12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 37
ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ލިބޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ސްކީމަކުން

އިންޑިއާ އާއި ސްރީލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "މެރަނާ" ސްކީމް ތައާރަފު ކޮށްފައިވާއިރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އޭގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ސްކީމެއްގައި ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 48
3 ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "މެރަނާ" ގެ ނަމުގައި އާސަންދަ ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 20
ތިން ގައުމަކުން އާސަންދާގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާ، އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް، އެ ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީން އާސަންދަ ކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓްރީވާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 21
އާންމުންގެ ޝަކުވާ މަދުކުރުމާ އެކު އާ ހައްލުތަކަކަށް

އާސަންދައަކީ މިއަދު ކޮންމެ ދިވެއްސަކާ ވެސް ގުޅިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިދުމަތެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރި އާސަންދަ އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 2014 ގައި އެ ހިދުމަތަށް "ހުސްނުވާ އާސަންދަ" ވެސް ކިޔެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 55
ނުފޫޒު ނައްތާލައި އާސަންދަ އަށް "ފަރުވާއެއް" ހޯދަނީ

ވިޓަމިންސީ ގުޅައެއްގެ އާއްމު އަގަކީ ދޮޅު ރުފިޔާ އެވެ. އެކަމަކު މި ބޭހުގެ އަގު އެތައް ގުނައެއް މަތިކޮށް 66ރ. އަށް، އާސަންދައިގެ ހިދުމަތުގެ ތެރެއިން ވިއްކައިފި އެވެ. މި ބޭހުން ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްވާ ގޮތަށް މަގުފަހިވީ، އާސަންދަ އިން އެ އަގު ފާސްކޮށްދީފައި އޮތުމުންނެވެ. ނުވަތަ ބިލްކުރާ އަގަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 15
އާސަންދަގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ ދެ ގުނަ އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު އާސަންދަޔަށް ބަޖެޓްކުރި ވަރަށް ވުރެ 118 ޕަސެންޓް އިތުރަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހަފުތާ މާލީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 19
އައިޑީކާޑް މުއްދަތު ހަމަވިޔަސް މިހާރު އާސަންދަ ލިބޭނެ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިި ވިޔަސް ދައުލަތުގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް، ހުސްނުވާ އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން ހަމަަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 39
އާސަންދަ ހޯދަން އައިޑީ ކާޑުގެ މުއްދަތަކަށް ނުބަލާނެ

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް މިހާރު ލިބެނީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑަށް ބަލައިގެން ނަމަވެސް، އާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ކަނޑައެޅި ކަންކަމުގައި، އައިޑީ ކާޑަކީ ސިއްހީ ހިދުމަތުގައަި މުއްދަތު ހަމަވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް، ހިމަނައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 14
އާސަންދަ އިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް 193 މިލިއަން!

އާސަންދަ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ފެށި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާސަންދަ ސްކީމުން 193 މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 68
އާސަންދަ ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް

އާސަންދައިގެ ހަރަދުތައް އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން، ހޭދަތައް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 14
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެމްއާރުއައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށަނީ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން އެމްއާރުއައިގެ ޚިދުމަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 12
ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމި ފަޔާޒް މިނިވަންވެއްޖެ

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު "ފިނިފެންމާ" ގޮއްވާލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގެ ކުށުގައި ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލި ސިފައިންގެ އޭރުގެ ކާނަލް އަހުމަދު ފަޔާޒް (ޕާޕާ) ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމި، މިއަދު މިނިވަން ވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 28
މަރުވި ޒުވާނާ އަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނިން: އާސަންދަ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި މީހާގެ މައުލޫމާތު އޮޅުން ނުފިލައިގެން، މެމޯ ނުހެދި ފަރުވާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު...

June 10, 2018 90
މަރުވި ޒުވާނާ އަށް ފަރުވާ ލަސްވީ މެމޯއެއް ނުހެދިގެން

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ޒުވާނާގެ މައުލޫމާތު ދޭނެ މީހަކު ނެތިގެން އޭނާގެ މެމޯ ނުހެދި، ފަރުވާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ދިޔަ ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހަކު...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 13
ކެންސަރު ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ހުއްޓައެއް ނުލަން: އާސަންދަ

އާސަންދަގެ ޚަރަދުގައި، ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓާ ނުލާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 3
ތިން މަސް ނުވިޔަސް އާސަންދަ އަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާތާ ތިން މަސް ނުވިޔަސް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް އެ ތަނުން ދިނުމަށް އެދި އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 12
އާސަންދައިގެ އެމްޑީއަކަށް އަޒީމް އައްޔަންކޮށްފި

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމާ މިހާތަނަށް ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަހުމަދު އަޒީމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 24
އާސަންދައިގެ އެމްޑީކަމުން ވަކިކުރި ހަސަން އެޑިއުކޭޝަނަށް

އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމުން އިއްޔެ ވަކިކުރި ހަސަން އަލީ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 22
އާސަންދައިގެ އެމްޑީ ހަސަން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން އަލީ މިއަދު އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 19
ކެންސަރަށް ފަރުވާކުރެވޭ ތަނެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރެވޭ އޮންކޮލަޖީ ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 6
އާސަންދައިގެ އޮފީހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި

މާލެ އިން ބޭރުގައި އާސަންދައިން ހުޅުވި ފުރަތަމަ އޮފީސް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.