21 ޖުލައި

July 21, 2019 52
ހެކިން ހުށަހަޅަން ޔާމީނަށް ފަސް ދުވަސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ މިއަދު މަޖިލިސް ފަށައިފި އެވެ. މި ޝަރީއަތް ޓީވީން ވަގުތުން ދައްކަމުން ދާއިރު މިއީ ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ކުރާ ކަމެކެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 33
ރައީސް ޔާމީން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް މިރޭ އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 49
ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަނިޔާވެރިވުމެއް ނޫން: އިމްރާން

އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން ނޫން ކަމަށް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 102
ޔާމީން ހާޒިރުކުރީ ފައިސާގެ ދެ މައްސަލައެއްގައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހިންގަވާފައިވާ ބައެއް މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަހުގީގަށް މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާތީ، އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އެކްސްޓިވިސްޓުން ވެސް މަގުމައްޗަށް އެއްވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 27
ޕީޕީއެމުން 3.8 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުދެއްކުމުން ކޯޓަށް

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި އޭރު ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލް ގައްޔޫމަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް އެ ޕާޓިން ކުރި ދަތުރުތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވިއަން އަށް ދައްކަން ޖެހޭ 3.8 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެ އެއާލައިނުން ކޯޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 41
ޗައިނާ އިން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ މާ އަގު ބޮޑުކޮށް

ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ މާ ބޮޑު އަގުތަކެއްގައި ކަަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް، މިހާރު ފަށާފައިވާ އެފަދަ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓައިނުލެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 28
އިންޑިއާގެ ދައުރު ޗައިނާއަށް އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާއިން އަދާކުރާ ދައުރު ޗައިނާއަށް އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ހަމަ އެ ގޮތަށް ޗައިނާ އަދާކުރާ ދައުރު އިންޑިއާއަށް ވެސް އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބުދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 160
އަޅުގަނޑުގެ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމަކީ މީހުން ދަސްނުވުން: ރައީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގައުމާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން 12:45 ގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސްގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އެންމެ ފަހުން ގައުމާ މުޚާތަބުު ކުރެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ބަލި ގަބޫލުކުރެއްވުމުގެ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 51
އިބޫ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާކަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018 73
ކޮރަޕްޓް ނަމަ ވެރިކަމަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލާނަން: ރައީސް

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިފައި ހުރި ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކުރަައްވަން ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވީސް ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި އެ...

September 21, 2018 7
އަދީބުގެ ވަކީލް އުޅުއްވާ އެޕާޓްމަންޓް ފާސްކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖިނާއީ ކުށްތަކެއް ކުރި ކަމެއް ބުނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާ ހަވާލާ ދެއްވައި ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ހައްޔަރުކުރި، އަދީބުގެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 124
އެއާޕޯޓް ވިއްކާލުމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ހިޔާނާތްވި

ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ ބޮޑު ޖަލްސާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ފަށައިފި އެވެ. ރައީސް އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މި ޖަލްސާގައި ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރައީސް ޔާމީނަށް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 13
ބޭބެއަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހަކު އޯގާތެރިއެއް ނުވާނެ:އިންތި

އަމިއްލަ ބޭބެއަށް އަނިޔާވެރިވާ މީހަކު ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 22
ފައިސާ ހޯދާ ގޮތް އެނގެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ: މާރިޔާ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވުމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާން މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 48
މާލެ އަތޮޅު ފުރިއްޖެ، ދުރު ހިސާބުތައް ފަޅަށް!

މިހާރު މާލެ ކައިރީގައި ހުރި ހުރިހާ ފަޅު ރަށެއް ހެން ރިސޯޓު ހަދަން ކުއްޔަށްދީފި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހިއްކައިގެން ރިސޯޓެއް ހެދޭނެ ހެން ހީވާ ހުރިހާ ފަޅެއްހެން ވެސް ވަނީ ރިސޯޓު ހަދަން އެކި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018 25
މައުމޫން ބާޣީއަކަށް ހަދައި އަނިޔާދެނީ ރައީސް ޔާމީން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ބާޣީއަކަށް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 4
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގީ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް؛ ނިހާން

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ހިންގާފައިވަނީ ހުތުރު އުދުވާނީ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
މިނިސްޓަރު އާސިމް މޯދީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ އުދާސްތަކެއް ނޭނގެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ކަމެއް ނެތެވެ. ރައްޔިތުންގެ އަޑު ސަރުކާރަކުން ނާހަ އެވެ."

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 31
މަސައްކަތް ކުރަމުން ކިޔަވަން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ކިޔަވަން ދިވެހި ޒުވާނުން ދަސްކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.