20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 1
އައިޝްވާރިޔާގެ ދެމަފިރިން ނިޔަމަ ރިސޯޓްގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖާ އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
އައިޝްވާރިޔާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

މިހާރު ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް އަތުގައި ނެތް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އިނީ ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ ބައެެއް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނޫރާގް ބާސޫ މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރާއި ސާނިޔާ މަލްއުތުރާ ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ 2014 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަރުދާނީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުމްބާއީގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ގިނަ ހިންދީ ފިލްމުތަކެއްގައި ނުބައިބައި ރޯލް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މަހޭޝް އާނަންދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓީ ސީރީޒްއާ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒީ ސްޓޫޑިއޯސް އިން މި އަހަރަށް ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތަކުގެ ދަށުން ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރަކާ އެކު އެއްބަސްވުންތަކެއް ހަދައިފި އެވެ.

January 22, 2019 2
ދަރިފުޅު ނަވިއާ ފިލްމު ކުޅޭކަށް ޝްވޭތާ ބޭނުމެއް ނޫން

ބޮލީވުޑަށް ޒުވާން ތަރިން ތައާރަފުވަމުން އަންނަ އިރު، އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ނަވިއާ ނަވޭލީ ނަންދާ ވެސް ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރު ބޮޑެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
އައިޝްވާރިޔާ އާއި އަބީޝެކް "ގުލާބް ޖާމޫ" ދޫކޮށްލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއީ އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކުގައި ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމު "ގުލާބް ޖާމޫ" އިން ދެ ތަރިން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒް ނުކުރެވި ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެގެން ގޮސްފައިވާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ "ޑްރައިވް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހެއް އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން މިހާރު ވެބް ސީރީޒްތަކަށް ވެސް ފޯކަސް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އަނެއްކާވެސް މަޝްހޫރު ތަރިއަކު އޭގެ މަސައްކަތެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
އަނޫރާގް ހަދަނީ "މެޓްރޯ" ގެ ސީކްއެލް ނޫން

ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ އާ ފިލްމަކީ 2007 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ލައިފް އިން އަ...މެޓްރޯ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ޝްވޭތާގެ އަލަތު ފޮތް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެމްއެކްސްއެސްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ރަސްގެފާނު އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޝްވޭތާ ބައްޗަން ނަންދާގެ ފުރަތަމަ ފޮތް އަންނަ މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 1
ރާނީ އާއި އަބީޝެކް އެކީގައި އަލުން ފެންނާނެ

ރާނީ މުކަރްޖީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކީގައި ކުޅުނު ފިލްމަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު ފަށަން ނިންމައިިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
"ދޯސްތާނާ 2" އުފައްދާނީ ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު

ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް 2008 ވަނަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދޯސްތާނާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ގެނެސްދޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018
"ގުލާބް ޖާމޫ" ގައި އައިޝްވާރިޔާ އާއި އަބިޝެކް

ދެހާސް ދިހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރި "ރާވަން" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 4
އަބިޝެކް މައިންބަފައިންނާ އެކު އުޅޭތީ މަލާމާތްކުރަނީ

އަބިޝެކް ބައްޗަންއަކީ އަބަދު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް ރައްދުވާ މީހެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އޭނާއާ ދިމާކުރަނީ އަމީތާބް ބައްޗަންގެ ދަރިއަކަށް ވިޔަސް، އެކްޓް ކުރުމުގައި މާ ގާބިލު މީހަކަށް ނުވާތީ، ކުޅޭނެ ރަނގަޅު ފިލްމެއް ވެސް ނުލިބޭތީ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 1
އަމީތާބާއި ޖާޔާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 1،000 ކްރޯޑް

އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ތަނަވަސްކަމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހައިރާން ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ހުސް ސެލެބްރިޓީން ތިބި މި އާއިލާ އަށް ވަންނަ އާމްދަނީއަކީ އާދައިގެ މީހަކަށް އަންދާޒާ ވެސް ކޮށްލަން ދަތިވާހާ ބޮޑު އަދަދަކަށް ވާނެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކްގެ ފިލްމު ލަސްވަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް ޖޯޑު ކަމަށްވާ އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އާއި އަބީޝެކް ބައްޗަން އަށް އަހަރަށް ފަހު އެކުގައި ކުޅެން ހަމަޖެހުނު ފިލްމު ވެސް ފެށުން ލަސް ވެއްޖެ އެވެ. ބޮލީވުޑް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނަނީ މި ފިލްމު އަލުން ފެށިދާނެ ކަމާ މެދު ވެސް މިހާރު ޝައްކު ކަމަށެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 1
އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް އަމީތާބު ދޫކޮށެއް ނުލާނެ

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ "ޖަލްސާ" ބަންގްލޯ ދޫކޮށް އަބީޝެކް ބައްޗަން އާއި އަންހެނުން އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ އެމީހުންގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އެހެން ގެއަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.