25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 4
ގެނބުނު ޗައިނާ ދަރިވަރަކު ސަލާމަތްކުރީ ޑިޕްލޮމެޓެއް

ކޯރަކަށް ވެއްޓި ގެނބެމުން ދިޔަ ޗައިނާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރި އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ޑިޕްލޮމެޓެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހާއްސަ ބެނާއެއް ދީފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 4
ގަމުގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ލ. ލިންކުރޯޑުގައި މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނާ ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 2
މީހެއްގެ ވައިނޮޅިން މަހެއް ނަގައިފި

މަސް ބާނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ އަނގައިގެ ތެރެއަށް ވަދެ ވައިނޮޅީގައި ތާށިވި މަހެއް މިސްރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ނަގައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 11
ރޭ އެކްސިޑެންޓުވި އަންހެން މީހާ އައިސީޔޫގައި

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އަންހެންމީހާ އަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 18
މާލޭގައި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް، އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަަސް

މާލޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެ އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
މެއްސަކާ ހެދި ގޭގައި ރޯވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ފްރާންސްގެ ދުވަސްވީ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މެއްސެއް މަރަން އުޅެގެން ގޭގައި ރޯވެ، ވަގުތީ ހިޔަލަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 4
ޖެޓްޕެކްގައި 3،000 ފޫޓު މަތީ އުޅުނު މީހަކު ހޯދަނީ

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޖެޓްޕެކެއްގައި 3،000 ފޫޓު މަތިން އުދުހުނު މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕައިލެޓުންތަކެއްގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީ އަށް އެދި، އެ މައްސަލަ އެމެރިކާގެ އެފްބީއައި އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ގުޑިއަކާ އެކު ކުއްޖަކު ވައިގެ ތެރެއަށް

ޓައިވާނުގައި ބޭއްވި ގުޑިއެރުވުމުގެ ފެސްޓިވަލެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބޮޑު ގުޑިއަކާ އެކު ވައިގެ ތެރެއަށް އަަރައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 10
ބްރިޖުގައި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 12
13 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި މަސްދޯންޏެއް ބިނދިއްޖެ

ތ. ކިނބިދޫ ކައިރިން 13 ފަޅުވެރިންނާ އެކު ދަތުރުކުރި މަސްދޯންޏެއް މިއަދު ހެނދުނު ބިންދައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 4
ތ. ގުރައިދޫގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ

ތ. ގުރައިދޫގައި މިއަދު ލޯންޗެއް ގޮވައި އޭގައި ތިބި ބަޔަކު ފިހިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 6
ބްރިޖުން ފުންމާލި މީހާ ސަލާތްކުރި ފުލުހުންނަށް ހިތްވަރު

މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތިން ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހަކު ހަތް މިނެޓް ތެރޭގައި، ސަލާމަތް ކޮށްދިން ފުލުހުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ހިތްވަރު ދެއްވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 13
ތައިލެންޑުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ދިވެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދިވެހި މީހާ ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 6
ވެސްޓް ޕާކް ތޮށިގަނޑަށް ދޯންޏެއް އަރައިފި

ކ. ކާށިދޫން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް، ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގެ ތޮށިގަނޑު މައްޗަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 1
ނުރައްކާކޮށް މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުން ފޯޑް ތަހުގީގަށް

ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބަލައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެ ގޮތަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހެރިސަން ފޯޑް މަތިންދާބޯޓެއް ދުއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްއޭއޭ) އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 10
ރިސޯޓަކުން މޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ޖޭޑަބްލިއު މެރިއަޓް މޯލްޑިވްސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާ މީހަކު، މޫދަށް ފުންމާލި ކަމަށް ބެލެވިގެން އެމްއެންޑީއެފުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 13
ބައިސްކަލަކާ އެކްސިޑެންޓުވި ކާރުންޖެހި ފާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދޫގައި މިއަދު ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ޓެކްސީ ކާރެއް ބައިސްކަލަކާ އެކްސިޑެންޓުވި ކޮންޓްރޯލު ނުވެ ގޮސް ފާރެއްގައި ޖެހި މީހުންނަށާއި ވެހިކަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 5
ކޯބީގެ އަންހެނުން ބަދަލު ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓް ތަރި ކޯބީ ބްރަޔަންޓާއި އިތުރު ބަޔަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ކޯބީގެ އަންހެނުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 25
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ބައެއްމީހުންނަށް އަނިޔާ

ޓީއެމްއޭގެ ސީ ޕްލޭނެއް ޖައްސަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މިއަދު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ބައެއް މީހުންނަށް ކުދިކުދި އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އަދި ބޯޓަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެސް ލިބިފަ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 13
ސައިކަލެއް ކައްސާލައިގެން ވެއްޓުނު މީހަކު އައިސީޔޫގައި

މިއަދު ހަވީރު ސިނަމާލޭ ބްރިޖްގެ ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި، އެ ދުއްވަން އިން މީހާ އަށް ލިބުނު ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކަކާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.