04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 44
ބޭރުގައި ތާށިވި ދިވެހިންނަށް އެހީ ދިނުމުގައި ގޯސްތަކެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމުން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ފައިސާ ދިނުމުގައި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އާއިި އާސަންދަ އިން ގޯސްތައް ހަދާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 5
ކަރަންޓީނަށް ފަހު ފަރުވާ ފެށުމަކީ އަމްރިތާގެ ނިންމުމެއް

ކޮޗިންގައި ހުންނަ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލަށް އާސަންދައިން ފޮނުވާ ބަލިމީހުންގެ ކަރަންޓީންގެ 14 ދުވަހު ފަރުވާ ނުލިބި ތިބެން ޖެހުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތަސް އެއީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް އާސަންދައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 31
އިންޑިއާއަށް ދިޔަ 8 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިންޑިއާ އަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ދިޔަ އަށް ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
ފްލައިޓް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، ފަރުވާއަށް ފޮނުވާލައިފި

ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ފޮނުވަން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ހުރުމުން، މަތިންދާބޯޓު ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށް ފަހު މިއަދު ހަވީރު ފުރުވައިލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 41
ޔޫންގެ އޮޕަރޭޝަން އަމްރިތާ އިން ކުރެވޭ: އާސަންދަ

ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދަރިފުޅުގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން، އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އާއިލާ އިން ބޭނުން ނަމަ މިހާރު ވެސް އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވައިގެން އޮޕަރޭޝަންގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް، އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޝަފީގު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 18
ބަލިން ރަނގަޅުވި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވް!

ކޮވިޑް-19 ޖެހި ރަނގަޅުވި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 1
ބޭހަށް އިންޑިއާއަށް ދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބޭސް ފަރުވާއަށް، އާސަންދައިން އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 8
ބަލި މީހުންގެ ދެވަނަ ބެޗެއް ގެންދަން ހުއްދަ ދެނީ

ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ނުކުރެވޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ މީހުންގެ އިތުރު ބަޔަކު އިންޑިއާ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

July 01, 2020 15
އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ އެހީތެރިން ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ފަރުވާ ހޯދަން އާސަންދައިގެ އެހީގައި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވި ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިން އިންޑިއާގެ ކަރަންޓީން ގަވާއިދާ ހިލާފްވި ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ...

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު...

June 30, 2020 4
ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ އަށް 516 މިލިއަން ޚަރަދުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ނިޒާމު، އާސަންދަ އިން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 516 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 4
އާސަންދައިން 28 މީހަކު އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރަންޖެހޭ 28 މީހަކު މިރޭ އިންޑިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 3
ބޮޑެތި ފަރުވާ ބޭނުންވާ 37 މީހަކު މާދަމާ ފުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން، ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 37 މީހަކު މާދަމާ އިންޑިއާ އަށް ފުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 6
ހުއްދަލިބުނުހާ އަވަހަށް ހާލުބޮޑު މީހުން ބޭރަށް ފޮނުވާނެ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ހާލު ބޮޑު މީހުން އިތުރު ފަރުވާއަށް ފޮނުވަން ފަށާނެ ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 29
ފަރުވާއަށް ބޭރަށް ނުދެވޭ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް މި ދުވަސްވަރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް)...

June 07, 2020 23
އެއްމާބަނޑު ދެކުދިންގެ ފަރުވާއަށް ވަގުތުން އެހީތެރިވި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއި ދެ ކުދިންގެ ފަރުވާގެ ކަންކަމަށް ދިޔައީ ވަގުތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 7
33 މީހަކު އާސަންދައިގެ އެހީގައި ބޭރަށް ގެންދަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި ރާއްޖޭން ފަރުވާ އަށް ނުދެވިފައި ތިބި، ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ދެވެން ނެތް ބަލިތަކުގެ ހާލު ބޮޑު 33 ބަލި މީހަކު އާސަންދައިގެ އެހީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އާސަންދައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޝަފީގު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 32
އޭޑީކޭއިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރަން ސަރުކާރުން އަގުދޭނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށާއި އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް، އެ ހިދުމަތަށް ސަރުކާރުން އަގު ދައްކާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 8
މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ދިވެހިންންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ލުޔެއް

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިތުރަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 5
ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ހޭދަ 56 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ސަރުކާރުން ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ އާއި އާސަންދަ އިން ހޭދަކުރި އަދަދު 56 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 31
އިންޑިއާއިން ނާދެވުނު ދިވެހިންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އިންޑިއާގެ ހުރިޙާ އެއާޕޯޓްތަކެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަންދުވާ އިރު، މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓް ނެގި ދިވެހިންނަށް ރާއްޖެ އާދެވެންދެން، އެ މީހުން އެ ގައުމުގައި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި އެންސްޕާ އިން ބަލަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 8
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ބަދަލުކުރަނީ

އާސަންދަ ކުންފުނިން މިހާރު ހިންގާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 16
"އާސަންދައަކީ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ"

ދައުލަތުގެ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް "އާސަންދަ" އަކީ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން އޮތް މަގެއް ކަަމަށް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.