06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 13
ބޭރުގައިތިބި މީހުންނަށް ފައިސާ ފޮނުވީ އެންސްޕާ އެދިގެން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ތާށިވި ދިވެހިންނަށް ފައިސާ ފޮނުވީ، އެންސްޕާ އިން އެދިގެން، އެ އެޖެންސީ އަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 44
ބޭރުގައި ތާށިވި ދިވެހިންނަށް އެހީ ދިނުމުގައި ގޯސްތަކެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އާއިި އާސަންދަ އިން ގޯސްތައް ހަދާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 5
ކަރަންޓީނަށް ފަހު ފަރުވާ ފެށުމަކީ އަމްރިތާގެ ނިންމުމެއް

ކޮޗިންގައި ހުންނަ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލަށް އާސަންދައިން ފޮނުވާ ބަލިމީހުންގެ ކަރަންޓީންގެ 14 ދުވަހު ފަރުވާ ނުލިބި ތިބެން ޖެހުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތަސް އެއީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް އާސަންދައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 3
ބޭސްފަރުވާއަށް 46 މީހަކު އިންޑިއާއަށް މިއަދު ފުރައިފި

އާސަންދައިގެ ހަރަދުގައި ބޭސްފަރުވާ އަށް ފަސް ވަނަ ބެޗް އިންޑިއާއަށް މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 8
ސްޓްރޯކަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހަދައިފި

ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 13
ރިޕޯޓުތަކެއް ފޮރުވައިފައެއް ނުހުންނާނެ: އޮޑިޓްއޮފީސް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކެއް ފޮރުވާފައި އެބަހުރި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 31
އިންޑިއާއަށް ދިޔަ 8 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިންޑިއާ އަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ދިޔަ އަށް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 4
ލަސްވި ފްލައިޓުގެ އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އާސަންދަ އެހީގައި ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް މީހުން ގޮވައިގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުރަން އުޅެނިކޮށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު އިން ކަން އެނގިގެން ފުރުން ލަސްވި ފްލައިޓުން އެ...

August 07, 2020 6
ބޭސްފަރުވާ އަށް 50 މީހުން މިއަދު ފުރުވާލައިފި

އާސަންދައިގެ ހަރަދުގައި ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހަތަރު ވަނަ ބެޗު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
ފްލައިޓް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، ފަރުވާއަށް ފޮނުވާލައިފި

ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ފޮނުވަން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ހުރުމުން، މަތިންދާބޯޓު ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށް ފަހު މިއަދު ހަވީރު...

July 29, 2020 16
އެކަކު ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގުނީ ފްލައިޓް ފުރަން އުޅެނިކޮށް

އާސަންދަ އެހީގައި ބޭހަށް އިންޑިއާއަށް މިއަދު ފޮނުވަން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު އިން ކަން އެނގުމާ އެކު ފުރުން ލަސްކޮށް، ފްލައިޓު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަން...

26 ޖުލައި

July 26, 2020 41
ޔޫންގެ އޮޕަރޭޝަން އަމްރިތާ އިން ކުރެވޭ: އާސަންދަ

ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދަރިފުޅުގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން، އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އާއިލާ އިން ބޭނުން ނަމަ މިހާރު ވެސް އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވައިގެން އޮޕަރޭޝަންގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް، އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޝަފީގު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 35
ދަރިފުޅު ބޭރަށް ގެންދެވޭތޯ ޔުނާން މުލިއާގެ ކައިރިއަށް

ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދަރިފުޅު ޔޫންގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން އިންޑިއާއަށް ގެންދަން އާސަންދައިން ޖާގަ ނުދީގެން ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ފާތިމަތު ރިހުލާ މިއަދު މުލިއާގޭގެ ކަައިރީގައި އަޑު އުފުލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 18
ބަލިން ރަނގަޅުވި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވް!

ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
ބޭހަށް އިންޑިއާއަށް ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބޭސް ފަރުވާއަށް، އާސަންދައިން އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 10
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އިންޑިއާއަށް ދެވޭނެ

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ރާއްޖޭން ލިބެން ނެތް ފަރުވާތައް ހޯދުމަށް އާސަންދަ މެދުވެރިނުކޮށް އިންޑިއާ އަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 8
ބަލި މީހުންގެ ދެވަނަ ބެޗެއް ގެންދަން ހުއްދަ ދެނީ

ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ނުކުރެވޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުންގެ އިތުރު ބަޔަކު އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

July 01, 2020 15
އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ އެހީތެރިން ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދައިގެ އެހީގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވި ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިން އިންޑިއާގެ ކަރަންޓީން ގަވާއިދާ ހިލާފްވި ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ...

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު...

June 30, 2020 4
ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ އަށް 516 މިލިއަން ޚަރަދުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ނިޒާމު، އާސަންދަ އިން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 516 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 4
އާސަންދައިން 28 މީހަކު އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ 28 މީހަކު މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 9
ބަލި މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ފަރުވާތައް ހޯދަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ މީހުން އިންޑިއާ އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 4
ބަލިމީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ގައުމުތަކުން އަދި ނުލިބޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހި އެކަމަކު ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ނުފުރިފައި ތިބި ބަލި މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ގައުމަކުން އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 6
ހުއްދަލިބުނުހާ އަވަހަށް ހާލުބޮޑު މީހުން ބޭރަށް ފޮނުވާނެ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހާލު ބޮޑު މީހުން އިތުރު ފަރުވާއަށް ފޮނުވަން ފަށާނެ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަަދު ބުނެފި އެވެ.