެކްޝަަނަށް

އާމިރު ޚާންގެ ކޮއްކޮ ފައިސަލް ޚާންގެ މަތިން ހަނދާން ހުންނާނީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. އޭނާއަކީ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިން ބަލައިނުގަތުމުން ކުރިއަށް ނުދެވުނު އެކްޓަރެކެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ފައިސަލް ވަނީ "ފެކްޓްރީ" ކިޔާ އެކްޝަން ތުރިލާއަކުން އަލުން ސްކްރީނަށް އަންނަ ވާހަކަ ބުނެފަ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
އާމިރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޑައިރެކްޝަނަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު، އިރާ ހާން ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުމެ، އޭނާގެ ފުރަތަމަ ތިއޭޓަ ޕްރޮޑަކްޝަން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 1
"ދިލް ޗާތާ ހޭ" ސީކްއެލްއެއް ހަދައިފާނެ؟

މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދިލް ޗާތާ ހޭ" އަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި ފިލްމެކެވެ. މިއީ ތިން އެކުވެރިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ. އާމިރު ހާނާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ އިތުރުން އަކްޝަޔޭ ކަންނާ މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅުނު މި ފިލްމަކީ ޑައިރެކްޓަރު ފަރުހާން އަހަތްރުގެ އަލަތު ފިލްމު ވެސް މެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
އާމިރާއި ސައިފް އަލުން އެކީގައި ފެނިދާނެ

އާމިރު ހާނާއި ސައިފް އަލީ ހާން މިހާތަނަށް އެކުގައި ދެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ 2001 ގައި ފަރުހާން އަހްތަރު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް "ދިލް ޗާހަތާ ހޭ" އާއި 1993 ގައި ޔާޝް ޗޯޕްޅާ ގެނެސް ދިން "ޕަރަމްޕަރާ" ގަ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 1
އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި ރަސްކަން ކުރެވިދާނެ: ސަލްމާން

މަޝްހޫރުކަން ގެއްލި ތަރި އޮއްސިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ޖީލަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރުންނަށް އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
އާމިރުގެ "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަށް ކަރީނާ ސޮއިކޮށްފި

އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ކަރީނާ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 1
އާމިރާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް ކަރީނާ ފެނިދާނެ

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" ގައި އާމިރު ހާނާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ކަރީނާ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން ޝޫޓިން ފެށި ވިކީ ކޯޝަލްގެ ތާރީހީ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "އުދަމް ސިންގް" އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.