29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 8
ޑރ. އަފްރާޝީމާއި ޑރ. މަޖީދުގެ ޚިދުމަތަށް ޝަރަފު

ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ މަތީ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވެފައި ވިޔަސް، އެ ދެ އިލްމުވެރިންގެ ހަނދާންތައް، އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރުން ރޭ އާކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 44
ދައުލަތް ވަނީ ބޮއްސުންލާފައި، ހައްލު ކުރާނަން:އިމްރާން

ދައުލަތް ބޮއްުސުންލާފައިވާ މިންވަރު އިތުރަށް ސާފުވެ ވަޑައިގެންފި ކަމަށާއި އެކަންކަން ހައްލު ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ އެކު ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 5
ޑރ. މަޖީދު އެންމެ ލޯބިކުރެއްވީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމަށް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މިދިޔަ މަހު އަވަހާރަވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ .އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އެންމެ ކުރައްވާ ހިތުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ އިލްމީ ދިރާސާކުރުމާއި އިލްމު އުނގަންނައިދެއްވުން ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފިރާސް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 52
މަޖީދުގެ ދީނީ ލަފަޔަށް ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ހުއްޓާލި

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގައި ކެސިނޯއެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވުމުން އެކަން ހުއްޓާލެއްވި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 9
ދެ ހަރަމްފުޅުގައިވެސް ޑރ. މަޖީދަށް ކަށުނަމާދު ކުރާނެ

އިއްޔެ ސްރީލަންކާގައި އަވަހާރަވި، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ، 55، ގެ މައްޗަށް ޣައިބަށް ކުރާ ކަށުނަމާދު، މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގަ އާއި މަދީނާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 23, 2018 5
ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާ ލަންކާގައި ބާއްވައިފި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ޖަނާޒާ ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

May 23, 2018 3
މަޖީދުގެ ވަކިވުމަކީ ފޫނުބެއްދޭނެ ގެއްލުމެއް: އަދާލަތު

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ، އިސްލާމީ އިލްމު ފަތުރައި އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތު ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި...

21 މެއި

May 21, 2018 17
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އޭނާގެ...

May 21, 2018 8
ޑރ. މަޖީދަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލު ދެރަވެ، ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓް ކުރި ޚަބަރު އެއްސެވީ ފުން...

20 މެއި

May 20, 2018 30
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 11
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލު މިހާރު ސްޓޭބަލް: އާއިލާ

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީއަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހި ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމުން ޑޮކްޓަރުން މިހާރު ވަނީ އޭނާ ކޯމާގައި ބާއްވާފައި ކަމަށާއި އެކަމަކު ހާލަތު "ސްޓޭބްލް" ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 24
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އައިސީޔޫގައި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ، ސްރީލަންކާގެ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 5
މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލުމަކީ ޒަރޫރީހާލަތެއް ނޫން

އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ޒަރޫރީ ހާލަތެއްގައި ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނަމަވެސް އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހާލަތުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 45
ހުތުބާ ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ މަޖީދުގެ ފާޑުކިޔުން

މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ޚުތުބާ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ހަދީސްގެ އެއްބަޔަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިރޭ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 10
ސިފަކޮށްދެވޭ ވަރަށް ވުރެ ރޮހިންޖާގެ ހާލަތު ދަށް:މަޖީދު

މިޔަންމާއިން އަވަށްޓެރި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހާލަތު، ދުލުން ބަޔާންކޮށްދެއްވޭ ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކަމަށް، މިހާރު އެ ގައުމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 45
ޑރ. މަޖީދުގެ ވާހަކައިން ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިއްޖެ

ފަނޑިޔާރަކަށް އަންހެނަކު ހަމަޖެއްސުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހުއްދަކުުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ރޭ ވިދާޅުވުމުން، އެކަަމާ ހިޔާލުތަފާތުވެ، ބައެއް މީހުން ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 22
މަރުގެ އަދަބުގެ ކުރިން މިނިވަން ކުރަންވީ ޝަރުއީ ދާއިރާ

ރާއްޖޭގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލުން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 19
މަޖީދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރީ ލަންކާ ޑޮލަރު މައްސަލައިގައި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރީ ލަންކާ އިން ޑޮލަރު ބޭރުކުރި މައްސަލާގައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި އެއްވެސް ތުހުމަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 9
މަޖީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ މާދަމާ ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޗިޓް ފޮނުވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 48
މައްސަލަ ބޮޑުކޮށްލީ ސަަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން:މަޖީދު

ވަގަށް ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާއިން އޭނާ ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އަޑު ފެތުރީ، ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް...

September 05, 2016 36
ޑޮލަރާ އެކު ހައްޔަރުކުރި މަޖީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ވަގަށް ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ރޭ ހައްޔަރުކުރި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ މިރޭ ރާއްޖެ...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 39
ޑޮލަރުތަކާ އެކު ލަންކާއިން ހައްޔަރުކުރީ ޑރ. މަޖީދު

ވަގަށް ޑޮލަރު ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ރޭ ހައްޔަރުކުރީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 23
"އަބުރުގެ ބިލަކީ އިލްމުވެރިންނަށް ވެސް ހުރަހެއް"

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ގާނޫނަކަށްވެއްޖެނަމަ، ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބައެއް އިލްމުވެރިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.